ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
Číslo projektuNázevStavDatum_zahájeníDatum_ukončeníRok_uděleníŽadatelPrávní forma žadateleMísto realizaceKraj realizaceRozsah působnostiAnotaceVýzvaTematická_oblastSchválená_částkaMěna
2
1000Chytře na kotlíkové dotaceuzavřený1. 9. 201730. 9. 20182017Čisté nebe o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Ostrava, Slezská Ostrava (část), 71000
MoravskoslezskýNULL
V rámci projektu vytvoříme doporučení, jak upravit a lépe provázat dotační programy, které podporují změnu způsobu vytápění domácností z uhlí na dostupné obnovitelné zdroje (“kotlíkové” dotace) a zajištění paliva z obnovitelných zdrojů (podpora budování skladů dřeva a pelet) v obcích a regionech, což je žádoucí vzhledem k velkému zájmu o kombinovaný typ kotlů v MSK.
Nový integrovaný přístup musí zahrnovat také příspěvek obcí a krajů a jejich asistenci při přípravě žádostí tak, aby na příspěvek dosáhly také nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Aktivita obcí při přípravě integrovaného řešení je naprosto klíčová, proto se projekt zaměřuje hlavně na komunikaci s nimi – zejména poskytování informací o možnostech provázání dotační podpory z různých zdrojů a informací potřebných pro informování domácností o příčinách, dopadech a řešení problému znečištění ovzduší z vytápění domácností a o vývoji stavu řešení v Moravskoslezském kraji. Zároveň je třeba zajistit nezbytnou míru koordinace mezi OPŽP a IROP.
63510-2017-1nedefinováno180044
3
1001
Výstavba naučné stezky v obci Tichá „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“
uzavřený15. 6. 201715. 10. 20172017TICHÁNEK z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Tichá, Tichá, 74274Moravskoslezskýobec/město
Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání za pomocí interaktivních tabulí a aplikací nových technologií. Obec Tichá se nachází v oblasti "Přírodního parku Podbeskydí", jejíž krásnou přírodu chceme uchovat pro další generace. Na území obce Tichá jsou evidovány chráněné druhy živočichů a rostlin, na které chceme upozornit a chránit je. Těchto 6 zastavení na naučné stezce v obci Tichá by především děti a mládež vzdělávaly v environmentální oblasti. A to za pomocí interaktivních tabulí s QR kódy. Děti a mládež by poznávaly přírodu formou her, kvízů, pohybových prvků, ale i hmatových či zvukových vjemů a zážitků. Tuto cílovou skupinu jsme vybrali záměrně, protože pobyt dětí a mládeže v přírodě má pozitivní vliv nejen na jejich psychiku a fyzickou zdatnost, ale formulují se vzorce chování s přírodou, které jsou důležité pro nastupující generaci. Cílem je poznávat přírodu a chránit ji.
63510-2017-2nedefinováno100000
4
1006Superdebata: Česká republika na rozcestíuzavřený19. 4. 201719. 4. 20172017Jakub VikFyzická osoba (nepodnikající)Praha 1, Josefov, 11000PrahaNULL
Jako studentský spolek pořádáme debatu, ve které budeme usilovat o zhodnocení možného budoucího vývoje České republiky po podzimních sněmovních volbách spolu se zástupci jednotlivých politických stran v rámci prvního bloku, ve druhém bloku se do minulosti, jelikož přivítáme některé z bývalých premiérů.
62000-2017-01nedefinováno7100
5
1009Rusko a české volby 2017uzavřený1. 6. 201730. 11. 20172017"Asociace pro mezinárodní otázky, z. s."
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
České politické strany se staví k budoucnosti česko-ruských vztahů (záměrně) indiferentně a téma v programech zamlčují. Již dnes značně nevyhraněná veřejnost je tak ještě více dezorientována. V příštích měsících bude vypracována nová strategie ČR k RF a prezident má při listopadové návštěvě RF uzavřít nové dohody o spolupráci. Budoucnost česko-ruských vztahů tak bude do značné míry narýsována výsledkem parlamentních voleb a rozhodnutími v příštích měsících. Projekt tento proces ovlivní, zvýší transparentnost záměrů politických stran a usnadní občanům rozhodování při volbách do PSP.

Vstoupíme do odborné debaty ohledně nové strategie MZV ČR vůči RF a ovlivníme její výslednou podobu. Formou policy paperu představíme naši vizi toho, jaké by vztahy s RF měly být. Vypracujeme tři scénáře dalšího vztahu s RF, které představíme voličům, a to je skrze média, tak prostřednictvím dedikovaných webových stránek. Se scénáři dále v rámci videorozhovorů seznámíme představitele 9 politických strana. Vyzveme je, aby se k některému z nich zavázali. Volič (i pomocí webových gamifikací) bude moci porovnat své preference s nabídkou politických stran ve volbách.
62200-2017-1nedefinováno275450
6
101
Podpora žáků se sociálně-kulturním a zdravotním znevýhodněním v horské škole se ztíženou dostupností služeb-Motivací k úspěchu
uzavřený6. 1. 201427. 6. 20142013
Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary
Škola (ZŠ, MŠ, SŠ - jen přísp. org.)
Pernink, Pernink, 36236Karlovarskýobec/město
Specifikem oblasti je vysoké procento obyvatel řešících problematiku ztížené dostupnosti služeb,popř.existenční problémy.Naši žáci jsou tak znevýhodněni nedostatkem rodinné péče a s tím souvisejícími výchovnými a vzdělávacími problémy.které předložením tohoto projektu chceme řešit.
63103-2013-2nedefinováno20000
7
1010Revoluce na středníuzavřený1. 8. 201731. 7. 20182017Česká středoškolská unie, z. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Cholupice, 14300Prahacelá ČR
Střední školství se dlouhodobě potýká s různými problémy. Společenská poptávka po změnách je velmi roztříštěná a školství v České republice chybí jednotný směr. Česká středoškolská unie přichází s devíti prioritami, na kterých se dohodli středoškoláci napříč celou republikou. Těchto několik cílů tvoří reformní balík s hlubším dosahem. Cílem je poukázat na výzvy a jejich souvislosti, nastínit jejich řešení a na samotné realizaci dále spolupracovat s ministerstvem školství a dalšími relevantními stranami. Jelikož ČSU je nestátní organizace bez přímých pravomocí, bude jako cesty k prosazení záměrů využívat především vytvoření společenského tlaku, poptávky po zavedení našich návrhů. Zásadní je společně s partnery vypracovat shrnutí problémů a řešení v českém školství, nad nímž bude panovat odborný konsensus. Je třeba brát na zřetel velmi konzervativní přístup české společnosti k reformám ve školství, proto se projekt v propagační části intenzivně zaměří na osvětovou činnost a odbourávání stereotypů.
63112-2017-1nedefinováno112250
8
1011Vzdělávání přede-všímuzavřený1. 8. 201728. 2. 20182017EDUin, o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Praha, Nové Město (část), 11000
Prahacelá ČR
Pokračování práce koordinační skupiny v období voleb do Poslanecké sněmovny a mediální práce zaměřená na prosazování témat spojených se společenskou soudržností.
63112-2017-1nedefinováno400000
9
10124. Broumovské diskuse: Vize vzdělanostiuzavřený1. 1. 201731. 12. 20172017
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.
Obecně prospěšná společnostBroumov, 55014Královéhradeckýkraj
Broumovské diskuse jsou konferencí konanou v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Pro nadcházející ročník jsme zvolili téma vzdělanosti, které je významné jak z pohledu rozvoje společnosti, tak i jednotlivce.

Na Broumovských diskusích tedy chceme za pomoci kultivované demokratické diskuse hledat sdílenou vizi vzdělanosti, která přispěje k tomu, že Česká republika a její společnost bude demokratická, svobodná, vzdělaná, úspěšná, solidární a sebevědomá.

Setkání je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá tři hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen povrchně.

Broumovských diskusí se zúčastní řada aktérů: pedagogové, myslitelé, lékaři, vědci, široká veřejnost, veřejné autority, letos rovněž kandidáti na prezidenta - a ve významné míře také studenti, kterým poskytujeme studentská stipendia pro aktivní účast na konferenci.
62000-2017-01vzdělávání a výzkum20000
10
102Podpora činnosti asistenta pedagogauzavřený1. 11. 201330. 6. 20142013
Základní škola Poběžovice, okres Domažlice
Příspěvková organizace
Poběžovice, Poběžovice, 34522
Plzeňskýobec/město
Projekt je zaměřen na podporu činnosti asistenta pedagoga, který pracuje se skupinou dětí s SVP. Asistent se věnuje přímé pedagogické činnosti, zabývá se reedukací a podílí se na zájmové činnosti žáků s SVP v odpoledních pauzách před odjezdem spojů.
63103-2013-2vzdělávání a výzkum40000
11
1022
International Conference "Media in the Post-Truth World: The New Marketplace of (Dis)information"
uzavřený2. 11. 20174. 11. 20172017Keynoteostatní
Praha, Malá Strana (Praha 1), 11800
Prahacelá ČR
Konference se zaměří na nové trendy ve způsobu, jakým lidé dnes přijímají informace, nové informační kanály na vzestupu a důvody úpadku tzv. tradičních médií. Specifické okruhy témat se budou zabývat vztahem mezi médii a politikou, vlivem nejrůznějších (dez)informačních kanálů na veřejné mínění a na změny ve vlastnictví médií a jejich finančních modelech. Speciální panely budou věnovány roli falešných zpráv v ruské propagandě, způsobu jakým Rusko ve svůj prospěch zneužívá falešné zprávy a hacking s cílem ovlivnit výsledky voleb a veřejné mínění v západních demokraciích, situaci na ruské mediální scéně a specifickým podmínkám, díky kterým se v Rusku tak skvěle daří různým konspiračním teorií, apod.
