ทะเบียนหนังสือรับ ปี 2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ทะเบียนหนังสือรับหนังสือราชการ ประจำปี 2557 จังหวัดอ่างทอง
3
เลขทะเบียนที่ลงวันที่จากถึงเรื่องหน่วยปฏิบัติหมายเหตุ
4
หนังสือรับ
5
6
10-ต.ค.-57
7
10287มท 0808.2/ว 33367-ต.ค.-57ผวจ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรร
8
9
10288มท 0810.3/ว 1785"
กรมส่งเสริมการ
"แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุม
10
ปกครองท้องถ่ิน
สารเป็นยาเสพติดให้โทษ
11
10289มท 0808.2/ว 17908-ต.ค.-57
กรมส่งเสริมการ
"ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
12
ปกครองท้องถ่ิน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้ง 12 ประจำปี 2557
13
10290มท 0891.2/ว 33146-ต.ค.-57มท."การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
14
ปัญหาภัยแล้งท้องถิ่น
15
10291มท 0801.5/ว 16727-ต.ค.-57
กรมส่งเสริมการ
"ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการ
16
ปกครองท้องถ่ิ่น
สถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ
17
10292มท 0808.3/ว 17786-ต.ค.-57
กรมส่งเสริมการ
"การโอนภาษีท้องถ่ิ่นที่จัดเก็บควบคุู่กับภาษีธุรกิจ
18
ปกครองท้องถ่ิ่น
เฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น
19
10293มท 0891.3/ว 178ึ7-ต.ค.-57
กรมส่งเสริมการ
"การบันทึกข้อมูลผุู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ
20
ปกครองท้องถ่ิ่น
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศฯ
21
10294อท 0023.11/174530-ก.ย.-57อ.สามโก้"ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 2558
22
23
10295อท 0023.11/174430-ก.ย.-57""โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2558 ฯ
24
25
10296อท 0023.11/18169-ต.ค.-57""ขอความยินยอมใช้ที่ดินราชพัสุดปกครองวิไลลักษณ์
26
เสมียนตรา
27
10297อท 0023.11/18159-ต.ค.-57""เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม
28
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2558
29
10298อท 0023.11/17896-ต.ค.-57""ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
30
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบฯ 2558
31
10299อท 0023.8/30569-ต.ค.-57อ.ป่าโมก"ขออนุมัติโอนเงิน ก.บ.ท.เพื่อจ่ายเป็นเงิน
32
ส่มทบกองทุนบำเหน็จบำนาญท้องถ่ิ่น
33
10300อท 0023.8/30609-ต.ค.-57อ.ป่าโมก"รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
34
ประจำปีงบฯ 58
35
10301อท 0023.8/30559-ต.ค.-57อ.ป่าโมก"ขออนุุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด
36
37
10302อท 52001/27669-ต.ค.-57ทม.อท."การขอรับเงินบำนาญปกติ
38
39
10303อท 52001/17659-ต.ค.-57ทม.อท."การขอรับเงินบำนาญปกติ
40
41
10304
อท 0023.11/1762
2-ต.ค.-57อ.สามโก้"โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติเพิ่มเติม
42
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบฯ 2558
43
13-ต.ค.-57
44
10305
อท 72602/ว.491
9-ต.ค.-57
องค์การบริหารส่วน
"ส่งประกาศสอบราคาจ้างสนจ.
45
ต.เจ้าเฉ่า
46
10306
อท 0023.10/3185
9-ต.ค.-57อ.วิเศษชัยชาญ"ขออนุมัติให้เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเพิ่มวงเงินท้องถิ่น
47
48
10307
อท 76210/ว 402
13-ต.ค.-57อบต.ราชสถิตย์"ส่งประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสนจ.เบณ
49
ลูกรังฯ
50
10308
อท 76210/ว 804
"""ส่งประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสนจ.เบณ
51
ลูกรังฯ
52
10309
อท 52007/1778
"ทม.อท"ส่งบัญชีทรัพย์จำนำผู้ที่จำนำขาดส่งดอกเบี้ยปกครอง
53
ด่วนที่สุดเป็นเวลาเกินกว่าสี่เดือน
54
10310พม.603/ว 560710-ต.ค.-57
สนง.ส่งเสริมและ
"ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ทักษะการให้บริการพมจ.ภาณุวัฒน์
