ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมลข้อความถวายพระพร
ข้าพระพุทธเจ้า (ตัวอย่าง นายจงรัก มากภักดี)
ประเภทบุคลากร
2
2/5/2022, 14:50:31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
3
2/5/2022, 15:18:11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวจุฑามาศ พานทองประชาชนทั่วไป
4
2/5/2022, 15:20:39
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวเบญญาภา พุ่มทอง
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
5
2/5/2022, 15:23:39
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวณัญธิญาภรณ์ หาญเกษมศักดิ์
นักเรียน
6
2/5/2022, 15:24:52
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวธันยากร เพ็งจันทร์
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
7
2/5/2022, 15:35:30
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายวารินทร์จวัญทรงและครอบคร้ว
ประชาชนทั่วไป
8
2/5/2022, 15:37:31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายอาดูรบุญมาและครอบครัวประชาชนทั่วไป
9
2/5/2022, 15:44:15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ญ อริสรา วัญญานักเรียน
10
2/5/2022, 15:44:59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
11
2/5/2022, 15:45:15
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ศิวกร ศรีนวลนักเรียน
12
2/5/2022, 15:51:51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เด็กหญิงนันท์ชพร ทองคำนักเรียน
13
2/5/2022, 17:00:04
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ผู้บริหารสถานศึกษา
14
2/5/2022, 18:26:33
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาววรรณนิสา ชำนาญ
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
15
2/5/2022, 18:53:10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางธัญธร โกละกะ
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
16
3/5/2022, 10:54:07
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวณัฐธิดา จันทร์เภานักเรียน
17
3/5/2022, 10:58:12
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว สลิตา ฤทธิ์ยงค์นักเรียน
18
3/5/2022, 12:13:53
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายปรเมษฐ์ ปิยะมิตรนักเรียน
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100