62200-2017-2nedefinováno30000
12
1025
Chování dezinformačních platforem během prezidentských voleb 2018
uzavřený1. 11. 201718. 2. 20182018PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Vliv dezinformací na výsledky voleb se stal často diskutovaným tématem. Obavy ohledně vlivu platforem šířících dezinformace na výsledek voleb se objevily i v českém mediálním prostoru. Tento projekty si klade za cíl činnost platforem šířících dezinformace popsat a odpovědět na otázku, zda (a případně jak) se budou snažit ovlivnit průběh prezidentské volební kampaně. V průběhu tohoto projektu bude sledován způsob, jakým vlivné platformy, které v minulosti šířily dezinformace, informují o průběhu prezidentské volební kampaně. Jednotlivé zprávy budou zaneseny do databáze a vyhodnocovány. Dílčí zjištění projektu budou v pravidelných souhrnech zveřejňována na platformách projektu a díky navázanému mediálnímu partnerství i na webových portálech některých médií. Výsledky pozorování budou poté analyzovány v závěrečné studii (jejíž shrnutí bude přeloženo do anglického jazyka). Projekt bude zakončen uzavřeným kulatým stolem určeným pro odbornou komunitu a přednáškou pro veřejnost. Tento projekt tematicky navazuje na předchozí výzkumný projekt PSSI „České volby v éře dezinformací“ zabývající se sledování těchto platforem před parlamentními volbami
62200-2017-1nedefinováno84000
13
1026Rodiče, pojďte s námi za vzdělánímuzavřený1. 12. 201730. 6. 20182017
Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace
Příspěvková organizace
Ostrava, Slezská Ostrava (část), 71000
Moravskoslezský
správní obvod obce s rozšířenou působností
Naše školka má tři třídy, před každou z nich šatnu, ale žádný jiný prostor pro setkání. Kdykoli s rodiči něco řešíme, je to ve stoje mezi dveřmi, nebo v šatně, kudy procházejí všichni ostatní rodiče. V takové situaci se cítí velmi nepříjemně pedagog, ale také rodič, který nemá možnost se otevřít a sdělit své potřeby.
Chceme tedy přetvořit prádelnu na rodičovskou místnost, kde bude možné aktivitami s rodiči navázat na náš předchozí projekt a jeho záměr vybudovat mezi školkou a rodiči partnerský vztah. Mělo by to být místo, kde se rodiče budou cítit příjemně, a budou moci prohlubovat rodičovské kompetence a vzdělávání rodičů a konzultace s rodiči budou moci probíhat citlivou formou s ohledem na individuální potřeby, a v případě potřeby v soukromí.
63107-2016-1nedefinováno100000
14
1027Výzkum manipulativních technikuzavřený1. 2. 201831. 1. 20192018
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Vysoká školaBrno, 60177Jihomoravskýcelá ČR
Projekt reaguje na akutní potřebu bránit se působení vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace na území ČR, zaměřen bude konkrétně na manipulativní techniky a jejich efektu na občany. Prvním krokem bude analýza manipulativních technik. Výzkum se proto nejprve zaměří na detailní popis jednotlivých technik – v tomto můžeme navázat na starší analýzy provedené Gregorem a Vejvodovou. Nad rámec dosavadních analýz budeme v tomto projektu zkoumat především jejich percepci ze strany občanů. Pro porovnání reakce cílových skupin na vystavení propagandě bude využito metod experimentu a focus groups, které umožňují porovnávat různé situace a reakci subjektů na ně. Díky tomu bude možné identifikovat manipulativní techniky, které mají silnější efekt na změnu názoru či postoje občanů. Následujícím krokem bude zkoumání toho, jaké skupiny obyvatel jsou kterým manipulativním technikám náchylnější, což nám pomůže i lépe pochopit, jak občany proti takové hrozbě lébe chránit.
62200-2017-1nedefinováno269900
15
1028TŘI POHLEDY NA ČESKOU SPOLEČNOSTuzavřený23. 10. 201720. 11. 20172017STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.ÚstavPraha, Libeň (část), 18000Prahacelá ČR
Cílem projektu je zpracovat analýzu občanské společnosti 28 let po roce 1989, a připravit pro večerní debatu konanou v souvislosti oslav 25 Nadace OSF.
62000-2017-01jiné300000
16
1029Pojďte mezi nás IIuzavřený1. 11. 201731. 3. 20182017
Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
Příspěvková organizace
Ostrava, Moravská Ostrava (část), 70200
Moravskoslezskýobec/město
Stěžejní aktivity předešlého projektu "Pojďte mezi nás" probíhaly v roce 2016/2017. Náplní tohoto pokračování jsou aktivity, které vyplynuly z roční práce s romskými rodiči, které jsme v rámci původního projektu časově nebylo možné realizovat a které se objevily ve zpětných vazbách rodičů.Rodiče se v průběhu projektu naučí využívat získaných informací a dovedností při práci s dětmi v domácím prostředí. Dalším záměrem projektu je vytvořit prezentační video z průběhu projektu a šířit příklad dobré praxe pomocí videa na sociálních sítích.
63107-2016-1nedefinováno61210
17
103
Podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v lokalitě Jáchymov
uzavřený6. 1. 201430. 6. 20142013
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary
Škola (ZŠ, MŠ, SŠ - jen přísp. org.)
Jáchymov, Jáchymov, 36251Karlovarskýobec/město
Problémem většiny lokalit se zastoupením sociálně vyloučených osob je vysoké procento žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém - v průběhu docházky opakují jeden, popřípadě dva ročníky. Snížení tohoto rizika je cílem předloženého projektu.
63103-2013-2nedefinováno40000
18
1030Festival svobodyuzavřený17. 11. 201717. 11. 20172017Nerudný fest.cz
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Nové Město (část), 11000
Prahacelá ČR
Platforma Festivalu svobody se zabývá propojováním občanských iniciativ, které pořádají oslavy ke dni státního svátku 17.listopadu. Tyto akce se zabývají oslavou svobody a demokracie napříč Českou republikou. Platforma spojuje nejen hlavní akce v Praze (Korzo Národní, Koncert pro budoucnost, Uctění památky 17.listopadu na Albertově a další), ale především i další akce se stejnou tématikou napříč regiony. Očekávaný počet zapojených měst je okolo dvaceti, jedná se například o Zlín, Litoměřice, Písek, Karlovy Vary, České Budějovice a další). K příležitosti Festivalu svobody vydávají iniciativy společné memorandum, které obsahuje hlavní myšlenku a význam této občanské akce.
62000-2017-01nedefinováno50000
19
1039Řekněme si vzájemně, jak to vidíme.uzavřený12. 3. 201831. 10. 20182018Diakonie ČCE - středisko Západní ČechyCírkevní organizacePlzeň, Vnitřní Město, 30100Plzeňskýkraj
Projekt "Řekněme si vzájemně, jak to vidíme" se zabývá problémy marginalizace, migrace, viktimizace a kriminalizace migrantů v ČR, především pak v Plzeňském kraji.

Důvodem realizace projektu je současný stav ve společnosti, resp. v kraji.
Zaměstnavatelé chtějí naplnit výrobní haly pracovní silou, pracovní a personální agentury nabírají co nejvíce lidí, politická struktura hovoří o omezení migrace a veřejnost vnímá v pracovních migrantech hrozbu.

Zprávy v několika lokálních zpravodajství, politické postoje a výjezdy policie na ubytovny cizinců v Plzeňském kraji za podpory ministra vnitra a lokálních politiků nemají daleko k tomu, aby se jim podařilo vyvolat „morální paniku“.

Veřejnost vnímá v pracovních migrantech hrozbu, která pro ně znamená nejen konkurenci na trhu práce, ale rovněž bezpečnostní riziko.

Cílem projektu je přispět k vyšší a relevantní informovanosti veřejnosti a přispět k započetí veřejné debaty (dialog stran). Chceme zvýšit erudovanost diskuzí, posunout debatu nezaujatým (nikoliv médii předkládaným) směrem a bavit se nad možnou cestou k řešení jednotlivých problémů se všemi dotčenými stranami.
62101-2017-1nedefinováno57500
20
104Ubuntu v Modré školeuzavřený1. 1. 201426. 6. 20142013
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov
Příspěvková organizaceSvitavy, Lačnov, 56802Pardubickýobec/město
Projektem Ubuntu v Modré škole podpoříme u dětí pocit sounáležitosti. Naučíme je hrát si bez soutěží. Rozvineme u dětí schopnost empatie, tolerance, prosociálnosti a radost ze společných zážitků.
63103-2013-2vzdělávání a výzkum40000
21
106Společně o předsudcích v Orlovéuzavřený1. 1. 201431. 5. 20142014YMCA Orlová
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Orlová, Lutyně, 73514Moravskoslezskýobec/město
Chceme se zabývat problémy soužití většinové společnosti s nejrůznějšími majoritami především v sociálně vyloučených oblastí skrze přednášky a besedy s žáky, studenty, politickou reprezentací, a veřejností odbornou i laickou.
