2.4.2 (หลัง) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.4 เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์ (Responses) : Form responses 1