บันทึกการส่งแผน ไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสรายวิชาชื่อวิชา
ระดับชั้น
จำนวนหน่วยกิต
ประเภทวิชา
จำนวนเล่ม
2
13/11/2017, 13:26:55
นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
ท23102 ม.3ภาษาไทยม. 31.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
3
13/11/2017, 14:00:57
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ท21102 ม.1ภาษาไทยม. 11.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
4
13/11/2017, 14:30:58นางรำพึง ไชยกุฉินท32102 ม.5ม. 51 หน่วย1 เล่ม
5
13/11/2017, 15:15:16
นางลองศิลป์ ต้องสู้
ท21102 ม.1ภาษาไทยม. 11.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
6
13/11/2017, 16:41:17
นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
ท33202 ม.6 (ห้อง 14,15)
หลักการใช้ภาษาไทย
ม. 61 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
2 เล่ม
7
14/11/2017, 12:14:13
นางสาวจารุวรรณ ยืนสุข
ท32102 ม.5ภาษาไทยม. 51 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
8
2/12/2017, 18:47:44
นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
ท22102 ม.2ภาษาไทยม. 2พื้นฐาน1 เล่ม
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...