79002-2013-1nedefinováno5000
22
107Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžkuuzavřený1. 1. 201430. 6. 20142014
Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Obecně prospěšná společnostFrýdlant, Frýdlant, 46401Libereckýmikroregion
V projektu Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku proběhnou besedy s žáky 2. stupně základních škol a se studenty střední školy o sociálním/etnickém napětí v regionu a způsobech a možnostech řešení nastalé situace, k němuž může přispět i mládež.
79002-2013-1nedefinováno25000
23
108
TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
uzavřený1. 1. 201430. 9. 20152014Vysoká škola ekonomická v PrazeVysoká škola00NULL
Cílem projektu je navrhnout nový postup pro publikaci vybraných dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dle principů
otevřených a propojitelných dat. Vybraná data z IISSP budou v rámci projektu převedeny do otevřené a propojitelné podoby dle navrženého
postupu a budou propojena na další související data VS ČR. Navržené postupy budou na základě nabitých zkušeností zobecněny do podoby
certifikované metodiky tak, aby je bylo možné aplikovat v dalších doménách VS ČR.
676-2013-1transparentnost veřejné správy300000
24
1098Mediální gramotnost pro knihovníkypodpořený17. 5. 201831. 10. 20182018
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Staré Město, 11000Prahacelá ČR
Semináře mediální gramotnosti jsou jednou z aktivit podporujících roli knihoven ve veřejném prostoru. Jsou sestaveny ze dvou hlavních vzdělávacích modulů zohledňujících potřeby knihovníků v mediálním vzdělávání. První modul, obsahově stěžejní, je zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních sdělení v kontextu fake news. Druhý modul představuje možnosti využití mediálních témat ve vzdělávacích programech knihoven.
62200-2018-1nedefinováno197500
25
11
Zlepšení krizového stavu v lokalitě Prašivá Hora – Bystřice
uzavřený1. 7. 20132. 12. 20132013
Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Příspěvková organizaceBystřice, Bystřice, 73995Moravskoslezskýmikroregion
Lokalita Prašivá Hora je vlivem intenzivní těžby lesního porostu devastována. Prostřednictvím zpracování odborné studie, filmového záznamu, instalace 4 ks informačních tabulí, jednáním s orgány státní správy a zapojením veřejností bude dosaženo nápravy.
63510-2013-1
životní prostředí, ekologie, zvířata
165000
26
111
Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání
uzavřený1. 7. 201431. 5. 20152014
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.
Zájmové sdružení právnických osob
00NULL
Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, koordinací a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy.
6310-2014-1nedefinováno350000
27
113České porodnictví na hraněuzavřený1. 4. 201431. 8. 20142014NESEHNUTÍ BrnoOrganizační jednotka sdruženíBrno, Komárov (část), 60200Jihomoravskýcelá ČR
Projekt chce skrz legislativní návrh změny zákona o zdravotních službách (ZoZS) a cílenou mediální práci efektivně využít očekávaného přelomového rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v otázce českého porodnictví. Kladné rozhodnutí ESLP, které očekáváme v nejbližších týdnech, se týká krizové situace v českém porodnictví, která v současné době diskriminuje jak porodní asistentky, tak ženy. Rozhodnutí nám umožní vyvinout tlak na Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a vládu a to skrze: 1) legislativní návrh změny zákona o zdravotních službách a souvisejících vyhlášek, 2) lobbing s tímto návrhem, 3) sérii žalob kopírujících žalobu u ESLP obsahující navíc odškodnění, 4) cílenou mediální práci, která podpoří předchozí aktivity a ještě zvýší tlak na MZ. Chceme tedy využít strategické období, které nastane po rozhodnutí ESLP a díky tlaku docílit legislativní změny v postavení porodní asistentky tak, aby mohla své povolání vykonávat svobodně, legálně a samostatně a tím zabezpečit ženám svobodnou volbu péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Dovršilo by se tak naše dlouhodobé snažení o narovnání postavení porodní asistentky.
79001-2014-1lidská práva200000
28
114L I Vuzavřený1. 11. 201429. 2. 20162014Labyrint Brno, z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Brno, Jundrov, 63700Jihomoravskýobec/město
Cílem projektu je podpora osob ohrožených domácím násilím a prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené (neslyšící) mládeže s využitím inovativních postupů a vzdělávacích materiálů, které respektují specifické komunikační potřeby neslyšících (dramatické metody, terapie a výchova filmem). Obsahem projektu je intenzivní mimoškolní práce se skupinou sluchově postižených teenagerů, zejména dívek, ve dvou městech ČR (Brno, Valašské Meziříčí) a na ni navazující vytvoření vzdělávacích produktů - metodické příručky k prevenci domácího násilí a krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou podílet samy sluchově postižené dívky. Následovat bude diseminace a propagace vytvořených produktů. Název projektu odkazuje na donátora programu, kterým je Norské království, a současně vystihuje jádro projektu, jež tvoří terapie a výchova filmem. Je připomínkou nejslavnější norské herečky a režisérky. Jedna z jejích slavných filmových postav nemluví, podobně jako neslyšící, a slovo „liv“ navíc v norštině znamená „život“. Názvem projektu vyzýváme neslyšící mladé lidi „žij svůj život a nedovol, aby ti kdokoliv ubližoval“.
63302-2014-4nedefinováno703188
29
124Násilí věc (ne)veřejnáuzavřený1. 9. 201430. 9. 20162014SPONDEA, o.p.s.Obecně prospěšná společnostBrno, Černá Pole (část), 61300Jihomoravskýkraj
Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a zavedením nového typu služby, současně působí preventivně na snížení jejich výskytu. Má celorepublikový dopad.
63302-2014-3nedefinováno7192900
30
131
S tebou ne aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu
uzavřený1. 11. 201430. 4. 20162014ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Staré Město, 11000Prahacelá ČR
Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Předmětem je analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i odborné veřejnosti.
63302-2014-4nedefinováno2362786
31
146Hledejme společně novou cestu!uzavřený1. 9. 201430. 11. 20152014
Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Brno, Královo Pole (část), 61200
Jihomoravskýkraj
Romské ženy patří mezi nejvíce znevýhodněné skupiny na českém trhu práce. Nedostatek pracovních příležitostí pro romské ženy nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a etnicitou. Další překážku představuje tradiční chápání ženské role v romské komunitě. Převládající vnímaní romské ženy jako matky a pečovatelky se považuje za jednu z příčin jejich nízkého zapojení a motivace uspět ve vzdělávacím systému. Projekt se snažil zvýšit povědomí o genderových otázkách v konkrétní skupině romských žen i jejich motivaci k profesnímu rozvoji a podpořit je při vstupu na pracovní trh. Zaměřoval se také na zlepšení vnímání specifických genderových vztahů v romské populaci ze strany většinové společnosti. Díky aktivitám projektu našly dvě Romky oficiální zaměstnání. Životní situace několika dalších romských žen se výrazně zlepšila. Odešly z azylových domů a našly si vlastní bydlení. Jejich děti přestaly navštěvovat segregované školy. Byly seznámeny s problematikou rovných příležitostí a vzdělávány a vedeny k uvědomění si vlastních silných stránek a zvýšení nevědomí.
Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ GIC NORA budeme moci s těmito ženami zůstat v kontaktu
63302-2014-2nedefinováno889704
32
149Bezpečný domovuzavřený1. 1. 201530. 11. 20152014Thomayerova nemocnicePříspěvková organizacePraha, 14059Prahaobec/město
Tento projekt je zaměřen na rizikovou a zároveň motivovanou skupinu rodin bez ohledu na etnikum, ve kterých byly zaznamenány případy domácího násilí, a které mají alespoň jedno dítě ve věku do šesti let. Projekt je v rámci regionu Praha zcela ojedinělý, protože zahrnuje vedle možnosti dočasného ubytování týrané osoby spolu s dítětem a i ucelený systém komplexních služeb pro týranou osobu (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a lékař-pediatr), které jí pomohou vymanit se ze závislosti na agresorovi. Výstupem projektu bude vedle zřízení terénního bytu okamžité pomoci i ucelený koncept práce s matkou/otcem potýkajícím se s domácím násilím.
63302-2014-4nedefinováno395145
33
151Vaše šanceuzavřený1. 1. 201530. 3. 20162014Diecézní charita BrnoCírkevní organizaceZnojmo, Znojmo (část), 67181Jihomoravskýokres
Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace obětí domácího násilí a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Prostřednictvím primární prevence se chceme podílet na minimalizaci nárůstu počtu osob ohrožených domácím násilím na Znojemsku.
63302-2014-4nedefinováno715916
34
157
Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním
uzavřený1. 10. 201431. 12. 20152014ŽIVOT 90
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Staré Město, 11000Prahacelá ČR
Projekt usiluje o pomoc týraným seniorům. V jeho rámci dojde k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky pro seniory a ke zvýšení povědomí o této problematice, a to jak u široké veřejnosti, tak i u odborníků a pracovníků v přímé péči o seniory.
63302-2014-4nedefinováno970659
35
159AdvoCats for Women - právem proti násilí ženáchuzavřený1. 1. 201530. 9. 20162014
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Obecně prospěšná společnostPraha, Smíchov (část), 15000Prahacelá ČR
Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi.
