ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2559
2
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
3
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
4
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 2,446,500 2,361,500 85,00050231
5
2
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 270,000 270,000 002200
6
3คณะศิลปศาสตร์3 503,200 503,200 012300
7
4
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5 892,000 750,000 142,00022311
8
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 900,000 900,000 012210
9
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 440,000 426,000 14,00013310
10
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
12 2,132,000 2,132,000 0481020
11
8คณะเทคโนโลยีสังคม5 749,900 749,900 032230
12
รวม40 8,333,600 8,092,600 241,000 17 21 27 11 2
13
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
14
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
15
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
16
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
17
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 2,124,800 2,124,800 061430
18
2
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
14 4,068,700 3,768,700 300,00084842
19
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 770,000 770,000 01310
20
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
20 3,619,600 3,519,600 100,0009101271
21
5คณะเทคโนโลยีสังคม5 756,000 756,000 04320
22
รวม50 11,339,100 10,939,100 400,000 28 15 30 17 3
23
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
24
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
25
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2559
26
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
27
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 4,571,300 4,486,300 85,000111661
28
2
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 270,000 270,000 002200
29
3คณะศิลปศาสตร์3 503,200 503,200 012300
30
4
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
19 4,960,700 4,518,700 442,0001061153
31
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 1,670,000 1,670,000 022520
32
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 440,000 426,000 14,00013310
33
7
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
32 5,751,600 5,651,600 100,00013182291
34
8คณะเทคโนโลยีสังคม10 1,505,900 1,505,900 072550
35
มทร.ตะวันออก ได้รับจัดสรรรวม
90 19,672,700 19,031,700 641,000 45 36 57 28 5
36
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
37
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มิ.ย.
พค
สรุปโครงการ59
องค์ รวม เบิกเงิน
ถ่าย รวม เบิกเงิน
 
 
Main menu