แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ประทับเวลา
ที่อยู่อีเมล
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เลขรหัส BookMark
อีเมล
ชื่อรายวิชาที่ต้องการสร้าง
ชื่อย่อรายวิชา
รหัสวิชา
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ใช้สอน
id line
username
Passwordfirstnamelastnameemail
2
18/5/2018, 9:47:51
titiporn@photha.ac.th
นางสาวฐิติภร
เอี่ยมหรุ่น
ครูไม่มีแนะแนว907
titiporn@photha.ac.th
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวก31901ม.41
สร้างรายวิขาแล้ว
907Photha@907ครูฐิติภร
เอี่ยมหรุ่น
titiporn@photha.ac.th
3
18/5/2018, 9:49:43
rungrat2525@hotmail.com
นางสาว
รุ่งรัตน์
ยิ้วศรีคล
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
738
rungrat2525@hotmail.com
การงานอาชีพ 1 และ การงานอาชีพ 4
งานบ้าน และ โครงงานอาชีพ
ง31102 และ ง33101
ม.61
สร้างรายวิขาแล้ว
738Photha@738
ครูรุ่งรัตน์
ยิ้วศรีคลrungrat2525@hotmail.com
4
18/5/2018, 9:52:11
wig@photha.ac.th
นางสาววิกศิริคาม
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
750
wig@photha.ac.th
งานบ้าน ม.2งานบ้าน ม.2ง21102ม.21
สร้างรายวิขาแล้ว
750Photha@750ครูวิกศิริคามwig@photha.ac.th
5
18/5/2018, 10:02:30
ythodsap@yahoo.com
นางนฤมล
แย้มกล่ำ
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
744
ythodsap@yahoo.com
การงานอาชีพ1งานบ้านง21101ม.11
สร้างรายวิขาแล้ว
744Photha@744ครูนฤมลแย้มกล่ำythodsap@yahoo.com
6
18/5/2018, 10:17:26
naraporn@photha.ac.th
นางสาวนราพร
ญาณไพศาล
ครู
ชำนาญการ
สุขศึกษาและพลศึกษา
513
naraporn@photha.ac.th
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
พ32101 ม.51
สร้างรายวิขาแล้ว
513Photha@513ครูนราพรญาณไพศาลnaraporn@photha.ac.th
7
18/5/2018, 10:23:34
pattiedeparty@gmail.com
นางสาวภัทรมน
แก้วพร้อมฤกษ์
ครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
743
pattiedeparty@gmail.com
การงานอาชีพ 2 เขียนแบบง31102ม.51743Photha@743ครูภัทรมน
แก้วพร้อมฤกษ์
pattiedeparty@gmail.com
8
18/5/2018, 12:36:21
jing_little1@hotmail.com
นางสาว
มณีรัตน์
กมลพัฒนานันท์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
821
jing_little1@hotmail.com
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
จ33203ม.61
สร้างรายวิขาแล้ว
821Photha@821ครูมณีรัตน์
กมลพัฒนานันท์
jing_little1@hotmail.com
9
18/5/2018, 13:12:24
ornteerasu@gmail.com
นางสาวอรธีรา
สุวรรณประเสริฐ
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
825
ornteerasu@gmail.com
ภาษาจีนกลาง4ภาษาจีนกลาง4จ32202ม.52
สร้างรายวิขาแล้ว
825Photha@825ครูอรธีรา
สุวรรณประเสริฐ
ornteerasu@gmail.com
10
18/5/2018, 18:01:39
kueh.darawan@gmail.com
นางสาว
ดาราวรรณ
สุขคันธรักษ์
ครู
ชานาญการพิเศษ
ภาษาไทย120
kueh.darawan@gmail.com
ภาษาไทยภาษาไทยพื้นฐานท21101ม.11
สร้างรายวิขาแล้ว
120Photha@120ครูดาราวรรณ
สุขคันธรักษ์
kueh.darawan@gmail.com
11
18/5/2018, 19:50:17
chanoknan@pho.ac.th
นางสาว
ชนกนันท์
จันทร์ศรีนวล
ครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
906
chanoknan@pho.ac.th
แนะแนวแนะแนวก23901ม.31906Photha@906ครูชนกนันท์
จันทร์ศรีนวล
chanoknan@pho.ac.th
12
19/5/2018, 6:14:11
apinya@photha.ac.th
นางสาวอภิญญา
ศรีเวียง
ครูไม่มีภาษาไทย117
apinya@hotha.ac.th
ภาษาไทยภาษาไทยม. 4ท31101ม.41
สร้างรายวิขาแล้ว
117Photha@117ครูอภิญญาศรีเวียงapinya@hotha.ac.th
13
20/5/2018, 18:36:33
kawin498409@gmail.com
นายกวิน
โบสุวรรณ์
ครูไม่มี
สุขศึกษาและพลศึกษา
513
kawin498409@gmail.com
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