Pro zlepšení situace je nutné
•analyzovat současnou legislativu,
•upozornit formou doporučení na její nedostatky
•podporovat podpis Úmluvy a
•prosazovat přijetí 2 klíčových zákonů, které jsou zmíněny také v programovém prohlášení vlády ze dne 13.2.2014, v podobě, která povede ke zlepšení podpory osob ohrožených a postižených násilím.
63302-2014-4nedefinováno2586000
36
163
Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence
uzavřený1. 9. 201431. 1. 20162014La Strada Česká republika, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Žižkov (část), 13000Prahacelá ČR
Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Cílem projektu je zlepšení prevence obchodování s lidmi a zvýšení přístupu obchodovaných osob a osob ohrožených ke službám prostřednictvím zefektivnění mezioborové spolupráce. Očekávané výstupy budou: 2 analýzy, alespoň jedna formalizovaná meziresortní spolupráce, alespoň 2 strategické dokumenty budou projektem ovlivněny a 4 sociální služby budou zkvalitněny.
63302-2014-4nedefinováno911500
37
165
Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova
uzavřený1. 9. 201430. 9. 20152014La Strada Česká republika, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Žižkov (část), 13000Prahacelá ČR
Hlavním cílem projektu je snížení rizik obchodování s lidmi u žen bez domova prostřednictvím terénního výzkumu specifik tohoto jevu, následné analýzy výsledků, včetně výzkumu co nejefektivnějšího systému prevence a pomoci, a šíření výsledků analýzy po ČR.
63302-2014-4nedefinováno708200
38
170Kompetence v kostceuzavřený1. 7. 201430. 9. 20152014Kostka Krásná Lípa, p.o.Příspěvková organizace
Krásná Lípa, Krásná Lípa, 40746
Ústeckýobec/město
V lokalitách s romskou populací na Šluknovsku je vysoká nezaměstnanost, a to především mezi ženami. Důvodů je mnoho: špatné vzdělávání, nízká kvalifikace, nedostatečné dovednosti i pracovní návyky, péče o děti a diskriminace. Projekt „Kompetence v kostce“ se zaměřoval na podporu žen pečujících o děti, především Romky. Cílem projektu bylo zapojit je do integračního programu, zlepšit jejich znalosti i dovednosti a poskytnout jim poradenství a zařízení péče o děti do 6 let věku. Cíle bylo dosaženo. Ženy se účastnily seminářů, např. na téma motivace, finanční gramotnosti, právních základů nebo hledání zaměstnání i kurzů šití, vaření, tkaní a keramiky. Ženy se pravidelně scházely v komunitním centru, kde jim bylo poskytováno poradenství. 13 romských žen získalo zaměstnání. Vydali jsme Romskou kuchařku a spustili jsme prodej použitého oblečení Sociální šatník. Poskytovali jsme denní péči dětem do 6 let věku. Dětem a rodičům jsme pomáhali s přípravou na nástup do 1. třídy. Další skupina se scházela v Klubu pro podnikavé ženy, kde se diskutovalo o tématech spojených s drobným podnikáním. Služby péče o děti a aktivity pro ženy v komunitním centru pokračují dodnes.
63302-2014-2boj proti diskriminaci1417198,83
39
172
První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím
uzavřený1. 7. 201430. 6. 20162014Bílý kruh bezpečí, z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Smíchov (část), 15000Prahacelá ČR
Projekt si klade za cíl vybudovat specializovanou bezplatnou linku první pomoci odpovídající technicky a kapacitně aktuálním potřebám. Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým násilím. Cílové skupiny budou monitorovány odděleně. Linka naváže na 13letou zkušenost DONA linky. Podrobněji Příloha A.
63302-2014-3nedefinováno11454894
40
173Ženy na vedlejší koleji (?)uzavřený1. 7. 201431. 7. 20162014Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Žižkov (část), 13000Prahacelá ČR
Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z majority. Přiblíží gender v migraci veřejnosti, posílí spolupráci subjektů, podnítí stát ke změnám. K tomu povede výzkum, analýza politik, kurz pro studenty, kampaň, prosazování individuálních práv, advokacie, lobbying, networking. Výstupy: publikace, analýza, metodické listy, manuál, sociální spot aj.
63302-2014-1nedefinováno7084206
41
177Gender v inovacích - inovace v klastrechuzavřený1. 12. 201430. 11. 20152014"Národní klastrová asociace"
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Ostrava, Mariánské Hory (část), 70900
Moravskoslezskýkraj
Projekt Gender v inovacích – inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do sféry inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a příkladů nejlepší praxe z Norska.
Výsledky a výstupy projektu zahrnují: 3 analýzy národních a regionálních strategických dokumentů posuzující rozsah a aplikaci genderově citlivého přístupu, benchmarking těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska, přenos znalostí z Norska (seminář Gender v inovacích), 3 genderové audity ve 3 společnostech (členských společnostech klastrů v MSK), integrace genderové perspektivy do strategií klastrů v MSL a mnoho dalších výstupů podporujících posílení povědomí o roli genderu v inovacích (web, letáky, elektronický sborník, tiskové zprávy atd.)
Projekt dosáhl všech svých cílů a měl dopad na společnosti a klastry v MSK i na subjekty zajímající se o genderovou problematiku po celé ČR. Dlouhodobá udržitelnost projektu je zajištěna implementací genderové perspektivy do strategií klastrů.
63302-2014-2nedefinováno985420
42
188Pro Fair Playuzavřený1. 1. 201531. 12. 20152014Lagardere Active ČR, a.s.
Společnost s ručením omezeným
Praha, Vinohrady (část), 12000Prahacelá ČR
Projekt ProFairPlay pomohl vybudovat profesionální mediální platformu pro komunikaci o rovnoprávnosti především v prostředí komerčních rozhlasových a digitálních médií. Vytyčil si ambiciózní cíl změnit uvažování posluchačů o rovnoprávnosti a uspěl. Česká populace je nyní vnímavější a citlivější v mnoha oblastech týkajících se genderové tématiky, rovnoprávnosti, diskriminace atd. Cílů bylo dosaženo i přes počáteční nesnáze a potřebě větších zdrojů než jsme původně předpokládali. Výsledky jsou však dlouhodobě udržitelné díky tomu, že projekt přinesl skupině Lagardere Active řadu konkurenčních výhod, které by si ráda udržela i v budoucnu (více diferenciované cílové publikum, nové business příležitosti, jedinečné know-how, nástroje řízení lidských zdrojů).
63302-2014-1nedefinováno6200000
43
192Muži proti násilí na ženách a dětechuzavřený1. 7. 201430. 6. 20152014Liga otevřených mužů
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Holešovice (část), 17000
Prahacelá ČR
Projekt přispívá ke snížení výskytu a k prevenci domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. Zahrnuje proškolení českých odborníků/ic v inovativní metodě zvládání agrese, její pilotní ověření a implementaci do terapeutické práce s násilnými osobami v ČR, jakož i podpůrné PR aktivity.
63302-2014-4nedefinováno1380000
44
197Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osobuzavřený1. 9. 201429. 2. 20162014Prague Pride, z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Nové Město (část), 11000
Prahacelá ČR
Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. Tyto jevy jsou totiž výsledkem odmítnutí LGBT osob rodinou a nebo nejbližším okolím. Zvláštní pozornost bude věnována LGBT osobám patřícím k romské minoritě v ČR, které se potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich kulturním, sociálním a rodinným zázemím a zvýšenou zranitelností vyplývající z jejich vícenásobného znevýhodnění. Záměrem projektu je zřídit webový portál jehož funkce budou: poskytnutí seriozních a ucelených informací o coming outu, otázkách spojených se sexuální orientací o hrozbách, které se s coming outem pojí a možných následcích, o šikaně a násilí. Druhá funkce portálu bude poradní - společně s mládežnickými, romskou a transgeder organizacemi cílícími na LGBT komunitu budeme poskytovat peer to peer poradenství a krizovou intervenci ve věcech, sexuální orientace, coming outu, nepřijetí nejbližšího okolí nebo násilí a šikany. Součástí projektu bude také práce s odbornicemi a odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie a sociální práce – vytvoříme interaktivní vzdělávací modul, proškolíme 150 obdorníků, a vytvoříme seznam odborníků jež pracují s LGBT osobami, nebo jsou k jejich problémům citliví. Celonárodní kampaní chceme upozornit na to, že homofobní jednání, jehož se vědomě či nevědomě dopouštíme může vézt až k sebevraždě LGBT osoby. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé, zejména pak LGBT osoby, romské, vietnamské LGBT osoby a transgender osoby, jejich rodiče a nejbližší okolí a také široká veřejnost. Výstupem projektu bude seriozní a ucelená intervenční služba pro LGBT osoby, která v ČR zatím chybí, celonárodní kampaň upozorňující na hrozby homofobního jednání a síťování LGBT organizací (formálního či neformálního charakteru) v této oblasti.
63302-2014-4nedefinováno1683000
45
208Drogové závislosti - násilníci a obětiuzavřený1. 7. 201431. 5. 20162014SANANIM
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Němčice, Němčice, 38719Jihočeskýcelá ČR
Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů - prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Tyto aktivity budou podkladem pro realizaci Výzkumné studie zaměřující se na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatným záměrem projektu je medializace těchto témat mezi odbornou veřejností, v rámci platformy terapeutických komunit a závěrem organizací Konference.
