นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน.........นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา............. ศูนย์เครือข่าย ........ศรีบุญเรือง..6........... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 13คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ4คนนักเรียนทั้งหมดรวม17คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1ด.ช.ธีรภัทร คำภานาง/
8
2
ด.ช.ชนนชัย เหง้าสุวรรณ
/
9
3ด.ช.วิศวะ ดีนาน/
10
4ด.ช.อดิลักษณ์ หาทน/
11
5ด.ช.เสกสรร วงษ์คำ/
12
6ด.ช.ณัฐวุฒิ พรมดวงX
13
7ด.ช.นิพนธ์ เนตรคำX
14
8ด.ช.รัฐภูมิ แก้วน้อย/
15
9ด.ช.ศุภากร สัจนวนX
16
10
ด.ญ.กมลชนก ทองก้านเหลือง
/
17
11ด.ญ.อดิวรรณ หาทน/
18
12ด.ญ.สุนิษา ศรีอัดชาX
19
13ด.ญ.ธนพร แก้วมีชัย/
20
14
ด.ญ.ธัญพิชชา พุทธรัตน์
/
21
15
ด.ญ.ลัดดาวัลย์ เยินสูงเนิน
/
22
16ด.ญ.ศิรดา ใสส่อง/
23
17ด.ญ.อริสา บุญค้ำ/
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...