พ33101ม.61
สร้างรายวิขาแล้ว
513Photha@513ครูกวินโบสุวรรณ์kawin498409@gmail.com
14
22/5/2018, 15:36:20
purichaya@photha.ac.th
นางสาวภูริชญา
เล้าศศิวัฒนพงศ์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
วิทยาศาสตร์
339
purichaya@photha.ac.th
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
ว23211ว23211ม.31
สร้างรายวิขาแล้ว
339Photha@339ครูภูริชญา
เล้าศศิวัฒนพงศ์
purichaya@photha.ac.th
15
22/5/2018, 15:43:40
sanongphat@photha.ac.th
นาง
สนองภัทร
สุธีรวงศ์
ครู
ชานาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์
323
sanongphat@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทย์ชีวภาพว30103ม.41323Photha@323ครูสนองภัทรสุธีรวงศ์sanongphat@photha.ac.th
16
22/5/2018, 15:46:42
ummara@photha.ac.th
นางสาวอัมรากัลปะครูไม่มี
วิทยาศาสตร์
340
ummara@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทย์ว22101ม.21340Photha@340ครูอัมรากัลปะummara@photha.ac.th
17
22/5/2018, 16:30:48
ploipairin@photha.ac.th
นาง
พลอยไพรินทร์
เอี่ยมวิบูลย์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
831
ploipairin@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อ32207ม.51
สร้างรายวิขาแล้ว
831Photha@831
ครูพลอยไพรินทร์
เอี่ยมวิบูลย์
ploipairin@photha.ac.th
18
22/5/2018, 16:34:19
atita@photha.ac.th
นางสาวอธิตา
ประพันธ์พจน์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
835
atita@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ23101ม.31
สร้างรายวิขาแล้ว
835Photha@835ครูอธิตา
ประพันธ์พจน์
atita@photha.ac.th
19
22/5/2018, 16:34:23
panwarin@photha.ac.th
นางสาว
พรรณวรินทร์
สาลี
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
834
panwarin@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อ 31207ม.41
สร้างรายวิขาแล้ว
834Photha@834
ครูพรรณวรินทร์
สาลีpanwarin@photha.ac.th
20
22/5/2018, 16:35:22
bell_napatsawan@hotmail.com
นางสาว
นภัสวรรณ
หนูทอง
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
841
bell_napatsawan@hotmail.com
ภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อ31207ม.41
สร้างรายวิขาแล้ว
841Photha@841ครูนภัสวรรณหนูทอง
bell_napatsawan@hotmail.com
21
22/5/2018, 16:37:57
k.salita@ymail.com
นางสาวศลิตาเกิดผลครูไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
842
k.salita@ymail.com
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
อ 22211ม.21
สร้างรายวิขาแล้ว
842Photha@842ครูศลิตาเกิดผลk.salita@ymail.com
22
22/5/2018, 16:38:11
Froy_pk27@hotmail.com
นางสาว
พิมภัทรา
โค้วถาวร
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
833
Froy_pk27@hotmail.com
ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
อ 33203ม.61
สร้างรายวิขาแล้ว
833Photha@833ครูพิมภัทราโค้วถาวรFroy_pk27@hotmail.com
23
22/5/2018, 16:47:58
molwipaboonchan@gmail.com
นางสาวมลวิภา
บุญจันทร์
ครูไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
826
molwipaboonchan@gmail.com
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อังกฤษพื้นฐานอ23101ม.31
สร้างรายวิขาแล้ว
826Photha@826ครูมลวิภาบุญจันทร์
molwipaboonchan@gmail.com
24
28/9/2018, 12:06:38
ummara@photha.ac.th
นางสาวอัมรากัลปะครูไม่มี
วิทยาศาสตร์
340
ummara@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์4วิทย์4ว22102ม.22340Photha@340ครูอัมรากัลปะummara@photha.ac.th
25
28/9/2018, 12:08:56
ramida@photha.ac.th
นางสาวรมิดา
แสงจันทร์
ครูไม่มี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
