อาจารย์ประจำหลักสูตร (ป.ตรี)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ลำดับหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิ
2
1
ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
ผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์ (ประธานหลักสุตร)
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
3
ผศ.สกล สมจิตต์ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4
อ.นุรฮัสวานี บอตอ
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานาชาติ
5
อ.ฟาร่า สุไลมานศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
6
อ.สาวิตรี มะดอมะศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
7
อ.เฟรดาว สุไลมานM.Ed. Intruction Technology
8
9
2ค.บ. (การประถมศึกษา)
อ.ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข (ประธานหลักสุตร)
ศษ.ม.การประถมศึกษา
10
อ.สมฤดี ปาละวัลศษ.ม.การประถมศึกษา
11
อ.ฮาสือนะห์ ดูมีแดค.ม.การประถมศึกษา
12
อ.พุมพนิต คงแสง
ศษ.ม.การประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
13
อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
14
15
3ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช (ประธานหลักสุตร)
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
16
ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์กศ.ด.การศึกษาปฐมวัย
17
ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ศษ.ด.(การจัดการการศึกษา)
18
อ.เสาวลักษณ์ สมวงษ์ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
19
อ.นวพร แซ่เลื่องกศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
20
อ.อาทิตยา วงศ์มณีศษ.ม.ปฐมวัยศึกษา
21
อ.สุนิศา ธรรมบัญชาค.ม.การศึกษาปฐมวัย
22
23
4ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
อ.อับดุลฮาลิม อาแด (ประธานหลักสุตร)
ค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
24
อ.อุชุพร บถพิบูลย์กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
25
อ.ฮูซีน อับดุลรอมันค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
26
อ.อิบรอเฮง อาลฮูเซ็นศศ.ม.อิสลามศึกษา
27
อ.หัสนีย๊ะห์ นะดารานิงค.ม.การสอนอิสลามศึกษา
28
29
5ศศ.บ. (จิตวิทยา) อ.กอเดช อ้าสะกะละ (ประธานหลักสุตร)ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
30
ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑลปร.ด.จิตวิทยาการศึกษา
31
อ.ปนัดดา เรืองสงค์ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
32
อ.ฟารีดา สามะอาลีศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
33
อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
วท.ม.จิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ
34
35
6ค.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)อ.นุสรัน เฮาะมะ (ประธานหลักสุตร)ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ
36
อ.ฌัชสกร คงชีวสกุลกศ.ม.พลศึกษา
37
ผศ.อำพล บัวแก้วค.ม.พลศึกษา
38
อ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์กศ.ม.พลศึกษา
39
อ.พิชามญช์ จันทุรสศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...