Arvetävgisánádâh 2018 TUHHIITTUM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Arvetävgisánádâh
Suomâkielâlij teermâi já miäruštâlmij käldee: http://transtukipiste.fi/hlbtiq-sanasto/
2
> Orjâlâškielân: iävtuttâsah orjâlâškielâ kielâjuáhusân 1/2018
3
> Taah teermah TermâWikist
4
Pvm: 01/2018IJ TÄRHISTUM73 termâd
5
Käldeeh já toi uánádâsah: Inarilappisches Wörterbuch - WB, Nettidigisäänih - NDS, Uđđâ saanij listo - us-listo, Márjá-Liisá Olthuis - MLO, anarâškielâ Korpus - Korp., Miina Seurujärvi - MS, UVI - Uccpárnáá Vuolli Ilmar, KSM - Kuobžâ-Saammâl Matti
6
7
suomâkielânsämikielânmiäruštâllâmlasetiäđuh, käldeeheres kieláid?
8
adoptio, sisäinen ja ulkoinenadoptio, siskáldâs já olgoldâsPerheen sisäisessä adoptiossa, niin sanottu sosiaalinen (ei-biologinen) vanhempi adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Parin tulee olla rekisteröidyssä parisuhteessa (tai myöhemmin avioliitossa), jotta sisäinen adoptio voidaan toteuttaa. Ulkoinen adoptio tarkoittaa sitä, että lapsi adoptoidaan perheen ulkopuolelta.orj. iävt. bearraša siskkáldas adopšuvdna (gj. 1/2018)
9
androgyyniandrogynorj. iävt. androgyna (gj. 1/18)
10
androgyynisyysandrogynvuotâ; meid androgynlâšvuotâ máhđulâšAndrogyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa silti määritellä itsensä mieheksi tai naiseksi. Androgyyni voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen.KJ: avžuuttuvvoo lâš-ttáá, mutâ tot ij lah máhđuttem.
11
apilaperhemaaŋgâ vaanhim peerâ, om. kuulmâ vaanhim peerâPerhe, jossa lapsi tai lapset ovat eri perheyksikköjen yhteisiä lapsia, esimerkiksi naisparin ja miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi kolmen vanhemman kolmiapilaperheitä, neljän vanhemman neliapilaperheitä tai kahden vanhemman perheitä. orj. iävt. luovvarbearaš (gj. 1/18)
12
aseksuaaliaseksualorj. iävt. afiila, aseksuála (gj. 1/18)
13
aseksuaalisuusaseksualvuotâAseksuaali eli aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan.KJ: avžuuttuvvoo lâš-ttáá, mutâ tot ij lah máhđuttem.
14
biseksuaalisuusbiseksualvuotâBi, biseksuaali eli biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. KJ: avžuuttuvvoo lâš-ttáá, mutâ tot ij lah máhđuttem.
15
ciscisSanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’.orj. iävt. cis, hin (gj 1/18)
16
cisnormicisnormâCisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti.Kj. vijvettáá
17
drag king / queendrag-kunâgâs / -roonnigDrag on taidemuoto, jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla.orj. iävt. drag ruávislovnân (gj. 1/18)
18
feminiinisyysfemininvuotâMyös naisellisuus. Feminiinisyys ei ole yksi yhtenäinen tai edes selvärajainen piirre vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta naisellisuudesta. Valtaosaltaan feminiinisyys on kulttuurikohtaista.Kj: femininvuotâ lii tuárvi, -lâš-kiäjus ij kuittâg máhđuttem adjektivkiävtust.
19
gender queergender queerGender queeriä käytetään viittaamaan ei-binääriseen (binääri=kaksijakoinen sukupuolikäsitys) sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Sitä käytetään usein kuvaamaan rajojen, normien ja tarkkojen määrittelyjen rikkomista, välttämistä tai kyseenalaistamista – gender queer henkilö voi esimerkiksi olla selkeästi jotain muuta kuin mies tai nainen, mutta ei halua määritellä sukupuoltaan sen tarkemmin.
20
heteronormatiivisuusheteronormativlâšvuotâAjattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana.Kj. savâstâllâm, -lâš oro lemin čielgâsub.
21
hetero-oletusom. nobdum heterovuotâHetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jonka johdosta kaikkien ajatellaan olevan heteroita. Kj. páácá ávusin, kei savâstâllâmiävt. orj. heteronávddus (gj. 1/2018)
22
heteroseksuaalisuusheteroseksualvuotâHetero, heteroseksuaali eli heteroseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan.Kj. avžuuttuvvoo -lâš-ttáá
23
homo-, bi-, ja transfobiahomo-, bi-, já transfobiavihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaaniävt. orj. homofobiij; tránsafobiija (gj. 1/2018)
24
homoseksuaalisuus, homoushomoseksualvuotâ, homovuotâHomo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan.Kj. avžuuttuvvoo -lâš-ttááorj. iävt. homo, homofiila (gj 1/2018)
25
intersukupuolisuusintersuhâpelivuotâKäsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.orj. iävt. intersex, intersohkabeallevuohta (gj 1/2018)
26
kaappiskappiKaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään.