436
ramida@photha.ac.th
สังคมศึกษาสังคมศึกษาส 22101ม.22
สร้างรายวิขาแล้ว
436Photha@436ครูรมิดาแสงจันทร์ramida@photha.ac.th
26
28/9/2018, 12:39:55
pattiedeparty@gmail.com
นางสาวภัทรมน
แก้วพร้อมฤกษ์
ครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
743
pattiedeparty@gmail.com
การงานอาชีพ 5การงานอาชีพ 5ง22102ม.22743Photha@743ครูภัทรมน
แก้วพร้อมฤกษ์
pattiedeparty@gmail.com
27
28/9/2018, 13:58:47
mongkolthongngarm63@gmail.com
นายมงคลทองงาม
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
911
mongkolthongngarm63@gmail.com
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวก22901ม.22911Photha@911ครูมงคลทองงาม
mongkolthongngarm63@gmail.com
28
28/9/2018, 21:44:42
wandede19@gmail.com
นางสาววันดี
สงวนศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
745
wandede19@gmail.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสำนักงาน1ว21141ม.12
สร้างรายวิขาแล้ว
745Photha@745ครูวันดีสงวนศักดิ์wandede19@gmail.com
29
29/9/2018, 8:43:14
issara_9416@hotmail.com
นายฉัตรชัย
นาคสวัสดิ์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
836
issara_9416@hotmail.com
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อังกฤษพื้นฐานอ32102ม.52
สร้างรายวิขาแล้ว
836Photha@836ครูฉัตรชัย นาคสวัสดิ์issara_9416@hotmail.com
30
29/9/2018, 8:53:51
atita@photha.ac.th
นางสาวอธิตา
ประพันธ์พจน์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
835
atita@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ23102ม.32
สร้างรายวิขาแล้ว
835Photha@835ครูอธิตา
ประพันธ์พจน์
atita@photha.ac.th
31
29/9/2018, 9:21:00
chainun@photha.ac.th
นาย
ชัยนันท์
ใบเนียมครูไม่มี
วิทยาศาสตร์
334
chainun@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์2วิทย์2ว21102ม.12
สร้างรายวิขาแล้ว
334Photha@334ครูชัยนันท์ใบเนียมchainun@photha.ac.th
32
29/9/2018, 9:57:46
bell_napatsawan@hotmail.com
นางสาว
นภัสวรรณ
หนูทอง
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
841
bell_napatsawan@hotmail.com
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ 32102ม.52841Photha@841ครูนภัสวรรณหนูทอง
bell_napatsawan@hotmail.com
33
29/9/2018, 10:30:19
samart07@photha.ac.th
นายสามารถจิตจรัสครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
735
samart07@photha.ac.th
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ITง22104ม.21
สร้างรายวิขาแล้ว
735Photha@735ครูสามารถจิตจรัสsamart07@photha.ac.th
34
29/9/2018, 10:36:04
nisachon@photha.ac.th
นางสาวนิสาชล
โปรยสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
840
nisachon@photha.ac.th
ภาษาจีนเบื้องต้น 5
ภาษาจีนจ23201ม.32
สร้างรายวิขาแล้ว
840Photha@840ครูนิสาชล
โปรยสุรินทร์
nisachon@photha.ac.th
35
29/9/2018, 10:44:35
wig@photha.ac.th
นางสาววิกศิริคาม
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
750
wig@photha.ac.th
งานร้อยมาลัยมาลัยม.41
สร้างรายวิขาแล้ว
750Photha@750ครูวิกศิริคามwig@photha.ac.th
36
29/9/2018, 12:21:56
chanoknan@photha.ac.th
นางสาว
ชนกนันท์
จันทร์ศรีนวล
ครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
905
chanoknan@photha.ac.th
กิจกรรมแนะแนวแนะแนวก23901ม.32905Photha@905ครูชนกนันท์
จันทร์ศรีนวล
chanoknan@photha.ac.th
37
29/9/2018, 12:34:23
photha09@sesao8.go.th
นาย
ธัญพิสิษฐ์
แก้วปากเปาะ
ครูไม่มี
คณิตศาสตร์
229
photha09@sesao8.go.th
คณิตศาสตร์พื้นฐานม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23102ม.32
สร้างรายวิขาแล้ว
