ม.5_6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายวรวุฒิ เฉลิมศรี
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
9
2
นายอาทิตย์ ตักโพธิ์
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
10
3นายปวีกร สอนอาจ
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
11
4
นายวีรภัทธ พิศคำ
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
12
5
นายนภัสกร ท้าวแก้ว
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
13
6
นายณัฐดนัย เกษเงิน
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
14
7นายธนกร ก่อบุญ
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
15
8
นายธนวัฒน์ ธรรมสาร
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
16
9
นายเจษฏา พัชราภรณ์
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
17
10
นายดลวรรธน์ สุริยะ
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
18
11นายปฐมภพ คำกุณา
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
19
12
นายภูริพัฒน์ สีแจ่ม
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
20
13
นายวุฒิภัทร ยืนสุข
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
21
14นายศุภกร ทาเพชร
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
22
15
นายปรัชญา ฉวีวงศ์
ม.5/6
44231.08
ควรปรับปรุง
23
16
นางสาวสุพรรษา ภูครองตา
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
24
17
นางสาวอริยา สายแวว
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
25
18
นางสาวภิลาวรรรณ ทํานุ
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
26
19
นางสาวมณัญญา สุ่นแย้ม
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
27
20
นางสาวมนันชยา ทองทับ
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
28
21
นางสาววริยดา สนองวงค์
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
29
22
นางสาวศศิกานต์ ผุยพรม
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
30
23
นางสาวศศิโสม คำเณร
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
31
24
นางสาวศัยภาดา ภูสีดิน
ม.5/6
44331.17
ควรปรับปรุง
32
250.00FALSE
33
260.00FALSE
34
270.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu