แผนการดำเนินงานรายเดือน กศน.อ.เชียงม่วน ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม 2559
3
กศน.อำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
4
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
กศน.ตำบล/อำเภอ
กิจกรรมสถานที่
ผู้รับผิดชอบ
5
กศน.อำเภอเชียงม่วน
6
112 ก.พ.2559
กศน.อำเภอเชียงม่วน
โครงการติวN-NET ภาคเรียนที่ 2/2558
หอประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน
อ.สุชาดา มั่งมูล
7
226 ก.พ.2559
กศน.อำเภอเชียงม่วน
โครงการ กีฬา กศน.เชียงม่วนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแขม
อ.อุดร คำบุญเรือง
8
315 ก.พ.2559
กศน.อำเภอเชียงม่วน
โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน
ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน
อ.ไชยพจน์ สมภาร
9
4
23-25มี.ค.59
กศน.อำเภอเชียงม่วน
โครงการอบรมลูกเสือ กศน.อำเภอเชียงม่วน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง
ต.เชียงม่วน
อ.พิภพ ทรายคำ
10
58-12,15-19,22-26,29 ก.พ.59
กศน.อ.เชียงม่วน
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการรู้หนังสือ
บ้านหลวง,บ้านปิน,บ้านทุ่งมอก,บ้านสระ,บ้านหล่ายทุ่ง
นายปิติพล วงศ์กะโซ่
11
61-4,7-11,14-18,21-25,28-31 มี.ค.59
กศน.อ.เชียงม่วน
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการรู้หนังสือ
บ้านหลวง,บ้านปิน,บ้านทุ่งมอก,บ้านสระ,บ้านหล่ายทุ่ง
นายปิติพล วงศ์กะโซ่
12
13
ตำบลเชียงม่วน
14
1
11- 20 ก.พ. 2559
กศน.ตำบลเชียงม่วน
ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ช่างปูน
กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วน
อ.นงนภัส สมภาร
15
215 ก.พ.2559
กศน.ตำบลเชียงม่วน
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ต.เชียงม่วนอ.นงนภัส สมภาร, อ.ปิติพล วงศ์กะโซ่
16
317 ก.พ.2559
กศน.ตำบลเชียงม่วน
กิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ต.เชียงม่วนอ.นงนภัส และ อ.ปิติพล
17
4
27 ก.พ. - 20 มี.ค.59
กศน.ตำบลเชียงม่วน
ฝึกอาชีพระยะสั้น หลัักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.ตำบลเชียงม่วน
นายปิติพล วงศ์กะโซ่
18
19
ตำบลบ้านมาง
20
1
19- 29 ก.พ. 2559
กศน.ตำบลบ้านมาง
ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำเหล็กดัด
กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านมาง
อ.อุดร คำบุญเรือง
21
2
18- 28 ก.พ. 2559
กศน.ตำบลบ้านมาง
ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ช่างแต่งหน้า
หอประชุมบ้านมาง หมู่ที่ 1 บ้านมาง ต.บ้านมาง
อ.อุดร คำบุญเรือง
22
3
23
24
4
19 ก. พ.2559
กศน.ตำบลบ้านมาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมทักษะชีวิติสำหรับผู้สูงอายุหอประชุมหมู่ที่ 5 บ้านป่าแขม ต. บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยาอ.อุดร คำบุญเรือง อ.สุชาดา มั่งมูล
25
5
15 มี.ค.2559
กศน.ตำบลบ้้านมาง
อบรมกลุ่มสนใจ วิชาการทำข้าวเกรียบปากหม้อกศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
อ.สุชาดา มั่งมูล
26
6
16 มี.ค.2559
กศน.ตำบลบ้้านมาง
อบรมกลุ่มสนใจ วิชาการทำข้าวเกรียบปากหม้อหอประชุมบ้านมาง หมู่ที่ 1 บ้านมาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.อุดร คำบุญเรือง
27
28
29
ตำบลสระ
30
1
30 ม.ค.-12 ก.พ. 2559
กศน.ตำบลสระ
ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ผ้าด้นมือ
หอประชุม หมู่ที่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.พิภพ ทรายคำ
31
216-27 ก.พ.59
กศน.ตำบลสระ
ฝึกอาชีพ หลักการเพาะเห็ดนางฟ้า นางลมหอประชุม หมู่ 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.ไชยพจน์ สมภาร
32
329 ก.พ.2559
กศน.ตำบลสระ
อบรมกลุ่มสนใจ วิชาการทำไส้กรอกอีสาน
หอประชุมหมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.ไชยพจน์ สมภาร
33
43 มี.ค.2559
กศน.ตำบลสระ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า หมู่ 2.ตำบลสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.ไชยพจน์ สมภาร
อ.พิภพ ทรายคำ
34
58 มี.ค.2559
กศน.ตำบลสระ
อบรมกลุ่มสนใจ วิชาการทำไส้กรอกอีสาน หอประชุมหมู่ที่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ.พิภพ ทรายคำ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...