63302-2014-3nedefinováno6390066
46
213Práce a děti pod jednou střechouuzavřený1. 9. 201430. 11. 20152014Portus Prachatice, o.p.sObecně prospěšná společnostPrachatice, Prachatice I, 38301Jihočeský
správní obvod obce s rozšířenou působností
Cílem projektu bylo podpořit ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené. Otevřeli jsme co-workingové centrum, jediné v našem okrese. Poskytli jsme ženám plně vybavený prostor pro práci, kvalifikovanou péči o děti a jejich vzdělávání, volnočasové aktivity, podnikatelské poradenství i pomoc s hledáním zaměstnání. Pořádali jsme workshopy, rekvalifikační kurz a motivační kurzy. Pomocí kurzů a informačních materiálů jsme se snažili zvýšit povědomí zaměstnavatelů o formách a výhodách flexibilních pracovních úvazků. Dále jsme uskutečnili regionální informační kampaň se zaměřením na rovné příležitosti pro ženy a muže. Celkově jsme podpořili více než 53 žen a 7 žen začalo s vlastním podnikáním. V budoucnu, i po skončení projektu, budeme nadále provozovat co-workingové centrum, služby hlídání a vzdělávání dětí. Na projektu se nepodílel žádný partner.
63302-2014-2nedefinováno1413692
47
215Rovné příležitosti na každý denuzavřený1. 9. 201431. 12. 20152015Evropská kontaktní skupina
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Dejvice (část), 16000Prahacelá ČR
Projekt byl založen na partnerství tří různých organizací. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o rovných příležitostech mužů a žen mezi běžnými českými ženami. Podpořili jsme skupinu žen v kraji Vysočina při zakládání vlastní organizace, která by nabízela aktivity ženám v kraji. Organizace se postavila na vlastní nohy a začala pořádat workshopy pro místní ženy. V partnerství se dvěma organizacemi jsme vytvořili publikaci, která je dnes hojně distribuována v cílové skupině i široké veřejnosti. Tyto skutečnosti dokládají udržitelnost projektu. Aktivity v kraji i vydání publikace získalo značnou mediální pozornost. K datu ukončení projektu byly všechny jeho cíle maximální měrou naplněny.
63302-2014-2nedefinováno1399201,2
48
22Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s.uzavřený1. 9. 201331. 12. 20132013Čisté nebe o.p.s.Obecně prospěšná společnost00NULL
Náplní projektu "Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s." je vytvořit strategický plán rozvoje společnosti Čisté nebe o.p.s a zvýšit finanční stabilitu organizace prostřednictvím posílení knowhow v oblasti fundraisingu.
63510-2013-3rozvoj neziskového sektoru30000
49
245
Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě
uzavřený1. 9. 201431. 1. 20162014NESEHNUTÍ BrnoOrganizační jednotka sdruženíBrno, Brno-město, 60200Jihomoravskýcelá ČR
Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která nevyužívají dostatečně kompetence, které jim současná legislativa umožňuje. Zároveň budeme zapojovat veřejnost tak, aby se o problematice nejen kvalitně dozvěděla, ale také se aktivně zapojila do nabízených nástrojů řešení.
63302-2014-2nedefinováno2108000
50
248
Technika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji
uzavřený1. 7. 201430. 4. 20162014Akademie HK PK, o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Plzeň, Jižní Předměstí (část), 30100
Plzeňskýkraj
Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem je eliminace genderové segregace v technickém vzdělávání prostřednictvím komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující
a vytvoření silného partnerství hlavních relevantních aktérů na regionální úrovni.
63302-2014-1nedefinováno6394986
51
250
Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách
uzavřený1. 9. 201431. 1. 20162014Otevřená společnost, o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Litoměřice, Litoměřice-Město, 41201
Ústeckýobec/město
Hlavním cílem a přínosem projektu bylo provedení v ČR prvního-pilotního výzkumu, který se a základních školách zaměřoval na současně na gender a etnicitu. Tedy první průzkum tzv. intersekcionality – kontextu vícenásobné diskriminace. Cíl byl dosažen, detailní a pečlivý výzkum je shrnut v publikaci, která je a bude cenným zdrojem informací pro vyučující i pro pracovníky/ce MŠMT, NNO, novináře/ky a širokou veřejnost.
Na třech zapojených školách jsme situaci nejen popsali a zmapovali, ale přispěli jsme také k tomu, že se zde situace změnila. Díky rozhovorům s řediteli, vyučujícími, díky kulatým stolům s vyučujícími, projektovým dnům s dětmi a dalšími aktivitami je vnímání problematiky na těchto školách po skončení projektu kvalitativně jinde. Zároveň každá škola dostala na míru vyhotovený metodický materiál, na základě výzkumu na škole a jeden obecný materiál (pracovní listy).
Formou kvantitativního výzkumu (komplexního dotazníku) jsme zmapovali smýšlení českých vyučujících o tom, jak vnímají etnicitu a gender ve své pedagogické praxi.
63302-2014-2nedefinováno1024147
52
255Ženy a muži v rovnovázeuzavřený1. 7. 201431. 8. 20162014Fórum 50 %, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Smíchov (část), 15000Prahacelá ČR
Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.
63302-2014-1nedefinováno8850348
53
26Zajištění využití volného času pro děti a mládežuzavřený16. 6. 201331. 12. 20132013
Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Církevní organizaceFrýdek-Místek, Skalice, 73801Moravskoslezskýokres
Farnost Skalice zajišťuje již 8 let akce zaměřené na využívání volného času dětí a mládeže z pobeskydské oblasti (okolí města Frýdek-Místek: Skalice, Baška, Raškovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Nošovice a Dobrá). V roce 2005 byla založena hudební skupina „Schola Skalice. Tato skupina vyhrála dvakrát soutěž schol, kterou pořádala skupina Paprsky a ve které soutěžily farní scholy z celé republiky. Členové Scholy Skalice a studenti Ostravské Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci nám pomáhají při realizaci programů pro děti. Projektem chceme dosáhnout lepší podmínky pro využívání volného časů dětí a mládeže v klubovnách na faře, při víkendových akcích, na prázdninovém táboře, při hudebních produkcích, na činnosti ministrantů okresu Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje.
63510-2013-2mladí lidé30000
54
261
Diverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu.
uzavřený1. 7. 201431. 5. 20162014
"Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Vinohrady (část), 12000Prahacelá ČR
Cílem našeho projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. Pro ty připravíme Strategický dokument, reflektující výsledky analýzy a návrhy Evropské komise, obsahující doporučení vedoucí k většímu zastoupení žen ve vedení státních firem se státní a firem kotovaných na burze na úrovni vlády i statutárních měst. Dále se u soukromých společností zaměříme na formulaci a dodržování dobrovolných závazků v zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. K tomu využijeme nástroje Memoranda Diverzita 2013+, ke kterému se již zavázalo 20 českých firem. Chceme jak rozšířit záběr Memoranda, tak výrazně rozšířit skupinu firem, které se k němu hlásí, na alespoň 50. Firmy podpoříme v naplňování závazků a zároveň chceme výrazně zasáhnout do vnitřního prostředí ve firmách a do kolektivního pohledu na oblast diverzity. To prostřednictvím série interního vzdělávání, informační roadshow a dalších nástrojů komunikace, které zrealizujeme nejméně v 15 firmách. Prostřednictvím speciálního vzdělávacího systému pro management firem zajistíme změnu pohledu mužů i žen na tuto problematiku. Vytvořením a zavedením cílených nástrojů a přenosu zahraničního know-how, zejména ve spolupráci s norským partnerem, zajistíme veřejnou poptávku po zvýšení zájmu vedení firem o vyšší zastoupení žen ve vedení. Vše podpoříme informační kampaní a sadou cílených akcí pro nejvyšší vedení a opinion leadery. Ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zajistíme zájem odborné i široké veřejnosti.
63302-2014-1nedefinováno6825014
55
263Hájíme práva žen v České republiceuzavřený1. 7. 201430. 6. 20162014Česká ženská lobby, o.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Smíchov (část), 15000Prahacelá ČR
Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.
Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících kroků:
- prosadíme alespoň 2 legislativní opatření vedoucí k odstranění deficitů RP na základě publikovaných analýz k stavu RP a průběžnému monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR
- vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice RP,
- prosadíme ratifikaci alespoň 1 mezinárodní úmluvy v oblasti RP a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila
- prosadíme minimálně 1 legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek
- zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů vysvětlujících komplikovanou legislativu
- zrealizujeme mediální kampaně a happeningy, které zviditelní téma RP v médiích, a uspořádáme druhý ročník Kongresu žen
- navážeme nová partnerství mezi aktéry z různých sfér, kteří doposud nespolupracují, a kteří se zabývají tématem RP
63302-2014-1boj proti diskriminaci7214563,8
56
27Dobrovolníci a ovce pro krajinuuzavřený1. 8. 201330. 11. 20142013ČSOP SALAMANDROrganizační jednotka sdružení
Trojanovice, Trojanovice, 74401
Moravskoslezskýmikroregion
V současné době pro organizaci nepracují žádní dobrovolníci, zároveň chce organizace rozvinout oblast péče o krajinu chovem vlastních ovcí. Pastva ovcí bude další formou podpory péče o krajinu a napomůže k profesionalizaci a rozvoji fundraisingu.
