ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ม.1
2
ปิดลงทะเบียน
5
ที่ชื่อวิชาตรวจสอบรายชื่อห้องเรียน
6
1
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่8702
7
(ครูสิริลักษณ์)
8
2ภาษาจีน 1 คลิกที่นี่8511
9
(ครูปิยมาส)
10
3
ภาษาเยอรมัน 1 (ครูสุคนธมาลย์)
คลิกที่นี่8412
11
(ครูสุคนธมาลย์)
12
4ภาษาญี่ปุ่น 1 คลิกที่นี่8413
13
(ครูกมลวรรณ)
14
5ภาษาญี่ปุ่น 1คลิกที่นี่8605
15
(ครูจิราพร)
16
6ภาษาอังกฤษกับการแสดงคลิกที่นี่8410
17
(ครูยุวันดา)
18
7มัคคุเทศก์รอบรู้ 1 คลิกที่นี่8411
19
(ครูอรอุมา)
20
8สนุกกับศิลปะ 1 คลิกที่นี่8405
21
(ครูจิรภา)
22
9ดนตรีปี่พาทย์ 1 คลิกที่นี่312
23
(ครูสมพร)
24
10ดนตรีไทยเครื่องสาย 1 คลิกที่นี่
312 (ห้องเล็ก)
25
(ครูสุทธิดา)
26
11ขับร้องลูกทุ่ง 1 คลิกที่นี่ใต้อาคาร 8
27
(ครูประดับ)
28
12ขับร้องเพลงไทยสากล 1 คลิกที่นี่313
29
(ครูสุณีย์)
30
13ขับร้องเพลงสากล 1 คลิกที่นี่314
31
(ครูนัฏฐา)
32
14นาฏศิลป์ไทย 1 คลิกที่นี่ห้องหุ่น
33
(ครูณัฐิดา)
34
15Art Attack 1 คลิกที่นี่8409
35
(ครูสมัชชา)
36
16สุขศึกษา Basic First Aid 1คลิกที่นี่422
37
(ครูผุสดี)
38
17คอมพิวเตอร์ 1 คลิกที่นี่8501
39
(ครูบุญสิทธิ์)
40
18โปรแกรมประมวลผลคำ 1 คลิกที่นี่8406
41
(ครูทวิช)
42
19อาหารเสร็จเร็ว 1 คลิกที่นี่517
43
(ครูณัฐวรรณ)
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102