ประกาศชื่อ ม.1 แยกห้องเรีียน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4
ที่ห้องชื่อ-นามสกุล
5
111เด็กชายกริชษนัยต์ ทาระเวท
6
211เด็กชายกฤษดากร บัวแก้ว
7
311เด็กชายกิติกร นิ่มบุตร
8
411เด็กชายเกษมศักดิ์ สุทธใจ
9
511เด็กชายเจษฎา มีสุข
10
611เด็กชายชินดนัย ตาคำ
11
711เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยโย
12
811เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ ลือยศ
13
911เด็กชายณัฐพิชย์ เมืองก้อน
14
1011เด็กชายธีรพงศ์ เกนทา
15
1111เด็กชายนัทธพงศ์ บำรุงพร
16
1211เด็กชายพงศกร โสมเสาวลักษณ์
17
1311เด็กชายพลสิษฐ์ ทรัพย์ศิริ
18
1411เด็กชายพีรธัช มณีภูวนัตถ์
19
1511เด็กชายรังสิมันตุ์ หาลือ
20
1611เด็กชายศักย์สรณ์ ประเสริฐไทย
21
1711เด็กชายสุภเวช ใจวังโลก
22
1811เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปา
23
1911เด็กชายอธิภัทร กองสิงห์
24
2011เด็กหญิงชญานิน พันธ์บุปผา
25
2111เด็กหญิงโชติรส ทันสาร
26
2211เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ต้าว
27
2311เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงศรีจันทร์
28
2411เด็กหญิงนภัสสนันท์ สมฤทธิ์
29
2511เด็กหญิงนวสร กองติ๊บ
30
2611เด็กหญิงนิชานันท์ ธิต๊ะยา
31
2711เด็กหญิงเนตรชนก ทะหล้า
32
2811เด็กหญิงปรารถนา ลิมปิโรจนฤทธิ์
33
2911เด็กหญิงพรรณปพร สมฤทธิ์
34
3011เด็กหญิงพวิดา โพธิ์ศรีขาม
35
3111เด็กหญิงพิชญธิดา ประชานันท์
36
3211เด็กหญิงภคพร อุดมเวช
37
3311เด็กหญิงรินรดา วงศ์ใหญ่
38
3411เด็กหญิงวริศรา ศรีคำ
39
3511เด็กหญิงอภิชฌา เชียงแรง
40
3611เด็กหญิงอภิญญา บัวหลวง
41
42
43
44
45
46
110เด็กชายกิตติพัฒน์ ตุ้ยสาร
47
210เด็กชายณัฏฐพล จ้อย
48
310เด็กชายณัฐชนน อรชร
49
410เด็กชายนฤบดี ชัยเนตร
50
510เด็กชายปณิธาน ธาดาชลวัฒน์
51
610เด็กชายประกาศิต อุตกรรณ์
52
710เด็กชายพีรพัฒน์ จินตธรรม
53
810เด็กชายภคนันท์ วงศ์ใหญ่
54
910เด็กชายภัคพงษ์ วงค์แก้ว
55
1010เด็กชายยาชาร กรองมาดี
56
1110เด็กชายรังสิมันต์ บัวแดง
57
1210เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์พืช
58
1310เด็กชายสุชาพงศ์ หัวนา
59
1410เด็กชายอนุสิทธิ์ ศรีจันทร์
60
1510เด็กชายอริย์ธัช ไชยสงคราม
61
1610เด็กหญิงจิรภัทร แสวงผล
62
1710เด็กหญิงจิรสุตา วงศ์ราษฎร์
63
1810เด็กหญิงชนัชฏา มาไกล
64
1910เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสวงผล
65
2010เด็กหญิงณิลฌาฎา ดีปัญญา
66
2110เด็กหญิงทิพย์สุดา เกิดนพคุณ
67
2210เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์น้อย
68
2310เด็กหญิงนันทรัตน์ อยู่ดี
69
2410เด็กหญิงบุญญิสา ไชยเมือง
70
2510เด็กหญิงปานทิพย์ รัตนา
71
2610เด็กหญิงปิยพร เชื้อสะอาด
72
2710เด็กหญิงเปรมสินี พีพงษ์
73
2810เด็กหญิงพิชญธิดา วังเสมอ
74
2910เด็กหญิงพิชญาพร เเสงทอง
75
3010เด็กหญิงพีราวรรณ พิมพ์ใจใส
76
3110เด็กหญิงรมิดา สุวรรณกุล
77
3210เด็กหญิงวรรณษา จันธิมา
78
3310เด็กหญิงวิรัลยุพา มั่งมีดี
79
3410เด็กหญิงศิริพรรณ จันทรา
80
3510เด็กหญิงสุขุมาล ปุกคำ
81
3610เด็กหญิงอินทิรา จักสาน
82
83
84
85
86
87
19เด็กชายกิตติพันธ์ เครือชุมภู
88
29เด็กชายชญานิน มาไกล
89
39เด็กชายชนาธิป ใจเฉลา
90
49เด็กชายชยาวัทน์ กันไชยต๊ะ
91
59เด็กชายชาญวิทย์ จิระดา
92
69เด็กชายณัฐพล ใจมูล
93
79เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงแรง
94
89เด็กชายตฤณจร บุญเรือน
95
99เด็กชายพิชิตชล สอนคำมูล
96
109เด็กชายพีระพัฒน์ ดอกบัว
97
119เด็กชายพุทธภูมิ เกศวรางกูร
98
129เด็กชายภูริช หอมนาน
99
139เด็กชายภูวณัฐ วงศ์ใหญ่
100
149เด็กชายสรศักดิ์ อินต๊ะพรม
Loading...
 
 
 
ชื่อมอหนึ่ง
 
 
Main menu