รายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2
รุ่นที่ 91 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561
3
หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้อง 1
5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล โรงเรียนสังกัด
6
1นายสุรินทร์ สิงโหพลบ้านหมูม้นสพป.2 นครพนม
7
2นางสาวจิราพร สุวพันธ์บ้านหมูม้นสพป.2 นครพนม
8
3นางชลิศรา ติมินทระอนุบาลโซ่พิสัยบึงกาฬ
9
4นายกฤษฎา แก้วก่าบ้านนาต้องบึงกาฬ
10
5นางนาถชนก จันทร์อ่อนสามัคคีวิทยาคารสพป.2 อุดรธานี
11
6นางอโนชา จำนงค์ประโคนพลับพลาชัยพิทยาคมสพม.32 บุรีรัมย์
12
7นางธฤษวรรณ สีเจริญพลับพลาชัยพิทยาคมสพม.32 บุรีรัมย์
13
8นางประเสริฐ จันชมภูโคกสีวิทยาสรรค์สพม.23 สกลนคร
14
9นางปาริฉัตร ไชยอุบลบ้านภูพระโนนผักหวานสพป.2 หนองบัวลำภู
15
10นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์สตรีศึกษาสพม.27 ร้อยเอ็ด
16
11นางวัชราภรณ์ ไชยวงษาสตรีศึกษาสพม.27 ร้อยเอ็ด
17
12นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมหนองสองห้องวิทยาสพม.25 ขอนแก่น
18
13นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย์พุทไธสงสพม.32 บุรีรัมย์
19
14นางสาวปวีณา แพนบุตรบ้านหนองไผ่สพป.2 สกลนคร
20
15นางขนิษฐา ขันขวาหนองหัวช้างวิทยาสพม.21 บึงกาฬ
21
16นางวนิดา ศรีจุนฮาดโพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
22
17นายสุพจน์ หล้าล้ำกาบเชิงมิตรภาพที่ 190สพป.3 สุรินทร์
23
18นางสาวสายใจ วิรบุญชัยทับกุงประชานุกูลสพป.2 อุดรธานี
24
19นายสมภูมิ ภาระสารภูเวียงวิทยายนสพป.5 ขอนแก่น
25
20นายกรีฑา หวังมั่นบ้านมักจรังสพป.3 สุรินทร์
26
21นางสาววิยดา พอกสนิทกาบเชิงมิตรภาพที่ 190สพป.3 สุรินทร์
27
22นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์ปากดาดพิทยาคมสพม.21 หนองคาย-บึงกาฬ
28
23นางสาวฐิติรัตน์ นาพ้งโซ่พิสัยพิทยาคมสพม.21 หนองคาย-บึงกาฬ
29
24นายศราวุธ ลาบัวใหญ่อุดรพิทยานุกุลสพม.20 อุดรธานี
30
25นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเคหาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์สพม.10 หนองบัวลำภู-เลย
31
26นางสาวดาริกา บุตรพุ้มชุมชนวัดหนองคอกหมูสพป.1 ระยอง
32
27นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐบ้านโคกทุ่งน้อยสพป.2 หนองบัวลำภู
33
28นางสาวอรสา อำมาตทัศน์สามัคคีวิทยาคารสพป.2 อุดรธานี
34
29นางสาวปราณี แก้วยอดฟ้านิคมสร้างตนเอง 8สพป.2 บุรีรัมย์
35
30นายนัทธภัทร ฤทธิ์ยุงนิคมสร้างตนเอง 8สพป.2 บุรีรัมย์
36
31นางสาวกิตติยา สอนละมุลบ้านชีกกค้อสพป.2 ขอนแก่น
37
32นางสาวเพชรรัตน์ คำสมจิตรภูกระดึงวิทยาคมสพม.19 เลย
38
33นายถนอมชัย ปรีจำรัสบ้านหนองกุงใหญ่สพป.1 กาฬสินธุ์
39
34นางชณุตพร ปรีจำรัสบ้านห้วยยางสพป.1 กาฬสินธุ์
40
35นางสุกัญญา นาสมผลบ้านหนองกุงธนสารโศภนสพป.5 ขอนแก่น
41
36นางสาวกนกวรรณ สุขใจภูกระดึงวิทยาคมสพม.19 เลย
42
37นายอนุสรณ์ ดอนเขื่อนโสมบ้านหนองกุงธนสารโศภนสพป.5 ขอนแก่น
43
38นายโสวัฒน์ อุทัยลีสังวาลย์วิทย์ 1บึงกาฬ
44
39นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์ภูกระดึงวิทยาคมสพม.19 เลย
45
40นางรัตนา ทักษ์โม้บ้านค้อ(เดนราษฎร์บำรุง)สพป.5 ขอนแก่น
46
41นางเกษตรนันท์ ศักขวาโสกห้างศึกษาสพป.5 ขอนแก่น
47
42นายเมธี อุตลุมบ้านห้อยยางสพป.1 กาฬสินธุ์
48
43นายพจน์ ชมภูวิเศษหนงเสาเล้าวิทยาคารสพม.25 ขอนแก่น
49
44นางชณัชชา ภูช่างทองบ้านหนองหัวช้างสพป.2 กาฬสินธุ์
50
45นางสาวจุฑาศินีย์ ศรีลาพัฒน์บ้านดงกลางสพป.2 อุดรธานี
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รุ่น 91 ห้อง 1
รุ่น 91 ห้อง 2
รุ่น 91 ห้อง 3
 
 
Main menu