55
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ช่วยเหนือคนพิการเบื้องต้น
56
10311
มท. 0703.2/ว 11071
10-ต.ค.-57
กรมโยธาธิการฯ
"การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ 58โยธาฯศจิษฎา
57
งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ
58
10312อท 0118/338210-ต.ค.-57
อ.เมืองอ่างทอง
"แจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดศพศ.จ.อทวิโรจน์
59
ด่วนที่สุด
60
10313กษ1005/ว90913-ต.ค.-57กรมส่งเสริม-"ขอเชิญประชุหารือแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรจังหวัดชุติกาญจน์
61
การเกษตรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
62
10314อท0502/23289-ต.ค.-57
อำเภอโพธิ์ทอง
"ทหารกองเกินขอรับหมายเรียกคดีถึงที่สุดสัสดีส.อ.
63
64
10315อท0117/339413-ต.ค.-57นายอำเภอ"ขอต่ออายุในใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทสจแก้วมูล
65
66
10316
พม0504/ว22627
10-ต.ค.-57
สนง.ส่งเสริมสวัดิภาพ
"งานเวทีสิทธิเด็กภาคกลาง หัวข้อ "สังคมที่พมจ.ภานุวัส
67
และพิทักษ์เป็นมิตรต่อเด็ก
68
1031713-ต.ค.-57
ศาลากลางจ.อ่างทอง
"ขออนุญาตเลื่อยโซ่ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับทสจแก้วมูล
69
อนุญาตเป็นการช่ัวคราว
70
10318
รง0307/ว30345
26-ก.ย.-57
กรมการจัดหางาน
"โครงการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจัดหางานเนส
71
ต่างด้าว
72
10319
วธ0203.1/2888
10-ต.ค.-57
สนง.ปลัดกระทรวง
"การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินวัฒนธรรมไพโรจน์
73
วัฒนธรรม.ผลงาน
74
10320
มท0711.4/11102
13-ต.ค.-57
กรมโยธาธิการและ
"ขอเชิญเข่้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโยธาศจษฐา
75
ผังเมืองครั้งที่2
76
10321อก0204/ว43919-ต.ค.-57กท.อุตสาหกรรมขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจาณาการขุด ตัดสนง.อุตสาหกรรมฯสมนึก
77
ลอก หรือ ดูดทราย หรือดิน
78
10322
รง0211.2/ว1297
10-ต.ค.-57
กระทรวงแรงงาน
"พิจารณาคัดเลือกข้าราการพลเรือนเข้ารับการแรงงานสุริยา
79
ประเมิณเพื่อแต่งตั้ง
80
10323
รง0211.2/ว1295
10-ต.ค.-57
กระทรวงแรงงาน
"ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการแรงงานสุริยา
81
กระทรวงแรงงาน
82
10324
มท0201.2/ว3394
10-ต.ค.-57กท.มหาดไทย"กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (กำหนดสนจ
83
2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดราชการเพิ้มเติมเป็นพิเศษ
84
10325อท71401/ว8139-ต.ค.-57
องค์การบริหาร
"ส่งประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กสนจ
85
ศาลเจ้าโรงทอง
ทรอนิกส์
86
10326
มท0202.3/ว3386
9-ต.ค.-57กท.มหาดไทย"การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสนจ
87
ประเภทบริหาร ระดับสูง
88
10327
อท 53401/ว851
8-ต.ค.-57สนง.เทศบาล"ประชาสัมพันธ์การประกาศ วัน เวลา สถานที่สนจ
89
ต.บัวงามสอบ ระเบียบเกี่วกับการสอบ
90
10328
กค0420.2/32576
1-ต.ค.-57สนจ.อ่างทอง"ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี2556สนจ
91
ที่เหลือจ่าย
92
10329
มท0202.2/ว163
8-ต.ค.-57ป.มท."แจ้งให้จ.รายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยสนจ
93
ข้าราชการในสังกัด
94
10330มท0217/ว33237-ต.ค.-57ปลัดกระทรวง"ประสานแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสนจ
95
งบประมาณ 2558
96
10331
มท0208.4/ว1672
9-ต.ค.-57
กรมโยธาธิการและ
"การแก้ไขปัญหารการจัดการขยะมูลฝอยในท้องสนจ
97
ผังเมืองที่จ.นครปฐม
98
10332อท76102/22110-ต.ค.-57ต.บางระกำ"ขอส่งประกาศสอบราคาสนจ
99
100
10333
อท53102/ว.150
10-ต.ค.-57ต.โพสะ"ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบสนจ
Loading...
 
 
 
2557
 
 
Main menu