27
kehotuskieltoavžumkiälduvoimassa vuosina 1971–1999. Sen myötä julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen oli rangaistava teko.
28
kolmas sukupuolikuálmád suhâpeeliKolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. Kolmas sukupuoli on myös käännös ilmaisulle third sex, joka on historiallisesti viitannut moniin erilaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, jolloin kyse ei niinkään ole numeerisesta määreestä.NIJ: njuálgujurgâlusorj. iävt. goalmmát sohkabealli (gj. 1/2018)
29
lesbolesboHomoseksuaalinen nainen.NIJ: ruávislovnâ, tegu suom.iävt. orj. lesba (gj 1/2018)
30
lhbtiq, hlbtiqlhbtiq, hlbtiqKirjainyhdistelmä viittaa sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöihin: homot, lesbot, biseksuaalit/bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit.
31
maskuliinisuusmaskulinvuotâMyös miehekkyys. Maskuliinisuus ei ole yksi yhtenäinen ominaisuus vaan useiden luonteeseen, käytökseen ja ulkoiseen olemukseen liittyvien piirteiden joukko. Se voi olla esimerkiksi ympäristöstä omaksuttua tai sisäsyntyistä kokemusta miehisyydestä. Valtaosaltaan maskuliinisuus on kulttuurikohtaista.Kj. -lâš-ttáá
32
muunsukupuolineneressuhâpiäláágMuunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät siksi koe termiä omakseen.Kj. Mutâ: eressuhâpelivuotâiävt. orj. earásohkabeallevuohta, iežásohkabeallevuohta (gj. 1/2018)
33
neutrineutriNeutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai tarkempi kuvaus siitä. Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta.Kj. máhđulâš sujâttiđ neutri neeutri
34
normitietoisuusnormâtiäđulâšvuotâNormitietoisessa lähestymistavassa tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tehdään normit näkyviksi ja kyseenalaistetaan niitä. Normeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä siitä, mitä pidetään ”normaalina”.
35
panseksuaalisuuspanseksualvuotâPanseksuaali eli panseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan.iävt. orj. panseksuála (gj 1/2018)
36
polyamoriapolyamoriaPolyamorialla tarkoitetaan yhtä vastuullisen monisuhteisuuden muotoa ja siihen suuntautunutta seksuaalisuutta ja/tai romanttista/kumppanuudellista halua. Polyamorisuus ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista.orj. iävt. polyamoriija (gj. 1/2018)
37
pridepridePride on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joita järjestetään monilla paikkakunnilla. Suomessa tapahtumasta käytettiin aiemmin nimeä Vapautuspäivät.iävt. meid orjâlâškielân ruávislovnân pride (gj. 1/2018)
38
queerqueerpoliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja alattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti, jonka myötä ihminen ei halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan.orj. iävt. bonju, queer (gj. 1/2018)
39
rekisteröity parisuhderegisteristum kyeimikoskâvuotâRekisteröity parisuhde on samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen on voinut rekisteröidä vuodesta 2002 lähtien.MS 2017 (oppâmaterialsánádâh)orj. iävt. registrerejuvvon párra (gj 1/2018)
40
sateenkaarevaarvetávgáá, kirjáá, ivnáá…Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä monia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret, sateenkaarevat musiikkikappaleet.kei 'sateenkaariperhe'
41
sateenkaarinuorikei 'sateenkaariperhe'Sateenkaarinuori on seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori.
42
sateenkaariperhearvetävgipeerâ, kirjepeerâ, ivnepeerâ…Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.Kj. 18.5.2017: Puáhtá kevttiđ om. täid muulsâiävtuid. Pyereeb lii kuittâg karveđ, čielgiđ taam nubbijn sanijguin.orj. iävt. arvedávgebearaš (gj. 1/2018)
43
sateenkaarisenioriarvetävgiseniorMyös meikäläinen, sydänystävä. Sateenkaariseniori on seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ikäihminen. Sateenkaarinseniorit ovat kutsuneet itseään myös meikäläisiksi.
44
seksuaalinen suuntautuminenseksual sundâšumeSeksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli.iävt. orj. seksuála orientašuvdna; seksuálalaš sodju (gj. 1/2018)
45
seksuaalivähemmistö seksualucceeblohoIhmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous, kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. iävt. orj. seksuálaveahádat (gj. 1/2018)
46
sosiaalinen esteettömyyssosial iästuttesvuotâSosiaalinen esteettömyys tarkoittaa ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä. 
47
sukupuolen ~ -puolten moninaisuussuhâpele ~ -pelij maaŋgâmuđusâšvuotâSukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus.iävt. orj. sohkabeali máŋggaláganvuohta (gj. 1/2018)
48
sukupuolen epätyypillisyyssuhâpele epitiijpâlâšvuotâIlmaisu, jolla kuvataan lapsen käyttäytyvän tavalla, jota ei kulttuurissamme pidetä lapselle syntymässä määritellylle sukupuolelle tyypillisenä.
