เข้าแถว ม.ต้น-1-61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
4
วันที่รวมเดือนพฤษภาคม
5
161718212223242528293031ลาขาด
ไม่เข้าร่วม
6
1
06265
เด็กชายกิตติพงษ์ โกยชัย
000
7
2
06266
เด็กชายเขม จุดโต000
8
3
06267
เด็กชายจักรพรรดิ์ พูลโต
000
9
4
06268
เด็กชายจีรพงษ์ ครองชื่น
000
10
5
06269
เด็กชายเจษฎากรณ์ ปักกาโต
000
11
6
06270
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คดชัง
000
12
7
06271
เด็กชายชนะศึก เสาเปรีย
000
13
8
06272
เด็กชายชยังกร ทรัพย์สถิตย์
000
14
9
06273
เด็กชายณัฐพล ศรีงาน
000
15
10
06274
เด็กชายนฤดม แสนรัมย์
000
16
11
06275
เด็กชายพัชรพล โคสินธิ์
110
17
12
06276
เด็กชายแฟง ทาประโคน
010
18
13
06277
เด็กชายภควัฒน์ สุวรรณคำ
000
19
14
06278
เด็กชายราเชนทร์ สุขสม
000
20
15
06279
เด็กชายวรวุธ สีหาราช
000
21
16
06280
เด็กชายเวทิศ เสม็ดดี
000
22
17
06281
เด็กชายศุภชาติ ดวงมาลา
100
23
18
06282
เด็กชายสนธยา โยกาศ
000
24
19
06283
เด็กชายเหนือฟ้า จำปาเหล็ก
000
25
20
06284
เด็กหญิงจันทิวา แซ่ลี้
000
26
21
06285
เด็กหญิงจิตปรียา แก้วประโคน
100
27
22
06286
เด็กหญิงจิรภัทร สุธรรม
000
28
23
06287
เด็กหญิงชฎาธาร ศรีสุราษฎร์
000
29
24
06288
เด็กหญิงชลธิชา อาตู่
000
30
25
06289
เด็กหญิงณัชชา วงษ์อามาตย์
200
31
26
06290
เด็กหญิงแตงโม ทองหุ้ม
000
32
27
06291
เด็กหญิงธิดารัตน์ หักประโคน
000
33
28
06292
เด็กหญิงนาตยา โคประโคน
010
34
29
06293
เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาติมนตรี
000
35
30
06294
เด็กหญิงบุษรินทร์ สินธุวงศ์
000
36
31
06295
เด็กหญิงพรรณิชา สาธา
000
37
32
06296
เด็กหญิงพัณนิตา ธรรมสาร
000
38
33
06297
เด็กหญิงมนทิราวรรณ วงษา
000
39
34
06298
เด็กหญิงร่มเกศ จันทร์แก้ว
100
40
35
06299
เด็กหญิงวราวัลย์ ขันทอง
000
41
36
06300
เด็กหญิงศิริรักษา มังประโคน
000
42
37
06301
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายวัน
010
43
38
06302
เด็กหญิงสุพันณี แกประโคน
000
44
39
06303
เด็กหญิงอนัญญา โสระเนตร
000
45
40
06304
เด็กหญิงอมลฉวี หวนประโคน
000
46
47
ลงชื่อ ................................................. ผู้บันทึกลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจสอบ
48
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)(นายมิตรชัย สิงห์วงศ์)
49
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
50
51
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
52
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
53
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
54
วันที่รวมเดือนพฤษภาคม
55
161718212223242528293031ลาขาด
ไม่เข้าร่วม
56
1
06305
เด็กชายคมกฤษติ เข็มประโคน
000
57
2
06306
เด็กชายจตุพล เตียมประโคน
000
58
3
06307
เด็กชายเจตษฎา ผลเกิด
000
59
4
06308
เด็กชายชยุตม์ ศิริเอี่ยมตระกูล
000
60
5
06309
เด็กชายชวลิต เมงประโคน
000
61
6
06310
เด็กชายฐาปกรณ์ ระยาย่อย
000
62
7
06311
เด็กชายณัฐพงศ์ ประชัน
000
63
8
06312
เด็กชายณัฐพงษ์ ว่องไว
000
64
9
06313
เด็กชายทนงศักดิ์ ใจกล้า
000
65
10
06314
เด็กชายทาราเทพ กันรัมย์
000
66
11
06315
เด็กชายธนกร ทวีสุข
000
67
12
06316
เด็กชายธนภัทร หกประโคน
000
68
13
06317
เด็กชายธีระวัฒน์ เอดสิงห์
100
69
14
06318
เด็กชายนครินทร์ นาประโคน
000
70
15
06319
เด็กชายเปรมปรีดี ปาประโคน
000
71
16
06320
เด็กชายภาธร พุททัยสงค์
000
72
17
06321
เด็กชายภาธร ภูมิสูง
000
73
18
06322
เด็กชายวัชระพงษ์ กุมรัมย์
000
74
19
06323
เด็กชายวิศรุต สีหานัด
000
75
20
06324
เด็กชายสุทัศน์ นิ่มประโคน
030
76
21
06325
เด็กชายอติชาติ อุดมสุข
100
77
22
06326
เด็กชายอิสระ วัดเมือง
000
78
23
06327
เด็กชายเอกอัมรินทร์ นันอุมาลี
000
79
24
06328
เด็กหญิงกมลชนก กิ่งจันทร์
000
80
25
06329
เด็กหญิงกานดาวดี สุขจิตร
000
81
26
06330
เด็กหญิงกิตติมา เอบประโคน
020
82
27
06331
เด็กหญิงจงกลนี ขาวประโคน
000
83
28
06332
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มวงประโคน
200
84
29
06333
เด็กหญิงชนิดา สีพะรัง
000
85
30
06334
เด็กหญิงชาลิสา เส็งประโคน
000
86
31
06335
เด็กหญิงณภัทร ทวีชาติ
000
87
32
06336
เด็กหญิงทิพย์จันทรา เกษกุล
000
88
33
06337
เด็กหญิงธนสุกรานต์ โนนมนตรี
000
89
34
06338
เด็กหญิงรุจิกร บุญทวี
000
90
35
06339
เด็กหญิงวรรณพร แก้วหาวงค์
100
91
36
06340
เด็กหญิงวิชุดา บุญเหมาะ
000
92
37
06161
เด็กหญิงอินทร์ทุอร พอกพูน
000
93
94
ลงชื่อ ................................................. ผู้บันทึกลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจสอบ
95
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)(นายมิตรชัย สิงห์วงศ์)
96
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
97
98
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
99
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
100
Loading...