ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2559
2
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
3
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
4
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 2,446,500 2,361,500 - 2 3 1 2
5
2
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 270,000 270,000 - 2 - - -
6
3คณะศิลปศาสตร์3 503,200 503,200 - 3 - - -
7
4
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5 892,000 750,000 - 3 1 1 1
8
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 900,000 900,000 - 2 1 - 1
9
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 440,000 426,000 14,000 3 1 - -
10
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
12 2,132,000 2,132,000 - 10 2 - 2
11
8คณะเทคโนโลยีสังคม5 749,900 749,900 - 2 3 - 1
12
รวม40 8,333,600 8,092,600 14,000 27 11 2 7
13
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
14
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
15
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 2,124,800 2,124,800 - 4 3 - 3
16
2
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
14 4,068,700 3,768,700 - 8 4 2 6
17
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 770,000 770,000 - 3 1 - 1
18
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
20 3,619,600 3,519,600 - 12 7 16
19
5คณะเทคโนโลยีสังคม5 756,000 756,000 - 3 2 - 3
20
รวม50 11,339,100 10,939,100 - 30 17 3 19
21
22
23
24
25
26
27
28
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2559
29
30
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
31
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 4,571,300 4,486,300 - 6 6 1 5
32
2
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 270,000 270,000 - 2 - - -
33
3คณะศิลปศาสตร์3 503,200 503,200 - 3 - - -
34
4
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
19 4,960,700 4,518,700 - 11 5 3 7
35
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 1,670,000 1,670,000 - 5 2 - 2
36
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 440,000 426,000 14,000 3 1 - -
37
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
32 5,751,600 5,651,600 - 22 9 1 8
38
8คณะเทคโนโลยีสังคม10 1,505,900 1,505,900 - 5 5 - 4
39
มทร.ตะวันออก ได้รับจัดสรรรวม
90 19,672,700 19,031,700 14,000 57 28 5 26
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มิ.ย.
พค
สรุปโครงการ
ถ่าย รวม เบิกเงิน
องค์ รวม เบิกเงิน