49
sukupuolen ilmaisusuhâpele olgospyehtimSukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan erilaisia ilmaisun tapoja, jotka ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta.Kj. olgospyehtim, čäittim iä máhđuttemehiävt orj. dovddahit sohkabeali,
sohkabealledovddaheapmi,
sohkabealleovdanbuktin (gj. 1/2018)
50
sukupuolen korjaussuhâpele tivvoomSukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan koettua sukupuolta. Sukupuolen korjaaminen on myös sekä sosiaalinen prosessi että juridinen prosessi. Juridinen sukupuolen korjaaminen tarkoittaa henkilötietojen (nimi ja sukupuoli) muuttamista väestörekisterissä.iävt. orj. sohkabeali divvun (gj. 1/2018)
51
sukupuoletonsuhâpelettemKaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. 
52
sukupuolisuhâpeeliSukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo. Sukupuoli on myös juridinen määre.
53
sukupuolidysforiasuhâpelidysforiaSukupuolidysforia tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta, joka eritellään usein kehodysforiaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi.
54
sukupuoli-identiteettisuhâpeli-identitetSukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.iävt. orj. sohkabealleidentitehta (gj. 1/2018)
55
sukupuolineutraaliussuhâpelineutralvuotâajattelutapa, jossa sukupuolta ja sen erilaisia merkityksiä ei oteta toiminnassa huomioon. Sukupuolineutraali toiminta on sukupuolisokeutta.
56
sukupuolinormatiivisuussuhâpelinormativlâšvuotâYhteiskuntamme ja kulttuurimme stereotypioiden ja kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla.alda: orj. iävt. sohkabeallenorbma (gj. 1/2018)
57
sukupuoliristiriitasuhâpeliruossâlâsvuotâ; suhâpeliruossârijdoSukupuoliristiriita tarkoittaa, että ihmisen tunne omasta sukupuolesta ei vastaa hänen kehoaan eikä toisten hänessä näkemää sukupuolta.NDS: 'ristiriitainen' ruossâlâs
58
sukupuolitietoisuussuhâpelitiäđulâšvuotâtaitoa ja tahtoa tarkastella sukupuolta myös sosiaalisen ja kulttuurisen määrittelyjen näkökulmasta sekä kykyä huomata omia ja muiden sukupuolittuneita käytäntöjä.
59
sukupuolivähemmistösuhâpeliucceeblohoSukupuolivähemmistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset.iävt. orj. sohkabealleveahádat (gj. 1/2018)
60
tasa-arvotäsiárvuTasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä. Suomessa tasa-arvolla viitataan erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon.Nettidigisäänih
61
tasa-arvoinen avioliittolakitäsiárvusâš näimilittolaahâiävt. orj. dásseárvosaš náittosdilleláhka (gj. 1/2018)
62
transtransSanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen.
63
transgendertransgenderKäsitteellä tarkoitetaan suomen kielessä sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti vaan jotakin siltä väliltä tai tämän kahtiajaon ulkopuolelta. 
64
transihminentransolmoošTransihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin.iävt. orj. transolmmoš (gj. 1/2018)
65
transmiestransalmaimies, joka ei koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen
66
transnainentransnissoonnainen, joka ei koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen
67
transsukupuolinentranssuhâpiäláágTranssukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.Kj. meid transsuhâpiälásâš máhđulâšalda: orj. iävt. transsohkabeallevuohta 'transsukupuolisuus', gj. 1/2018
68
transtaustainentranstuáváágHenkilö, joka sukupuolen korjauksen jälkeen ei enää koe olevansa transsukupuolinen, voi kuvata itseään transtaustaiseksi naiseksi tai mieheksi.Adjektiv. 'transtausta' transtuávááš; must/sust lii transtuávááš.
69
transvestisuustransvestisâšvuotâTransvestisuus tarkoittaa, että henkilö tuntee ainakin ajoittain tarvetta ilmaista eläytymällä, pukeutumalla tai laittautumalla toista (binääristä) sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty.
70
ulostuloolgospuáttimUlostulo tarkoittaa seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvästä identiteetistään kertomista tai sen esilletuomista. Ulostulot ovat eri sosiaalisissa yhteyksissä tapahtuvia toistuvia prosesseja.Kj. verbâkevttim: puáttiđ olgos
71
vanhemmuuskumppanuusvaanhimkyeimivuotâIhmiset jakavat lastensa vanhemmuuden olematta parisuhteessa.
72
vähemmistöstressiucceeblohostressiVähemmistöstressi tarkoittaa stressireaktioita, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. 
73
yhdenvertaisuusoovtâviärdásâšvuotâYhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertaisuuslaki suojaa myös seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä ja sisältää yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen.Kj čuákkim 15.-16.11.2013; â uážžu leđe mield
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu