21 01 62 - 14.45-16.45 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
16/1/2019, 20:54:40
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141145นายภานุพงศ์ เกนทาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3
16/1/2019, 20:56:46
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141158นางสาว ฐิตาภา รำไพชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4
16/1/2019, 20:57:39
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141114นางสาวสายธาร พุทธังชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5
16/1/2019, 20:59:08
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141135
นางสาววรรณิษา เกิดเพ็ชร
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6
16/1/2019, 21:13:15
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141175
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วกองบุญ
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7
16/1/2019, 21:16:57
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141133
นางสาว รัชชานันท์ กุมารกาศ
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8
16/1/2019, 21:17:18
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141201
นางสาวเบญญาภา สุวรรณ์วงศ์
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9
16/1/2019, 21:48:39
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141138
นางสาวหนึ่งหทัย พรมเสน
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10
16/1/2019, 22:00:11
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141169นาย พิชญ์ยุทธ์ นาวาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
11
16/1/2019, 22:00:39
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141126นายศิริเทพ กวีวัฒน์ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12
17/1/2019, 9:55:16
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141531
นางสาวบุษยา ศาลาคาม
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
13
17/1/2019, 9:58:58
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141556
นางสาวชลิตา พิชัยวงศ์
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
14
17/1/2019, 10:04:31
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141167นางสาวกรกมล พุ่มพวงชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15
17/1/2019, 10:04:37
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141148นายธวัชชัย บุญทาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
16
17/1/2019, 11:17:41
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141526
นางสาวคณภรณ์ กาศเกษม
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
17
17/1/2019, 11:20:41
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141532
นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
18
17/1/2019, 11:22:23
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141527
นางสาว พรภวิษย์ ไชยยอง
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
19
17/1/2019, 12:32:02
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141554ธัญชนก อินทะรังษีชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
20
17/1/2019, 14:51:47
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141149
นาย พงษ์สิทธิ์ อินสาคร
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
21
17/1/2019, 15:51:00
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141324นางสาวณิชาภัทร ใจทาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
22
17/1/2019, 15:51:00
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141318
นางสาวณัฏฐธินีย์ อยู่ดี
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
23
17/1/2019, 15:51:02
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141354
นางสาว วธัญญา คัมภีระ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
24
17/1/2019, 15:51:02
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141356นางสาววิยะดา แลเชอะชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
25
17/1/2019, 15:51:11
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141341นางสาวนิตยา ลุงมูชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
26
17/1/2019, 15:51:27
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141364
นางสาว สุดารัตน์ วันดี
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
27
17/1/2019, 15:51:29
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141381นายโยธา แก้วสมนึกชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
28
17/1/2019, 15:52:23
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141308
นางสาวขวัญกมล​ สวัสดิ์มงคล
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
29
17/1/2019, 15:53:25
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141362
นางสาวสิริราช แซ่ซ่ง
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
30
17/1/2019, 15:53:40
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141304
นางสาวกนิษฐา​ สำลีปั้น
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
31
17/1/2019, 15:54:58
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141337นางสาวนันทินี ผลบุญชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
32
17/1/2019, 15:54:59
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141360นางสาวศุภศรี ปู่ก่ำชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
33
17/1/2019, 15:56:55
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141331
นางสาวนงคราญ มิตรสาธิต
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
34
17/1/2019, 15:57:05
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141339
นางสาวนิชธาวัลย์ พิทักภาดากุล
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
35
17/1/2019, 15:57:44
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141346
นางสาวปัทมาภรณ์ น้อยทู
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
36
17/1/2019, 15:58:36
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141373นางสาวอริสา แซ่ย่างชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
37
17/1/2019, 15:58:29
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141352
นางสาว รัตนภรณ์ ปราบผาง
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
38
17/1/2019, 15:59:24
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141312
นางสาวจุฑามาศ แบละเปือย
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
39
17/1/2019, 15:59:27
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141358
นางสาว ศิริลักษณ์ ใจกุลทรัพย์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
40
17/1/2019, 16:00:39
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141350
นางสาวมนัสนันท์ แซ่วั
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
41
17/1/2019, 16:05:23
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141371
นางสาวหทัยชนก มูลเมือง
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
42
17/1/2019, 16:06:51
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141322
นางสาวณัฐริกา พิจารณ์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
43
17/1/2019, 16:19:47
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59141166นาย วัชพล แซ่ย่างชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
44
19/1/2019, 13:33:31
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59121774นางสาว นาพือ ปะยีชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
45
20/1/2019, 9:29:42
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61141314
นางสาวฉันท์ชนก ทิสอน
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
46
21/1/2019, 11:30:24
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
59151338
นางสาว ศิขรินธาร วังใจชิด
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาฟิสิกส์
47
22/1/2019, 10:55:04
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161820
นางสาวพัชรินทร์ ชัยโย
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
48
25/1/2019, 22:20:49
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
61151946
นางสาวสาวิตรี ไหลเตื่อย
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาไทย
49
27/1/2019, 19:09:09
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
58161842
นางสาวมินตรา โนนุตร์
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu