งบประมาณปี62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBT
1
โครงร่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
2
กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน....................................................................................
3
ที่กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ
ระยะเวลางบประมาณที่ใช้กลยุทธ์ สพม.12กลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ของโรงเรียนจุดเน้นของโรงเรียน
4
กลุ่มงาน
ดำเนินการ
อุดหนุน
กิจกรรม
อื่นๆ123412345โรงเรียน1.11.22312345678
5
12312345678910111234567812345678910111212345671234123
6
สำรองจ่ายและค่าใช้จ่ายประจำ
7
1สำรองจ่าย 10 %600,000
8
2พัฒนาบุคลากร300,000
9
3สาธารณูปโภค1,377,900
10
4พัฒนายานพาหนะ500,000
11
5งบกลาง 5 %300,000
12
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13
1โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
14
ในกลุ่มผลการเรียนปกติ ให้มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
15
1.1แข่งขันทักษะวิชาการครูสุชาติ
กิจกรรมฯ
ตลอดปี310,00011111
16
1.2ยกระดับผลสัมฤทธิ์ครูสุชาติ
กิจกรรมฯ
ม.ค. - มี.ค.40,00011111
17
2โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้
18
ด้วยตนเอง
19
2.1
การจัดตั้งชุมนุมและพัฒนากิจกรรมชุมนุม
ครูวรรณี
กิจกรรมฯ
พ.ค.-ก.ย.40,00011111
20
2.2นักศึกษาวิชาทหารครูสนั่น
กิจกรรมฯ
พ.ค.-ก.ย.8,00011111
21
2.3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ครูกนกกาญจน์
กิจกรรมฯ
พ.ค.-ก.ย.20,00011111
22
2.4
จัดทำสมุดบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูนรากร
กิจกรรมฯ
พ.ค. , พ.ย.18,00011111
23
2.5ทัศนศึกษาครูพรเพ็ญ
กิจกรรมฯ
100,000
24
2.6ทัศนศึกษาแนะแนวการศึกษาครูสุธาสินี
กิจกรรมฯ
ก.ค. - ส.ค.10,00011111
25
2.7
ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กิจกรรมฯ
พ.ค. - ส.ค.4,00011111
26
2.8
ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กิจกรรมฯ
พ.ค. - ส.ค.4,00011111
27
2.9
ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กิจกรรมฯ
พ.ค. - ส.ค.4,00011111
28
2.1
ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กิจกรรมฯ
พ.ค. - ส.ค.4,00011111
29
2.11
ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กิจกรรมฯ
พ.ค. - ส.ค.4,00011111
30
3โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
31
3.1กีฬาภายใน
ครูยอดสุวิทย์/ครูวีระพัฒน์
กิจกรรมฯ
มิ.ย.200,00011111
32
3.2
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประชาชน
ครูวีระพัฒน์
กิจกรรมฯ
ก.ค. - ส.ค.200,00011111
33
3.3
ขบวนพาเหรดกีฬา-กรีฑา ประชาชน
ครูยอดสุวิทย์
กิจกรรมฯ
ก.ค. - ส.ค.100,00011111
34
4โครงการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
35
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน
36
4.1
สนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูอรวรรณ/ครูปิยพงศ์
กิจกรรมฯ
ตลอดปี14,78011111
37
4.2กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีครูเอกวัฒน์
กิจกรรมฯ
ธ.ค. - ก.พ.84,37011111
38
4.3กิจกรรมยุวกาชาดครูปราณี
กิจกรรมฯ
ธ.ค. - ก.พ.21,32011111
39
4.4
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ครูสัญญา
กิจกรรมฯ
ธ.ค. - ก.พ.26,00011111
40
5โครงการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย
41
5.1วันวิสาขบูชา
ครูนรากร/ครูเอเพ็ญ
กิจกรรมฯ
พ.ค.5,00011111
42
5.2วันไหว้ครูครูนรากร
กิจกรรมฯ
พ.ค.15,00011111
43
5.3วันสถาปนาลูกเสือ
ครูนรากร/ครูอรวรรณ
กิจกรรมฯ
ก.ค.5,00011111
44
5.4วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ครูนรากร
กิจกรรมฯ
ก.ค.10,00011111
45
5.5วันแม่แห่งชาติครูนรากร
กิจกรรมฯ
ส.ค.10,00011111
46
5.6
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ครูนรากร/ครูเอเพ็ญ
กิจกรรมฯ
ก.ค.15,00011111
47
5.7วันปิยมหาราชครูนรากร
กิจกรรมฯ
ต.ค.2,00011111
48
5.8วันลอยกระทงครูนรากร
กิจกรรมฯ
พ.ย.10,00011111
49
5.9วันวชิราวุธ
ครูนรากร/ครูอรวรรณ
กิจกรรมฯ
พ.ย.5,00011111
50
5.1
