ประกาศชื่อ ม.1 แยกห้องเรีียน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ห้องชื่อ-นามสกุล
2
111เด็กชายกริชษนัยต์ ทาระเวท
3
211เด็กชายกฤษดากร บัวแก้ว
4
311เด็กชายกิติกร นิ่มบุตร
5
411เด็กชายเกษมศักดิ์ สุทธใจ
6
511เด็กชายเจษฎา มีสุข
7
611เด็กชายชินดนัย ตาคำ
8
711เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยโย
9
811เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ ลือยศ
10
911เด็กชายณัฐพิชย์ เมืองก้อน
11
1011เด็กชายธีรพงศ์ เกนทา
12
1111เด็กชายนัทธพงศ์ บำรุงพร
13
1211เด็กชายพงศกร โสมเสาวลักษณ์
14
1311เด็กชายพลสิษฐ์ ทรัพย์ศิริ
15
1411เด็กชายพีรธัช มณีภูวนัตถ์
16
1511เด็กชายรังสิมันตุ์ หาลือ
17
1611เด็กชายศักย์สรณ์ ประเสริฐไทย
18
1711เด็กชายสุภเวช ใจวังโลก
19
1811เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปา
20
1911เด็กชายอธิภัทร กองสิงห์
21
2011เด็กหญิงชญานิน พันธ์บุปผา
22
2111เด็กหญิงโชติรส ทันสาร
23
2211เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ต้าว
24
2311เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงศรีจันทร์
25
2411เด็กหญิงนภัสสนันท์ สมฤทธิ์
26
2511เด็กหญิงนวสร กองติ๊บ
27
2611เด็กหญิงนิชานันท์ ธิต๊ะยา
28
2711เด็กหญิงเนตรชนก ทะหล้า
29
2811เด็กหญิงปรารถนา ลิมปิโรจนฤทธิ์
30
2911เด็กหญิงพรรณปพร สมฤทธิ์
31
3011เด็กหญิงพวิดา โพธิ์ศรีขาม
32
3111เด็กหญิงพิชญธิดา ประชานันท์
33
3211เด็กหญิงภคพร อุดมเวช
34
3311เด็กหญิงรินรดา วงศ์ใหญ่
35
3411เด็กหญิงวริศรา ศรีคำ
36
3511เด็กหญิงอภิชฌา เชียงแรง
37
3611เด็กหญิงอภิญญา บัวหลวง
38
110เด็กชายกิตติพัฒน์ ตุ้ยสาร
39
210เด็กชายณัฏฐพล จ้อย
40
310เด็กชายณัฐชนน อรชร
41
410เด็กชายนฤบดี ชัยเนตร
42
510เด็กชายปณิธาน ธาดาชลวัฒน์
43
610เด็กชายประกาศิต อุตกรรณ์
44
710เด็กชายพีรพัฒน์ จินตธรรม
45
810เด็กชายภคนันท์ วงศ์ใหญ่
46
910เด็กชายภัคพงษ์ วงค์แก้ว
47
1010เด็กชายยาชาร กรองมาดี
48
1110เด็กชายรังสิมันต์ บัวแดง
49
1210เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์พืช
50
1310เด็กชายสุชาพงศ์ หัวนา
51
1410เด็กชายอนุสิทธิ์ ศรีจันทร์
52
1510เด็กชายอริย์ธัช ไชยสงคราม
53
1610เด็กหญิงจิรภัทร แสวงผล
54
1710เด็กหญิงจิรสุตา วงศ์ราษฎร์
55
1810เด็กหญิงชนัชฏา มาไกล
56
1910เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสวงผล
57
2010เด็กหญิงณิลฌาฎา ดีปัญญา
58
2110เด็กหญิงทิพย์สุดา เกิดนพคุณ
59
2210เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์น้อย
60
2310เด็กหญิงนันทรัตน์ อยู่ดี
61
2410เด็กหญิงบุญญิสา ไชยเมือง
62
2510เด็กหญิงปานทิพย์ รัตนา
63
2610เด็กหญิงปิยพร เชื้อสะอาด
64
2710เด็กหญิงเปรมสินี พีพงษ์
65
2810เด็กหญิงพิชญธิดา วังเสมอ
66
2910เด็กหญิงพิชญาพร เเสงทอง
67
3010เด็กหญิงพีราวรรณ พิมพ์ใจใส
68
3110เด็กหญิงรมิดา สุวรรณกุล
69
3210เด็กหญิงวรรณษา จันธิมา
70
3310เด็กหญิงวิรัลยุพา มั่งมีดี
71
3410เด็กหญิงศิริพรรณ จันทรา
72
3510เด็กหญิงสุขุมาล ปุกคำ
73
3610เด็กหญิงอินทิรา จักสาน
74
19เด็กชายกิตติพันธ์ เครือชุมภู
75
29เด็กชายชญานิน มาไกล
76
39เด็กชายชนาธิป ใจเฉลา
77
49เด็กชายชยาวัทน์ กันไชยต๊ะ
78
59เด็กชายชาญวิทย์ จิระดา
79
69เด็กชายณัฐพล ใจมูล
80
79เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงแรง
81
89เด็กชายตฤณจร บุญเรือน
82
99เด็กชายพิชิตชล สอนคำมูล
83
109เด็กชายพีระพัฒน์ ดอกบัว
84
119เด็กชายพุทธภูมิ เกศวรางกูร
85
129เด็กชายภูริช หอมนาน
86
139เด็กชายภูวณัฐ วงศ์ใหญ่
87
149เด็กชายสรศักดิ์ อินต๊ะพรม
88
159เด็กชายสารส ญาน๊ะ
89
169เด็กชายสืบสกุล บุญสะอาด
90
179เด็กชายอชิรวิชญ์ ป้อเฮือน
91
189เด็กหญิงกนกวรรณ เบ็ญจะญาติ
92
199เด็กหญิงกฤติมา ใจหนัก
93
209เด็กหญิงเกศราพร คำมา
94
219เด็กหญิงขวัญเรือน บุญประเสริฐ
95
229เด็กหญิงชญาดา พรมเมือง
96
239เด็กหญิงชนันธร รุ่งไพบูลย์กิจ
97
249เด็กหญิงญาณิศา พรประสิทธิ์เวช
98
259เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจวังโลก
99
269เด็กหญิงณัฐณิชา พญาไชย
100
279เด็กหญิงทิชา กลิ่นหอม
Loading...
Main menu