229Photha@229
ครูธัญพิสิษฐ์
แก้วปากเปาะ
photha09@sesao8.go.th
38
29/9/2018, 14:15:59
looknamsupattra@hotmail.com
นางสาวสุภัทราทับชมครูไม่มี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
435
looknamsupattra@hotmail.com
ประวัติศาสาตร์ ปวศ.ส21103ม.12
สร้างรายวิขาแล้ว
435Photha@435ครูสุภัทราทับชม
looknamsupattra@hotmail.com
39
29/9/2018, 15:30:46
jongruk@photha.ac.th
นายจงรัก
เมฆพันธ์
ครู
ชานาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
740
jongruk@photha.ac.th
การเขียนโปรแกรม1
Cprogrammingง30250ม.51
สร้างรายวิขาแล้ว
740Photha@740ครูจงรักเมฆพันธ์jongruk@photha.ac.th
40
29/9/2018, 17:55:15
jarunipa@photha.ac.th
นางสาว
จารุนิภา
ภู่สวัสดิ์
ครู
ชำนาญการ
ศิลปะ613
jarunipa@photha.ac.th
ดนตรี-นาฏศิลป์1ดนตรี-นาฏศิลป์1ศ21103ม.11
สร้างรายวิขาแล้ว
613Photha@613ครูจารุนิภาภู่สวัสดิ์jarunipa@photha.ac.th
41
29/9/2018, 17:57:15
rungsima.un@photha.ac.th
นางสาวรังสิมาอุณหะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
วิทยาศาสตร์
335
rungsima.un@photha.ac.th
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ดาราศาสตร์ว31261ม.42
สร้างรายวิขาแล้ว
335Photha@335ครูรังสิมาอุณหะrungsima.un@photha.ac.th
42
30/9/2018, 15:49:56
top_kmutt@hotmail.com
นายนวพลเกิดสุข
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
746
top_kmutt@hotmail.com
การงานอาชีพ8การงานอาชีพ8ง23102ม.31
สร้างรายวิขาแล้ว
746Photha@746ครูนวพลเกิดสุขtop_kmutt@hotmail.com
43
30/9/2018, 15:53:16
oh_ohpink@hotmail.com
นางสาวสุรีพร
แก้วพันนัย
พนักงานราชการ
ไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
739
oh_ohpink@hotmail.com
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
ม.32
สร้างรายวิขาแล้ว
739Photha@739ครูสุรีพรแก้วพันนัยoh_ohpink@hotmail.com
44
30/9/2018, 19:30:46
m2mmusic1990@gmail.com
นาย
อรรถวุฒิ
เอมโกษา
ครูผู้ช่วย
ไม่มีศิลปะ616
m2mmucis1990@gmail.com
ดนตรี - นาฏศิลปฺศ 21102ศ 21102ม.12
สร้างรายวิขาแล้ว
616Photha@616ครูอรรถวุฒิเอมโกษา
m2mmucis1990@gmail.com
45
30/9/2018, 20:07:04
nutpavee@photha.ac.th
นางสาว
ณัฐปวีณ์
เปียถนอม
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
839
nutpavee@photha.ac.th
เสริมทักษะภาษาจีน
เสริมทักษะภาษาจีน
จ21212ม.12839Photha@839ครูณัฐปวีณ์เปียถนอมnutpavee@photha.ac.th
46
30/9/2018, 20:09:10
sakaoduean@photha.ac.th
นาง
สกาวเดือน
อินต๊ะวิน
ครูไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
837
sakaoduean@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
อ33205ม.62837Photha@837
ครูสกาวเดือน
อินต๊ะวินsakaoduean@photha.ac.th
47
30/9/2018, 20:37:22
somthawin@photha.ac.th
นางสาวสมถวิลนาคนาคาครูไม่มี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
730
somthawin@photha.ac.th
วิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณว31104ม.41730Photha@730ครูสมถวิลนาคนาคาsomthawin@photha.ac.th
48
30/9/2018, 20:41:38
benjarat@photha.ac.th
นาง
เบญจารัตน์
วังมะนาว
ครู
ชำนาญการ
วิทยาศาสตร์
333
benjarat@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์ วิทย์ความงามว 21212ม.12333Photha@333
ครูเบญจารัตน์
วังมะนาวbenjarat@photha.ac.th
49
30/9/2018, 20:54:18
suthida@photha.ac.th
นางสาวสุธิดากองแดงครูไม่มี
วิทยาศาสตร์
338
suthida@photha.ac.th
วิทยาศาสตร์20302ม.32338Photha@338ครูสุธิดากองแดงsuthida@photha.ac.th
50
30/9/2018, 21:59:48
mai4106@hotmail.com
นางสาว
รัชณิยพร
บุญประเสริฐ
ครู
ชำนาญการ
วิทยาศาสตร์
324
mai4106@hotmail.com
