เล่มจบจากโรงพิมพ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อที่นิสิตที่ต้องรับเล่มไปแก้ไข (ติดต่อนิสิตไม่ได้)
2
26-27/9/2018
3
เลขที่รหัสนิสิตชื่อนามสกุลสถานะ* สถานะชั้น 2เลขที่
เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อสกุล
4
61/0414
55199150050ฐากูรปาละนันทน์ชั้น 2
หมายถึง เล่มอยู่ที่ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มศว ชั้น 2 แล้ว
61/027856199130335รุ่งทิวาราชคิด
5
61/0388
55199150052มณีรัตน์จันทนาชั้น 2
นิสิตสามารถมารับได้
61/039959199130271ชานนท์พรมเสือ
6
61/0430
55199120018ธนวัฒน์ศรีไฟโรจน์ชั้น 261/010659199130169ศกุนต์แพรเพ็ชร
แก้้ไขแล้ว
7
61/0348
55199150045คันธรสแสนวงศ์ชั้น 261/023858199110015กนกวรรณจันทร์ลาม
แก้ไขแล้ว
8
61/0370
55199150048ชมพูโกติรัมย์ชั้น 261/017357299130020อนุรักษ์ปวงคำ
9
61/0316
55199150042สัญญาสาลีผลินชั้น 261/001155299130163ณัฏฐวุฒิชยันโต
แก้ไขแล้ว
10
61/0298
58199120029ทรงพล
ผดุงพัฒนากูล
ชั้น 261/038056199130364นภัทรเสนพงศ์
แก้้ไขแล้ว
11
61/0169
59199110015ธานุพรรณณ สงขลาชั้น 261/040756199130065นันทิชาบุญละเอียด
12
61/0418
56199130424วรัฐยาชดช้อยชั้น 261/032856199150068ปาจรีย์
หวังรุ่งกิจ
แก้ไขแล้ว
13
61/0308
56199120032อนงค์นาฎครุณรัมย์ชั้น 2
14
61/0417
56199130091เบญจนาฎ ใจบุญชั้น 2
15
61/0231
55299150020ณัฐพงศ์สิงห์สาธรชั้น 2
16
61/0375
56199150030ศิวกรรัตติโชติชั้น 2
17
18
28/9/2018
19
เลขที่รหัสนิสิตชื่อนามสกุลสถานะ
20
61/0409
56199130283ทิพย์นัดดา
มันตรัฐกรรม
ชั้น 2
21
61/0372
56199110031ภานุพงศ์
อึงสืบเชื่อ
ชั้น 2
22
61/0299
56199110179ชนชม
ดิตถ์โภคินสกุล
ชั้น 2
23
61/0421
56199130085วรัญญาเม่นทรัพย์ชั้น 2
24
61/0468
56299130130ชาติชายพันธ์นุชชั้น 2
25
61/0404
56199110035จันทราอภิบาลศรีชั้น 2
26
61/0300
56199130068ราชันบุตรดีชั้น 2
27
61/0288
57199130474พลพีระ
วงศ์พรประทีบ
ชั้น 2
28
61/0361
57199130031กฤษฎาเย็นญาชั้น 2
29
61/0419
56199130092พันทิพาชั้น 2
30
61/0297
56199130048พลากรดุษณีย์ชั้น 2
31
61/0364
56199130002สุภาวิณีกุศลชูชั้น 2
32
61/0357
56199130056อิทธิพล
พงษ์พรรณรวม
ชั้น 2
33
61/0394
56199130047ชุติมาเสนาชั้น 2
34
1-Oct-18
35
เลขที่รหัสนิสิตชื่อนามสกุลสถานะ
36
61/038157199130419ภาสกรยุรวรรณชั้น2
37
61/023358199110109มณฑาทิพย์สินพันธ์ชั้น2
38
61/027659199110139อมรเทพถาน้อยชั้น2
39
61/029656199130305วรัญญาพวงศรีชั้น2
40
61/039057199130415ณัฐวิภา
วิบูลย์ศรีสัจจะ
ชั้น2
41
61/046559199130334จิรานุวัฒน์คำปลิวชั้น2
42
61/041557199130298ปรียาบุญเขียนชั้น2
43
61/039658199110032ศุภมาศมากจันทร์ชั้น2
44
61/003756199130327ศาสตราเอื้อเฟือชั้น2