63510-2013-3rozvoj neziskového sektoru148000
57
273Příležitost pro matky na ubytovnáchuzavřený1. 1. 201531. 5. 20162014Ratolest Brno, z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Brno, Brno-město, 60200Jihomoravskýobec/město
Projekt reaguje na aktuální zhoršení situace v sociálně vyloučených lokalitách na ubytovnách v Brně a okolí. Projektem chceme dospět ke zlepšení situace matek a předškolních dětí, žijících v těchto lokalitách. Cílem projektu je zvýšit informovanost matek o právech, aktivizovat je k samostatnému řešení životní situace a podpořit rozvoj jejich dětí v předškolním věku. Výstupem projektu bude také komunikační kampaň zaměřená na odbornou veřejnost, zástupce státní správy a laickou veřejnost.
63302-2014-2nedefinováno1113507
58
274Celoživotní ekonomické dopady mateřstvíuzavřený1. 9. 201430. 6. 20162014Gender Studies, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Hradčany (část), 11800Prahacelá ČR
Kvantifikace celoživotních ekonomických dopadů a nákladů mateřství a zjišťování jejich příčin povede k revizi veřejných politik a zaměstnavatelských praxí. Doporučení budou diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat negativní ekonomické dopady mateřství na ženy.
63302-2014-1nedefinováno7472884
59
28Morávka lidem, lidé Morávceuzavřený1. 7. 201330. 6. 20142013ČSOP SALAMANDROrganizační jednotka sdruženíRaškovice, Raškovice, 73904Moravskoslezskýmikroregion
Cílem projektu je zlepšení bezprostředního okolí řeky Morávky. Ve spolupráci s veřejností proběhne vymapování lokalit s křídlatkou, ohroženými druhy a úklid odpadků. Exkurze upozorní na unikátnost místa, stejně jako tématický Zpravodaj a omalovánky.
63510-2013-2
životní prostředí, ekologie, zvířata
195000
60
293
Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti.
uzavřený2. 6. 20141. 6. 20152014Iuridicum Remedium, z. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Holešovice (část), 17000
Prahacelá ČR
Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě a zlepšit možnosti občanů kontrolovat a ovlivnit to, jak je s jejich DNA nakládáno. Cílem je prosazení zákona o analýzách DNA a úpravy pravidel využívání krevních vzorků novorozenců získaných během novorozeneckého screeningu.
676-2014-1nedefinováno260000
61
294Otevřete.cz 2014uzavřený1. 9. 201430. 6. 20152014Otevřená společnost, o.p.s.Obecně prospěšná společnostPraha, Vinohrady (část), 12000Prahacelá ČR
Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. V obsahové rovině projekt reaguje na problém korupce v české společnosti a nabízí prostý nástroj využitelný každým občanem našeho státu – žádost o informaci. Projekt reaguje na snahu současné vlády novelizovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Zástupci programu budou aktivními odbornými oponenty připravované novely. V organizační rovině projekt reaguje na potřebu změny fungování programu směrem k většímu využití moderních technologií, zefektivnění a diverzifikaci poskytovaného poradenství a potřeby masivnější komunikace s veřejností o problémech spojených s využíváním práva na informace jako základního protikorupčního nástroje. Projekt zapadá do programové strategie organizace na léta 2013 - 2018, jejímž cílem je diverzifikace finančních zdrojů programu. Očekávané výsledky:
- změna poradenského portálu otevrete.cz, aby se stal přehledným, dostupným, uživatelsky přátelským a jednoduchým nástrojem pro jednotlivce;
- aktivní oponentura vládního návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na Směrnici 2003/98/ES;
- masivnější komunikace soutěže Otevřeno x Zavřeno
V březnu 2014 Otevřená spolčenost, o.p.s obdržela grant od Nadace Karla Janečka, který podporuje rozvoj programu navrženým směrem. Předkládaný projekt bude tento grant doplňovat.
676-2014-1nedefinováno200000
62
295Novinářská cena 2013uzavřený1. 1. 20101. 1. 20102014
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Nadace
Bratislava, Bratislava (časť), 811 01
Bratislavskýcelá ČRPlatba od Googlu pro Novinářskou cenu SK67600-2014-1nedefinováno190400
63
296Rekonstrukce státu - Rok druhýuzavřený2. 6. 201431. 5. 20152014Frank Bold Society
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Malá Strana (Praha 1), 11800
Prahacelá ČR
Projekt Rekonstrukce státu usiluje o systémové řešení problému politické korupce a zneužívání veřejných prostředků v České republice. K nastartování potřebných změn v této oblasti jsou v první řadě zapotřebí taková pravidla, která významně omezí prostor pro korupci a znemožní fungování klientelistických sítí, které jsou často v pozadí lokálních i národních korupčních kauz. Cílem Rekonstrukce státu je proto prosazení právě takových pravidel, a to v podobě devíti klíčových protikorupčních zákonů. Na těchto zákonech se shodla dvacítka českých protikorupčních organizací, které tvoří platformu Rekonstrukce státu, zajišťují odborné zázemí k jednotlivým tématům a jsou také zdrojem legitimity projektu a dostatečně silného veřejného tlaku na prosazení zákonů. Kromě expertní činnosti budou v rámci projektu probíhat další aktivity, které se osvědčily v prvním roce fungování Rekonstrukce státu – průběžná mediální práce, zapojení aktivních občanů a lokálních sdružení do projektu a především přímá komunikace s politiky. Projekt chce tak přispět nejen k prosazení protikorupční legislativy, ale také k podpoře konstruktivního dialogu mezi politickou reprezentací a občanskou společností.
676-2014-1transparentnost veřejné správy756359
64
297
Peníze v politice - Monitoring financování a férového průběhu politických kampaní
uzavřený1. 4. 201431. 1. 20152014
Transparency International - Česká republika, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost00NULL
Peníze v politice jsou klíč pro omezení korupce. Supervolební rok 2014 je velkou příležitostí otevřenost kampaní zvýšit a TI bude pokračovat v navázané tradici podrobného monitoringu financování volebních kampaní - pro volby evropské, senátní a komunální. Budeme monitorovat financování kampaní jednotlivých stran, dávat jim vysvědčení za transparentnost a ukazovat konkrétní nedostatky. Inovativnost projektu spočívá v zapojení veřejnosti do focení předvolebních billboardů přes mobilní aplikaci zmapujto.cz. Budeme provádět místní sledování nakupování voličů v komunálních volbách ve vybraných městech a následná právně litigovat s cílem takové volby zrušit a opakovat.
Závěry projektu budou komunikovány na webu www.transparentnivolby.cz a mohly by být využity k prezentaci na vašem webu nasstat.cz. Celý projekt je rámován snahou o prosazování nového zákona o financování stran, v rámci kampaně Rekonstrukce státu, což je dlouhodobým strategickým cílem TI, ke kterému monitorovací projekt přináší jedinečné argumenty a vhled.
676-2014-1nedefinováno250000
65
298PolitickeFinance.cz - rozšíření a aktualizaceuzavřený15. 6. 201430. 11. 20142014Centrum aplikované ekonomie, o.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Projekt podstatně rozšíří webovou platformu poskytující data o financování politických stran. Konkrétně přidá aktuální data pro všechny relevantní politické strany, jména dárců, indikátory podezřelých dárců, strojově čitelné rozhraní.
676-2014-1transparentnost veřejné správy180000
66
299Férová policie - férové vyšetřováníuzavřený2. 6. 201429. 5. 20152014Liga lidských práv
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Hradčany (část), 11800Prahacelá ČR
V současnosti neexistuje efektivní kontrola policie a v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva nedochází k efektivnímu vyšetřování policejního násilí. Nový nezávislý orgán pro vyšetřování policie – Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) – neplní svoje zákonné úkoly, policejní násilí nevyšetřuje a tyto případy svévolně předává k řešení samotné policii, která není nezávislým orgánem. Jednou z příčin je zcela obecná právní úprava a chybějící metodika, která by obsahovala kritéria pro vyšetřování. Druhou příčinou je netransparentní a politické obsazení vedení GIBS. Proto ve spolupráci s kompetentními orgány ČR, odborníky i oběťmi a po vzoru zahraničních úprav navrhneme metodiku vyšetřování policejního násilí, kterou minimálně jeden z orgánů přijme za svou, zveřejní a bude prosazovat. Také vytvoříme návrh zákona k větší transparentnosti jmenování ředitele GIBS a návrh za pomoci spolupracujících poslanců předložíme ke schválení Poslanecké sněmovně.
676-2014-1nedefinováno500000
67
301Transparentnost městských společnostíuzavřený18. 6. 201428. 2. 20152014Oživení, o. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Projekt se snaží reagovat na problém nízké transparentnosti obchodních společností ovládaných místními samosprávami (MOE) formulací a popularizací žádoucího modelu transparentnosti MOE, který je proveditelný v rámci samostatné působnosti samospráv.
676-2014-1nedefinováno300000
68
303Kulaté stoly ke vzdělávací politiceuzavřený2. 6. 201431. 12. 20142014
Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody nad možnými řešeními. Součástí je rovněž medializace tématu.
6310-2014-1nedefinováno50000
69
30410 případů veřejných zakázekuzavřený1. 5. 201431. 10. 20142014Oživení, o. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL676-2014-3nedefinováno75000
70
305
Transparentní politici - volby do Evropského parlamentu 2014
uzavřený1. 4. 201431. 5. 20142014Naši politici o.s.
