ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2
แบบสำรวจเวลาเรียนของนักเรียน
3
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตอ.ป. 6101 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิเศษ)
4
จำนวนนักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง 16 คน รวมจำนวน 21 คน
5
ครูที่ปรึกษา 1. นางประภาพรรณ คำรังษี
6
ที่เลขประชื่อ - นามสกุลสัปดาห์ที่ ….... วันที่ ..…. ถึงวันที่ ...…. เดือน ……………………….. พ.ศ. ……...…...
7
จันทร์/คาบที่อังคาร/คาบที่พุธ/คาบที่ พฤหัสบดี/คาบที่ศุกร์/คาบที่
8
จำตัว
1234678912346789123467891234678912346789
9
127861นายกิตติชัย
พงศ์สิริวิโรจน์
10
227862นายธนวัฒน์นาคคูณ
11
327863นายธีระพลโฉมจันทร์
12
427864นาย
สุวิจักขณ์
สิงห์คง
13
527865นายอนันดาไวยวารี
14
627866น.ส.กุลณัฐเขียวเนตร
15
727867น.ส.ชุติมณฑน์ยาบูฮา
16
827868น.ส.ณัฐกานต์เจนจบธรรม
17
927869น.ส.ทรงพรดอนหัวล่อ
18
1027870น.ส.ธิดารัตน์บุญสืบ
19
1127871น.ส.
ธิบปังค์ภัทร
สุขโฮก
20
1227872น.ส.นิภาพันธ์เรืองฤทธิ์
21
1327873น.ส.พัชราภรณ์วุฒิ
22
1427874น.ส.พิชญาดาเชิดชู
23
1527875น.ส.เมษาสุ่นสุข
24
1627876น.ส.ลดารัตน์ อินต๊ะพันธ์
25
1727877น.ส.ศิวะพรมีแสง
26
1827878น.ส.ศุภาพิชญ์แสงศิริ
27
1927879น.ส.สุตาภัทรพึ่งไชย
28
2027880น.ส.อทิตญา อินทะชิต
29
2127881น.ส.อธิชาเกษแก้ว
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ลงชื่อครูประจำวิชา/ครูประจำชั้น
50
51
52
53
54
55
56
57
58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
59
แบบสำรวจเวลาเรียนของนักเรียน
60
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4.2 ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตอ.ป. 6102 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
61
จำนวนนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 32 คน รวมจำนวน 41 คน
62
ครูที่ปรึกษา 1. นางปรางค์ทอง แทบศรี 2. นางภัคนุช ปันทะธง
63
ที่เลขประชื่อ - นามสกุลสัปดาห์ที่ ….... วันที่ ..…. ถึงวันที่ ...…. เดือน ……………………….. พ.ศ. ……...…...
64
จันทร์/คาบที่อังคาร/คาบที่พุธ/คาบที่ พฤหัสบดี/คาบที่ศุกร์/คาบที่
65
จำตัว
1234678912346789123467891234678912346789
66
127882นายกล้าณรงค์จันทา
67
227883นายดนัยณัฐกลิ่นแย้ม
68
327884นายติณณภพกลั่นคำ
69
427885นายบวรกวินท์นกน้อย
70
527886นายบัญญวัตรโฉมแดง
71
627887นายพิชิตชัยบางแสง
72
727888นายภาณุวัฒน์คงเมือง
73
827889นายเมธากรโนรี
74
927890นายวันชนะชัย อุ่นพรม
75
1027891น.ส.กัญญาณัฐจันทร์สุวรรณ
76
1127892น.ส.กัญญาภัคบุญมาติด
77
1227893น.ส.ขวัญแก้วอายุวงษ์
78
1327894น.ส.จันทร์ญาจันทร
79
1427895น.ส.ฐิตินันท์นวลเพ็ชร
80
1527896น.ส.ณัฐชาจันทโชติ
81
1627897น.ส.ณัฐนรีเหมยต่อม
82
1727898น.ส.ดวงกมลแปลงศรี
83
1827899น.ส.ดารากรขันแก้ว
84
1927900น.ส.ธนาภาปานคะเชนทร์
85
2027901น.ส.ธมลวรรณสิงห์กลิ่น
86
2127902น.ส.ธมลวรรณโตน้อย
87
2227903น.ส.ธัญวรัตน์วงศ์สารสิน
88
2327904น.ส.นภัสนันท์บาลพูน
89
2427905น.ส.ปทิตตาหนองหลวง
90
2527906น.ส.ปนัดดาสมภักดี
91
2627907น.ส.ประภัทรศรดีคล้ำ
92
2727908น.ส.พรไพลินกลิ่นทวี
93
2827909น.ส.พลอยไพลินใจทองคำ
94
2927910น.ส.พีรดาศรีคุณ
95
3027911น.ส.มัชฌิมาย์บุญเจริญ
96
3127912น.ส.รักษิตาสมยาโรน
97
3227913น.ส.วรัชยาพรมอ่อน
98
3327914น.ส.วราภรณ์แสงพันตา
99
3427915น.ส.วันวิสาข์คงจันทร์
100
3527916น.ส.ศศิธรสงฆ์ทอง