Kopi av Tabeller siktede (gjennomsnitt 2015-2017) etter innvandringskategori m.m(600809)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Tabelloversikt
3
Tabell 1: Siktede, 3-årig gjennomsnitt for 2015-2017, etter folkrergisterstatus (2-delt), innvandringsbakgrunn (2-delt), landbakgrunn (2-delt) og type hovedlovbrudd. Antall og prosentandel av lovbruddstype.
4
Tabell 2: Siktede, 3-årig gjennomsnitt for 2015-2017, etter bosattstatus, innvandringsbakgrunn (3-delt), landbakgrunn (9-delt og enkeltland) og gruppe hovedlovbrudd.
5
Tabell 3: Siktede, 3-årig gjennomsnitt for 2015-2017, etter bosattstatus, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn for innvandrere, antall medskyldige og alder. Antall, per 1000 innbyggere og prosentandeler av aldersgruppe.
6
Tabell 4: Siktede, 3-årig gjennomsnitt for 2015-2017, etter bosattstatus, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, alder og kjønn.
7
8
9
Tegnsetting
10
Tall kan ikke forekomme .
11
Tall kan ikke offentliggjøres (pga. små tall i enkeltceller)
:
Se Kommentarer
12
13
Siktede personer
14
Enheten "siktede personer" omfatter i statistikken over etterforskede lovbrudd alle fysiske personer registrert med en påtaleavgjørelse ved avsluttet etterforskning som tilsier antatt skyld (uavhengig eventuell frikjennelse etter domstolsbehandling). En person telles kun en gang i hvert statistikkår. Datauttrekket er imidlertid tatt etter at alle deler av sakskomplekset er registret som endelig avgjort (etter eventuelle ankeprosesser for alle involverte). SSBs bruk av begrepet siktede er dermed ikke synonymt med det juridiske begrepet i straffeprosessloven § 82. Statistikken over "siktede personer" omfatter både noen flere (bl.a. mindreårige) og noen færre (bl.a. etterforskede som har fått saken henlagt pga. manbglende bevis) enn de som har vært siktet i juridisk forstand, og statistikkårgangen henviser til tidspunkt for avluttet (rettskraftig) sak, ikke tidspunkt for juridisk siktelse.
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde
15
16
Alder
17
I statistikken over siktede personer (for etterforskede lovbrudd) beregnes alder på gjerningstidspunkt. Hvis lovbruddet er begått i en angitt tidsperiode, beregnes alder ut fra gjerningens startstidspunkt. I befolkningsstatistikken (brukt som grunnlag for antall siktede per 1000 innbygger) beregnes alder per 1. januar i statistikkåret. Dette gjør at siktederatene per 1000 innbygger er noe upresise, siden gjerningstidpunktet for etterforskede lovbrudd kan spre seg fra siste dag statistikkåret til mange år tilbake i tid. I snitt ligger gjerningstidpunktene i en statisikkårgang rimelig nærme årets start, men vil kunne avvike mye for visse typer lovbrudd.
18
19
Hovedlovbrudd
20
"Hovedlovbruddet" er det av lovbruddene en person er "siktet" (antatt skyldig) for som har høyest straffereamme. For personer med flere enn ett lovbruddtillegges hovedlovbruddet ut fra SSBs grovhetsindikator basert på øvre og nedre strafferamme, samt andre straffeprosessuelle egenskaper tilknyttet den registrerte lovbruddskoden.
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde
21
22
Lovbruddsinndeling
23
Inndelingene i lovbruddstyper (om lag 150 ulike) og lovbruddsgrupper (9 overordnede grupper) følger SSBs offisielle Standard for lovbruddstyper. I tabellene er det imidlertid gjort noen sammenslåinger (og utelatelser av spesifisering på underliggende typer) på bakgrunn av denne standarden. Dette fremgår av den enkelte tabell.
Standard for lovbruddstyper
24
SSBs Standard for lovbruddstyper er basert på en kategorisering av kodene politi og påtelemyndighet bruker for registering av lovbrudd i sine registre.
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/153/korrespondanser/341
25
26
Befolkningsstatus
27
Kategorien "bosatt" inkluderer alle som regnes som en del av det offisielle befolkningstallet (innbyggere) per 1.1. i statistikkåret. Kategorien "ikke bosatt" inkluderer alle som ikke var registrert i Strasak på uttrekkstidspunkt for statistikken Etterforskede lovbrudd med et gyldig fødselsnummer med statuskode 1 i BeReg (SSBs kopi av folkeregisteret) per 1.1. i statistikkåret. Dette omfatter registrerte personer med D-nummer eller gyldig fødselsummer med statuskode 2(Utflyttet, ikke i bruk), 3(utvandret), 4(forsvunnet), 5(død), 6(utgått fnr), 7(Fødselsregistrert), 8(Annulert tilgang), eller 9(Uregistrert person).
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
28
29
Innvandringsbakgrunn
30
Inndelingene for innvandringsbakgrunn er basert på SSBs standard for Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn. 2-delt inndeling henviser til skille mellom "Innvandrere" (B) og "resten av befolkingen" (A, C, D, E, F, G). 3-delt inndeling henviser til skille mellom "innvandrere" (B), "norskfødte med innvandrerforeldre"(C) og "øvrig befolkning" (A, D, E, F, G).
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/82
31
Standarden for innvandringsgruppering er igjen basert på kategorisering etter fødeland (mors bosted ved fødsel) til personen selv, samt begge foreldre og alle fire besteforeldre. Den presise definisjonen av "innvandrer" er bosatte personer født i utlandet med begge foreldre og alle fire besteforeldre født i utlandet. Tilsvarende er "norskfødte med innvandrerforeldre" alle bosatte personer født i Norge, med begge foreldre og alle fire besteforeldre født i utlandet. Selv om "norskfødte med innvandrerforeldre" er en relavitvt streng avgrensning i forhold til alle med noen foreldre eller besteforeldre født i utlandet, er definisjonen altså noe videre enn eksakt alle norskfødte personer med to foreldre definert som innvandrere av SBB (i så fall skulle det vært et krav om alle oldeforeldre født i utlandet).
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/oversikt-over-personer-med-ulik-grad-av-innvandringsbakgrunn
32
33
Landbakgrunn
34
Landbakgrunn konstrueres med utgangspunkt i informasjon om fødeland i tre generasjoner – og viser til eget, eventuelt mors,eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i utlandet er dette (med få unntak) eget fødeland.For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødelandsom blir valgt.
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
35
36
Landgrupperinger
37
2-deling henviser til variant av Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk kalt "Todeling 2011-12"
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/91/varianter/847
38
7-deling henviser til variant av Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk kalt "Verdensdeler 2011-12"
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/91/varianter/971
39
40
Tekniske kommentarer til fortolkning av tabellene
41
Se egen arkfane.
42
43
Administrative opplysninger for oppdraget
44
Se egen arkfane.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...