Zájmové sdružení právnických osob
00NULL
Cílem projektu je dlouhodobé zvýšení informovanosti občanů o jejich politických zastupitelích i aktivizace občanské společnosti ve vztahu k volbám do Evropského parlamentu.
6320-2014-1nedefinováno71000
71
307Home-Visiting v ohrožených romských rodináchuzavřený1. 4. 201431. 3. 20152014
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Zájmové sdružení právnických osob
Praha, Žižkov (část), 13000Prahakraj
Projekt - reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových zařízeních, ovlivnit praxi a legislativu/krajské metodiky.
Aktivity k dosažení cíle: aktivní depistáž, home-visiting, vzdělávací moduly pro odborníky a metodická doporučení, aktivity zaměřené na šíření ECD v romské komunitě, spolupráce s MHMP a s MČ.
63107-2014-1nedefinováno880000
72
309Včasná péče a předškolní výchovauzavřený1. 4. 201431. 3. 20152014CENTROM, občanské sdružení
Zájmové sdružení právnických osob
Ostrava, Moravská Ostrava (část), 70300
Moravskoslezskýobec/město
Projekt je zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou především romské rodiny s předškolními dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Ostravě Vítkovicích a v Ostravě – Radvanicích. Obsahem projektu je posílení kompetencí romských rodičů a jejich aktivní zapojení do včasné péče a předškolní výchovy. Vytvoření předpokladů pro začlenění dětí do běžných předškolních zařízení a následně i systém základního školství. Sekundárně bude mít projekt vliv na posílení vazeb rodičů s dětmi a následně také na ostatní rodiny s předškolními dětmi.
63107-2014-1nedefinováno764068
73
310Rovný start 3uzavřený1. 4. 201431. 3. 20152014SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.Obecně prospěšná společnostOstrava, Přívoz, 70200Moravskoslezskýobec/město
Projekt navazuje na aktivity projektů "Rovný start" a "Rovný start 2" a dále je rozšiřuje, především o tzv. advokační aktivity.
63107-2014-1nedefinováno653800
74
321
Zajištění vyváženého zpravodajství z protiromských akcí
uzavřený1. 7. 201431. 12. 20142014ROMEAObecně prospěšná společnost
Praha, Nové Město (část), 11000
Prahacelá ČR
Vlastním zpravodajským pokrytím protiromských akcí získáme materiál, který bude sloužit k on-line informování na romea.cz (s více než 3000 návštěvníky denně), jako zdroj materiálu pro ostatní média a ČTK a k hodnocení vyváženosti mainstreamových médií.
79002-2014-1boj proti diskriminaci100000
75
324Podpora obětí protiromských shromáždění v ČRuzavřený28. 4. 20141. 11. 20142014"KONEXE"
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Projekt je zaměřený na podporu romských komunit čelícím nenávistným protiromským demonstracím a k podpoře dobrých sousedských vztahů v místě protiromských pochodů.
79002-2014-1nedefinováno100000
76
331Májská kuchařkauzavřený1. 4. 201430. 6. 20152014"Nová Solnice"
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
České Budějovice, České Budějovice (část), 37001
Jihočeskýobec/město
Na sídlišti Máj, které bylo loni cílem pochodů neonacistů, chceme posbírat zajímavé recepty na jídla od Romských i majoritních obyvatel a vytvořit "Májskou kuchařku". Uspořádat sousedskou slavnost se soutěžením jídel a podpořit tak komunitní život sídliště
79002-2014-1nedefinováno100000
77
333Distribuce a diskuze k filmu "Gadžo"uzavřený1. 6. 201428. 2. 20152014EDUCON
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum (část), 40001
Ústeckýkraj
Smyslem a cílem projektu je otřást stereotypními předsudky vůči romské minoritě, které čím dál tím více mladých lidí přivádí k sympatizování s extremistickými skupinami. Promítnutím filmu dokumentaristy, který jej natáčel během svého půlročního pobytu mezi tzv. nepřizpůsobivými, následnou diskusí s ním a s protagonisty - obyvateli romského ghetta - bychom rádi dosáhli konfrontace mladých lidí s jejich vlastními předsudky a představami.
Trailer filmu ke zhlédnutí zde:
https://vimeo.com/91653714
heslo: educon
79002-2014-1nedefinováno100000
78
334Parenting center IQ Roma servisuzavřený1. 4. 201431. 3. 20152014IQ Roma servis, z.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Brno, Husovice (část), 63800Jihomoravskýobec/město
Projekt se zaměřuje na podporu romských rodin, především matek s dětmi ve věku 0 - 7 let. Hlavním cílem je pomáhat rodičům rozvíjet své děti a vytvářet jim prostředí, v němž se děti zdravě vyvíjí a vytváří si vhodné vazby a dostávají kvalitní vzdělání.
63107-2014-1nedefinováno670912
79
335Infant Matteruzavřený1. 4. 201431. 3. 20152014Nová škola, o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Toužim, Dobrá Voda (část), 36401
Karlovarskýokres
Projekt Infant Matter se věnuje romským rodinám ve dvou sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje Dobré Vodě a Nové Farmě. Projekt je zaměřen na oblast rané péče a předškolní výchovy. Na projektu spolupracujeme s partnerskou organizací Český západ,o.p.s. Projekt je postaven na třech základních liniích rozvoje romských rodin.

První linií jsou pravidelně pořádané rodinné kluby, kde se rodiče vzdělávají díky přizvaným lektorům v základních oblastech zájmu projektu. Tato klíčová aktivita je doplněna exkurzí a víkendovými celodenními dílnami.

Druhou linií jsou rodičovská centra, kde rodiče spolu s trénovaným pedagogem rozvíjejí své rodičovské kompetence při práci i hře se svými dětmi. Tato klíčová aktivita je doplněna tvořivými dílnami rodičů s dětmi, výlety a společnými kulturními akcemi.

Třetí linií je práce rodičovských poradkyň, romských matek, které jsou průběžně vzdělávány pro roli autorit v oblasti rané péče a předškolní výchovy v daných lokalitách a je jim poskytována supervizní a mentorská podpora. Třetí projektový rok budou zodpovědné za home visiting v rodinách zapojených do projektu.
63107-2014-1nedefinováno877694
80
34Putování s kapkou vodyuzavřený1. 8. 201331. 7. 20142013
Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Organizační jednotka sdruženíNový Jičín, Nový Jičín, 74101Moravskoslezskýobec/město
Cílem projektu jsou osvětové akce určené pro mládež z Novojičínska, zaměřené na problematiku ochrany vody a mokřadů v krajině, průzkumy kvality vody vybraných studánek a toků, jejich praktickou ochranu a hledání příčin ohrožení, šetření pitnou vodou.
63510-2013-2
životní prostředí, ekologie, zvířata
274000
81
346Všichni jsou vítáni U.Kouleuzavřený16. 6. 201431. 10. 20142014Jaroslava SedlákováFyzická osoba (nepodnikající)Strmilov, Strmilov, 37853Jihočeskýobec/město
"Všichni jsou vítáni U.Koule" je součástí projektu "Strmilov - pěkné místo k životu", který chce změnit veřejné prostranství se zapojením veřejnosti. Cílem je, aby lidé ve Strmilově začali mít větší zájem o veřejný prostor. Zapojeni budou i děti a senioři.
676-2014-2nedefinováno160000
82
347Aktivizace občanů města Valašské Meziříčíuzavřený16. 6. 201431. 12. 20142014Institut EuroSchola, o.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, 75701
Zlínskýobec/město
Projekt si klade za cíl aktivizovat občany Valašského Meziříčí a vtáhnout je k identifikaci a návrhu řešení nejpalčivějších problémů města. Tohoto cíle chceme Chceme tohoto cíle dosáhnout zapojením rodin s dětmi hravou formou městské hry.
676-2014-2nedefinováno96000
83
35Rozpočet Pržna, rozpočet pro všechny!uzavřený1. 7. 201331. 3. 20142013Obec Pržno
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Pržno, Pržno, 73911Moravskoslezskýobec/město
Pomocí tohoto projektu chceme zapojit veřejnost do tvorby rozpočtu obce Pržno. Kombinace několika metod umožní různým skupinám obyvatelstva podílet se na tvorbě rozpočtu a vedení obce získá cennou zpětnou vazbu.
63510-2013-2občanský aktivizmus78500
84
354CoZaTo - korupce a občanské vzděláváníuzavřený1. 9. 201431. 3. 20152014Brodem UB, o.p.s.Obecně prospěšná společnost
Uherský Brod, Uherský Brod (část), 68801
Zlínskýkraj
V únoru 2014 jsme zahájili projekt CoZaTo – o nemoci jménem korupce, jde o výuku na 20 školách, která se uskutečňuje také za pomoci divadelních scének a komiksu. A divadelní scénky a komiks vytvářené samotnými studenty se velmi osvědčily a proto je chceme dál rozvíjet a rozšířit na další oblasti. Chceme tak dosáhnout vytvoření kompletního manuálu „občanských dovedností a kompetencí“, který bude interaktivní formou studentům i veřejnosti ukazovat možnosti jak využívat práva. Chceme připravit a nabídnou školám, učitelům i občanské veřejnosti k využití deset videí a vytvořit deset komiksových případů týkajících se korupce, jednání zastupitelů, pravomocí městské policie nebo vyvolání referenda.
