ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Національного положення
3
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
4
"Загальні вимоги до фінансової
5
звітності"
6
7
Коди
8
Дата (рік, місяць, число)20170101
9
за ЄДРПОУ
36283290
10
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "РОЯЛ КРЕДИТ" ТОВ "ДОМ УКРАЇНА" І КОМПАНІЯ"
11
(найменування)
12
13
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
14
за 2016 р.
15
Форма №2
Код за ДКУД
1801003
16
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
17
18
СтаттяКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
19
1234
20
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)20006 8767 764осн
26
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)2050(3 169)(3 295)3 169 294,603 294 592,41осн
28
Валовий :заг
29
прибуток20903 7074 469итог
30
збиток2095----итог
35
Інші операційні доходи 2120664514осн
39
Адміністративні витрати2130(703)(959)702 731,48959 000,00осн
40
Витрати на збут2150(3 058)(2 558)3 058 037,162 558 316,84осн
41
Інші операційні витрати2180(39)(33)39 342,9932 560,57осн
44
Фінансовий результат від операційної діяльності:заг
45
прибуток21905711 433итог
46
збиток2195----итог
47
Доход від участі в капіталі2200--осн
48
Інші фінансові доходи2220--осн
49
Інші доходи2240--осн
51
Фінансові витрати2250----осн
52
Втрати від участі в капіталі2255----осн
53
Інші витрати2270----осн
55
Фінансовий результат до оподаткування:заг
56
прибуток22905711 433итог
57
збиток2295----итог
58
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300(103)(258)102 780,92258 115,41осн
59
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305--осн
60
Чистий фінансовий результат: заг
61
прибуток23504681 175итог
62
збиток2355----итог
63
64
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
65
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
66
1234
67
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400--
68
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405--
69
Накопичені курсові різниці2410--
70
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415--
71
Інший сукупний дохід2445--
72
Інший сукупний дохід до оподаткування2450--
73
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
74
Інший сукупний дохід після оподаткування2460--
75
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24654681 175
76
77
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
78
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
79
1234
80
Матеріальні затрати2500178178
81
Витрати на оплату праці25052 4871 671
82
Відрахування на соціальні заходи2510493686
83
Амортизація25152020
84
Інші операційні витрати25206231 111
85
Разом25503 8013 666
86
87
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
88
Назва статті Код рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
89
1234
90
Середньорічна кількість простих акцій2600--
91
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605--
92
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610--
93
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615--
94
Дивіденди на одну просту акцію2650--
95
96
Керівник Кулага Є.Л.
97
98
99
Головний бухгалтер
Сіліченко А.С.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117