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร. ๙ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ
ครูนรากร
กิจกรรมฯ
ธ.ค.5,00011111
51
5.11
วันส่งท้ายปี ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
ครูนรากร
กิจกรรมฯ
ธ.ค.5,00011111
52
6โครงการ ICT เพื่อพัฒนาองค์กร
53
6.1
พัฒนา ICT การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ครูสังวาลย์
กิจกรรมฯ
ตลอดปี200,00011111
54
รวม1,499,470
55
กลุ่มบริหารวิชาการ
56
สำนักงานวิชาการ270,000
57
1โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
58
ในกลุ่มผลการเรียนปกติ ให้มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
59
1.1
พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล
น.ส.อาภรณ์ ชูมี
วิชาการ
ต.ค.61-ก.ย.62
127,000111111
60
1.2พัฒนาการเรียนการสอน
นางสุภัทรา แมนยี
วิชาการ
พ.ย.61/พ.ค.62
85,00011111111
61
1.3พิธีรับประกาศนียบัตร
น.ส.อาภรณ์ ชูมี
วิชาการมี.ค.6215,000111111
62
2โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานอาชีพ รักการทำงาน
63
โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
64
2.1เปิดบ้านวิชาการ
นายสุชาติ เทพเกื้อ
วิชาการก.พ.6228,00011111111
65
3โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยก
66
ระดับคุณภาพการศึกษา
67
3.1พัฒนาสำนักงานวิชาการ
น.ส.อาภรณ์ ชูมี
วิชการ
ต.ค.61-ก.ย.62
10,00011111
68
3.2รับนักเรียนใหม่
นายสุรชน นิ่มดวง
วิิชาการ
5,000
69
งานห้องสมุด100,000
70
1โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้
71
ด้วยตนเอง
72
1.1พัฒนางานห้องสมุด
นางพรทิพย์ อินทรชุมนุม
งานห้องสมุด
ต.ค.61-ก.ย.62
100,000
73
งานแนะแนว130,000
74
1โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
75
ในกลุ่มผลการเรียนปกติ ให้มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
76
1.1
พัฒนาการเรียนการสอนแนะแนว
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
ต.ค.61-ส.ค.62
12,00011
77
2โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้
78
ด้วยตนเอง
79
2.1ทัศนศึกษาแนะแนวการศึกษา
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว17-18ส.ค.62๑๐,๐๐๐111111
80
3โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
81
3.1ติว GAT/PAT
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
เม.ย.62-ส.ค.62
10,0001111111
82
3.2TO BE NUMBER ONE
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
ต.ค.61-ส.ค.62
25,0001111111
83
4โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานอาชีพรักการทำงาน
84
โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
85
4.1
สร้างขวัญและแสดงความยินดีให้กำลังใจนักเรียนที่ศึกษาต่อ
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
ต.ค.61-มี.ค.62
10,00011111
86
4.2ปัจฉิมแทศ
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
ต.ค.61-มี.ค.63
60,00011111
87
5โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
น.ส.สุธาสินี ทองแก้ว
แนะแนว
ต.ค.๖๑-ส.ค.๖๒
3,000
88
และร่างกาย
89
งานอาเซียน
นายมุกตาด สาเหล็ม
วิชาการตลอดทั้งปี10,0001111
90
91
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์134,000
92
1โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
93
ในกลุ่มผลการเรียนปกติ ให้มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
94
1.1
จัดซื้อ สื่อ นวัตกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
นางพัชรี ลักษณคชา
คณิตศาสตร์
ตลอดปี45,000111111
95
1.2
กิจกรรมติวนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางสาวสุพร อิสโม
คณิตศาสตร์
ม.ค. 626,000111111111
96
1.3
กิจกรรมแก้ปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
นายสุรชน นิ่มดวง
คณิตศาสตร์
ตลอดปี8,000111111111
97
2โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
98
โดยคิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
99
2.1กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
นายสุรชน นิ่มดวง
คณิตศาสตร์
ส.ค. - ก.ย.6265,0001111111
100
3โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
Loading...
Main menu