676-2014-2nedefinováno73728
85
365
Debatování jako forma občanského vzdělávání studentů
uzavřený1. 9. 201430. 10. 20152014Agora CE o.p.s.Obecně prospěšná společnost00NULL
Projekt reaguje na nedostatečnou výchovu středoškolských studentů k aktivnímu občanství, kritické práci a diskusním schopnostem. Cílem je posílit tyto schopnosti, předat studentům a profesorům know-how, motivovat a zapojit je do veřejného života.
676-2014-2nedefinováno184320
86
374
O Praze otevřeně: zapojení obyvatel do rozhodování o podobě města
uzavřený23. 6. 201430. 11. 20152014Centrum pro podporu občanůOrganizační jednotka sdružení
Praha, Malá Strana (Praha 1), 11800
Prahakraj
Prahu trápí špatné rozhodování o výstavbě. Před komunálními volbami nastolíme územní plán jedním z témat a přimějeme politiky k závazkům. Vytvoříme nezávislý webový portál a spojíme roztříštěné občanské iniciativy a progresivní městské části.
676-2014-2nedefinováno160000
87
381Lepší místo pro sto tisíc Čechůuzavřený1. 6. 201431. 1. 20152014Lepší místo, o. s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, 59231
Vysočinaobec/město
Lidé v Česku stále často přehlížejí nedostatky veřejného prostoru. Chceme je motivovat, propojovat a nabídnout jim fungující službu, která jim umožní jednoduše se zapojit do zlepšování jejich obce. Současně pomůže zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů.
676-2014-2nedefinováno307670
88
383Informace za zlatouzavřený16. 6. 201430. 11. 20152014Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Hradčany (část), 11800Prahacelá ČR
Sběr a analýza dat povinných subjektů dle zákona 106 o informacích v oblasti sazebníků úhrad za poskytování informací. Veřejný informační systém který bude soustřeďovat výši poplatků v rámci celé ČR a motivovat k jejich snižování na únosnou mez.
676-2014-2nedefinováno57600
89
395Rekonstrukce Žďáruuzavřený17. 6. 201431. 12. 20142014Žijeme Žďárem
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Vysočinaobec/město
Rekonstrukce Žďáru je projekt, jehož výstupem je program zapojující občany aktivně do chodu města.Problémem Žďáru n.Sáz.je nyní dlouhodobá uzavřenost radnice vůči občanům. Občan je ten, kdo díky programu bude udávat směr, politik ten, kdo zajistí exekuci.
676-2014-2nedefinováno49152
90
398Aktivní Písečák - 5 let s Píseckým světemuzavřený1. 7. 201430. 11. 20152014Občanské sdružení Písecký svět
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Praha, Staré Město, 11000Prahacelá ČR
Projekt zajistí všem občanům rovnou a necenzurovanou možnost spoluvytvářet místní veřejný prostor.Základními aktivitami jsou inovace komunitního webu, pořádání veřejných besed s vedením města i opozicí a vydávání tištěného bulletinu – občanských novin.
676-2014-2nedefinováno122880
91
406Bez veřejnosti to v Liberci už nepůjdeuzavřený1. 7. 201431. 1. 20152014Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.Obecně prospěšná společnostLiberec, Staré Město, 46001Libereckýobec/město
Cílem projektu je podstatně zvýšit vliv občanů města Liberce na to, jak se bude město dále rozvíjet a to zejména pomocí tří nástrojů: podporou vzniku osadních výborů, jednorázovým vydáním "rádce občana" a vytvořením seznamu indikátorů kvality života.
676-2014-2nedefinováno184320
92
408NGO Market 2015uzavřený30. 6. 201430. 6. 20152014Nadace Forum 2000Nadace00NULL
Nadace Forum 2000 každoročně připravuje NGO Market, největší veletrh neziskovek ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je vytvořit a kultivovat prostor pro neziskovky a občanskou společnost k aktivnímu networkingu, vzdělávání, vzájemné motivaci.
676-2014-2nedefinováno96000
93
41Rozvoj dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místekuzavřený1. 7. 201331. 12. 20132013Charita Frýdek - MístekCírkevní organizace
Frýdek-Místek, Frýdek (část), 73801
Moravskoslezskýobec/město
Cílem projektu je rozvoj dobrovolnického hnutí Charity Frýdek-Místek. V rámci projektu chceme rozšířit počty dobrovolníků a jejich činnost v rámci jednotlivých sociálních služeb Charity Frýdek-Místek a akcí, které Charita pořádá pro veřejnost.
63510-2013-3rozvoj neziskového sektoru35700
94
415Více zeleně pro Olomoucuzavřený7. 7. 201430. 6. 20152014Hnutí DUHA OlomoucOrganizační jednotka sdruženíOlomouc, Olomouc, 77900Olomouckýobec/město
Projekt Více zeleně pro Olomouc usiluje o zkvalitnění péče o městskou zeleň v Olomouci prostřednictvím vyšší míry informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (správní řízení, územní plánování). Projekt bude probíhat ve dvou paralelních kampaních. Cílem první kampaně je mobilizace olomoucké veřejnosti a vytvoření sítě dobrovolníků, kteří se společně s námi budou účastnit správních řízení týkajících se kácení zeleně ve městě. Cílem druhé kampaně je záchrana největší plochy zeleně v Olomouci – tzv. Neředínského horizontu prostřednictvím mobilizace veřejnosti, za pomoci které chceme využít všech zákonných cest k ovlivnění budoucího využití této lokality.
676-2014-2nedefinováno96000
95
422zIndex - hodnocení zakázek obcí 2011-2013uzavřený1. 5. 201431. 10. 20142014Centrum aplikované ekonomie, o.s.
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Projekt zhodnotí praxi zadávání veřejných zakázek měst a obcí nad 10.000 obyvatel v období 2011-2013. Cílem je dát voličům před volbami úplnou a jednoduše prezentovanou informaci o hospodaření jejich města, včetně srovnání s ostatními.
676-2014-3nedefinováno310000
96
43Zachraňme žralokyuzavřený1. 7. 201330. 10. 20132013Obec Bystřice
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Bystřice, Bystřice, 73995Moravskoslezskýobec/město
V obci Bystřice byly v minulosti nalezeny zkameněliny živočichů stáří 20 až 60 milionů let, které jsou v muzeích ČR. V Bystřici u řeky Olše je ´"Boučkova lokalita", v níž se vyskutuje karbonský vápenec stáří 60 mil. let, který bývá pouzdrem pro fosilie, které bývají uvnitř kamene. Tato lokalita nebyla nikdy prozkoumána, za posledních 10 let eroze vody způsobila nátrže svahů a řada geologicky zajímavých nálezů byla odplavena, do 2 let začne v blízkosti této lokality stavba přeložky silnice E 75. Pokud nebude proveden v tomto roce odborný průzkum, bude lokalita včetně jejího bohatství nenávratně pryč. Chceme zajistit 20-ti denní letní pobytový tábor složený z členů přírodovědeckého kroužku ZŠ Bystřice, studentů VŠB Ostrava fakulty geologie pod odborným vedením RNDr. M.Bubíka CSc. pracovníka České geologické společnosti - vedeckého pracoviště Ministerstva ŽP ČR, kteří provedou podrobný průzkum lokality, zadukumentují ji a zajistí nálezy, které patří do geodědictví ČR a regionu. Je to poslední šance.
63510-2013-4vzdělávání a výzkum50000
97
431Česko-polské knihováníuzavřený16. 6. 201431. 10. 20142014
Sdružení polské mládeže v České republice
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
00NULL
Projekt se zaměřuje na sběr použitých knih, na realizaci knižních bazarů, a na realizaci doprovodného programu cíleného na propagaci četby a literatury obecně. V regionu Těšínského Slezska není žádný antikvariát, proto předpokládáme značnou odezvu u lidí
63510-2014-2nedefinováno20000
98
433SmogWatchuzavřený1. 8. 201430. 4. 20152014Čisté nebe o.p.s.Obecně prospěšná společnost00NULL
Cílem projektu SmogWatch je posílit odbornost a informovanost občanské společnosti ve věci znečištěného ovzduší v aglomeraci Ostrava/Frýdek-Místek/Karviná.
63510-2014-3nedefinováno149000
99
434Velké šelmy a veřejnostuzavřený1. 8. 201431. 7. 20152014ČSOP SALAMANDROrganizační jednotka sdružení00NULL
Velké šelmy jsou atraktivní téma. Jejich počet tomu však neodpovídá a v mnohých lidech navíc stále vzbuzují neoprávněné obavy. Popularizace velkých šelem a jejich úlohy v přírodě zlepší veřejné mínění a tím může přispět i k jejich efektivnější ochraně.
63510-2014-2nedefinováno150000
100
447
Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost
uzavřený14. 7. 201430. 4. 20152014Slezská diakonieCírkevní organizaceDobrá, Dobrá, 73951Moravskoslezskýobec/město
Projekt je zaměřen na podporu občanské společnosti ve vybraných lokalitách prostřednictvím dobrovolnictví jako nástroje soc. začleňování a zdravé občanské společnosti. Ztvárňuje dobrovolníka jako významného soc. aktéra a oceňuje aktivní občanské postoje.
63510-2014-3nedefinováno130000