ฟิสิกส์2ฟิสิกส์30212ม.42324Photha@324ครูรัชณิยพร
บุญประเสริฐ
mai4106@hotmail.com
51
30/9/2018, 22:15:14
rungsima.un@photha.ac.th
นางสาวรังสิมาอุณหะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
วิทยาศาสตร์
335
rungsima.un@photha.ac.th
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ดาราศาสตร์ว31262ม.42335Photha@335ครูรังสิมาอุณหะrungsima.un@photha.ac.th
52
30/9/2018, 22:23:45
maneerat@photha.ac.th
นางสาวมณีรัตน
กมลพัฒนานันท์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
821
maneerat@photha.ac.th
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6
จ33204ม.62821Photha@821ครูมณีรัตน
กมลพัฒนานันท์
maneerat@photha.ac.th
53
1/10/2018, 6:28:23
suphisara@photha.ac.th
นางสาวศุภิสรา
แต้เจริญ
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
วิทยาศาสตร์
336
suphisara@photha.ac.th
เคมีเคมี2ว31222ม.42
54
1/10/2018, 9:13:13
preecha@photha.ac.th
นายปรีชา
กุลพิพัฒน์สัจจะ
ครู
ชำนาญการ
ึคณิตศาสตร์
223
preecha@photha.ac.th
คณิตศาสตร์ค32102ค32102ม.52
55
1/10/2018, 10:10:40
chutima@photha.ac.th
นางสาวชุติมา
แก้วสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
838
chutima@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ม.6
อังกฤษ ฟัง - พูด ม.6
อ33205ม.61
56
2/10/2018, 13:07:36
oomyim.nuntnabhus@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส
ประชากูล
ครู
ชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
749
oomyim.nuntnabhus@gmail.com
งานเกษตรพื้นฐานงานเกษตรง 21103ม.11
57
26/12/2018, 14:00:40
nookerjizzz@gmail.com
นางสาว
ศศิพิมพ์
ใจศรี
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ึคณิตศาสตร์
231
nookerjizzz@gmail.com
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตค21102ม.12
58
26/12/2018, 14:48:13
kamolwan@photha.ac.th
นางสาวกมลวรรณ
พุฒิรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศ
843
kamolwan@photha.ac.th
ภาษาฝรั่งเศส 231202ม.42
59
26/12/2018, 15:51:33
jirasak@photha.ac.com
นาย
จิระศักดิ์​
ทุบจิ๋วครู
ชานาญการพิเศษ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
420
jirasak@photha.ac.th
ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ส22103ม.21
60
26/12/2018, 16:07:12
photha09@sesao8.go.th
นาย
ธัญพิสิษฐ์
แก้วปากเปาะ
ครูไม่มี
ึคณิตศาสตร์
229
photha09@sesao8.go.th
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.31
61
26/12/2018, 16:18:25
jing_little1@hotmail.com
นางสาว
มณีรัตน์
กมลพัฒนานันท์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
821
maneerat@photha.ac.th
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6
จ33204ม.62
62
26/12/2018, 20:08:45
chatchai@photha.ac.th
นายฉัตรชัย
นาคสวัสดิ์
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
836
chatchai@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5
อังกฤษ ม.5อ 32101ม.51
63
26/12/2018, 22:27:47
sakaoduean@photha.ac.th
นาง
สกาวเดือน
อินต๊ะวิน
ครู
ชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
837
sakaoduean@photha.ac.th
ภาษาอังกฤษอังกฤษพื้นฐานอ22102ม.22
64
27/12/2018, 8:16:26
katiyasor@gmail.com
นางสาวคติยา
ศรนารายณ์
ครูไม่มี
ึคณิตศาสตร์
236
Katiyasor@gmail.com
คณิตศาสตร์​พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ค23101ม.31
65
27/12/2018, 13:19:35
dekkanid@gmail.com
นางสาวโสรยาวรเลข
ครูผู้ช่วย
ไม่มี
ึคณิตศาสตร์
235
dekkanid@gmail.com
คณิตศาสตร์คณิตค21102ม.12
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...