45
61/039756199130278กุสุมากันภัยชั้น2
46
61/029556199130112MingiLinชั้น2
47
61/037158299130022พระวิชชญะน้ำใจดีชั้น2
48
61/036557199130531ทันพันธ์ปวนกันชั้น2
49
61/036657199130135ชัยวัฒน์บุุญอาจชั้น2
50
61/025557199130427ทัตยายุามะรัตชั้น2
51
61/041056199130229เบญจวรรณพนมรักษ์ชั้น2
52
61/017058199130115นัฐกานต์ฐิติจำเริญพรชั้น2
53
16-Oct-18
54
61/028256199130049ภัสสรสมเกียรติยศชั้น2
55
61/042256199130055อัสมานาคสุขชั้น2
56
61/037356199130059จิิระวรรณยืนยังชั้น2
57
61/022756199130080ธนวรรณวงษ์สวรรค์ชั้น2
58
61/039556199130053สุพักตราพรรณสุวรรณศรีชั้น2
59
61/031456199130058จันทร์แสงประเสริฐศรีชั้น2
60
61/043656199130082บุษบาหะริญพลสิทธิ์ชั้น2
61
17-Oct-18
62
61/035456199130031อรุณีอัตกลับชั้น 2
63
61/024758199130215นิธิพรพะเนาว์ศรีชั้น 2
64
61/037957199110018ดวงพรสุภาพรชั้น 2
65
61/038356199130010ณัฏฐริดาบุ้งทองชั้น 2
66
61/034756199110171ปรียกร
อัรุณจินดาตระกูล
ชั้น 2
67
61/024558199130213ธงชัยธงเงินชั้น 2
68
61/046657199130384ปรีะภากรกิตติยายามชั้น 2
69
61/024658199130219วสันต์ชายมงคลชาติชั้น 2
70
61/022957199130292จิรศักดิ์จันทร์ภูเขียวชั้น 2
71
61/035456199130317ธีรพลฉั่วประเสริฐชั้น 2
72
18-Oct-18
73
61/038758199110031ศิริวิภาพรหมวิชัยชั้น 2
74
61/023259199110135เพชรรัตน์รักช้างชั้น 2
75
61/025457199110176อริศราพันธุลาภชั้น 2
76
61/023059199110142ผกาวรรณกลางลมภูชั้น 2
ห้ามเผยแพร่และส่งห้องสมุด
77
61/038557299130030ฤทธิดานิ่มอนงค์ชั้น 2
78
61/023559199110131วิรัลยุพาคงภักดีชั้น 2
79
61/039856199130290สมควรเหตุผลชั้น 2
80
61/024359199110144กฤติณทิพย์มณเฑียรชั้น 2
81
22-Oct-18
82
61/008456199150053สุทธิศักดิ์สุริรักษ์ชั้น 2
83
61/032155199150054อังคณาจงเจริญชั้น 2
84
61/042653199120066ปิยะบูชาชั้น 2
85
61/036255199120019ปองกมลสุุรัตน์ชั้น 2
86
61/034558199130145มณัพัชรบูุญเรืองชั้น 2
87
61/042455199120088นงเยาว์ศรีนางแย้มชั้น 2
88
60044754199120112วรสรณ์เนตรทิพย์ชั้น 2
89
61/033155199150047ฉัตรเมืองเผ่ามานะเจริญชั้น 2
90
61/046757199110187GUANYIWUชั้น 2
91
61/024457199110043ฐิติมาเชื่อรุ่งชั้น 2
92
61/027953199120082กมลแก้วอ่อนชั้น 2
93
61/044455199120036พิเชษฐ์ศรีีสังข์งามชั้น 2
94
61/042555199120016จิราภรณ์เรืองยิ่งชั้น 2
95
61/044755199120035ทวีศักดิ์ภู่ชัยชั้น 2
96
61/044555199120037วรกันยาแก้้วกลมชั้น 2
97
61/039153199120076สุราวุฒิตรีศรีชั้น 2
98
61/044655199120038ศุภกาญจน์บัวทิพย์ชั้น 2
99
61/023959199110079วีร์ศิริสกุลรัตนะชั้น 2
100
61/036053199120069มราพันธ์ชะยะมังคะลาชั้น 2
Loading...