เขียนข้อเสนอโครงการ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะ/หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์วันที่เข้าร่วมอบรม
2
24/7/2019, 19:43:17สุภาวดี สุวรรณเทนRT-RDIRDI SNRU0850008511
s.suwannathen@snru.ac.th
ร่วมทั้งสองครั้ง
3
24/7/2019, 20:02:38
นางสาวอัสฉรา นามไธสง
-
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0981055434Aschara@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
4
24/7/2019, 20:12:20นภาไล ตาสาโรจน์ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0810603218napalai@snru.ac.th
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
5
24/7/2019, 20:12:55วันนพร สิทธิสารดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
087-361-4763
s.wannaporn31@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562
6
24/7/2019, 20:28:11กิติมา ขุนทองพัฒนาชุุมชน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0801277164
lovekitima112233@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
7
24/7/2019, 20:54:41พัลลภ จันทร์กระจ่างโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการ0987501439
phanlob_1@hotmail.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
8
24/7/2019, 20:58:04ธัญลักษณ์ ธรรศิริภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0901091535
Linhuixian_87@outlook.co.th
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
9
24/7/2019, 20:59:18วิภาวี บัวผัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0823448778
wipaweebuaphan@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562, ร่วมทั้งสองครั้ง
10
24/7/2019, 21:00:22ก้องภพ ชาอามาตย์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0914153289Kongphope@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
11
24/7/2019, 21:07:09กฤษฎา พรหมพินิจไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0862336598
Krisada_lek@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
12
24/7/2019, 21:11:05ไวรุจน์ อิ่มโพเทคโนโลยีการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0885608699Wairut@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
13
24/7/2019, 21:18:02นิภาพร​ ชนะมารคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0870057436nipaporn@snru.ac.th​19 สิงหาคม 2562
14
24/7/2019, 21:24:36สายันต์ บุญใบดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0810906060
sayanb101@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
15
24/7/2019, 21:25:18สายันต์ บุญใบดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0810906060
sayanb101@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
16
24/7/2019, 21:40:58วินิธา พานิชย์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0817686816
winitapanich@yahoo.com.au
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
17
24/7/2019, 21:47:02กันยารัตน์ มะแสงสมภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0816867520
pankogepan@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
18
24/7/2019, 22:26:29กนกวรรณ บุตรโยธีเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0810494288
aj.kanokwan@hotmail.com
19 สิงหาคม 2562
19
25/7/2019, 8:54:19ชายแดน มิ่งเมืองคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0864549818chaian@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
20
25/7/2019, 9:02:27ครองใจ โสมรักษ์พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0898465303krongjai@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
21
25/7/2019, 11:54:01ดร. สมชาย บุตรนันท์พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0981034451sbutnan@kkumail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562
22
25/7/2019, 12:31:54กิตติวัฒน์ จีบแก้ว
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0816840656
j_ kittiwath@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
23
25/7/2019, 15:00:45ธีระพงษ์ แสนทวีสุขฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0848947051
s_theerapong@yahoo.co.th
19 สิงหาคม 2562
24
25/7/2019, 16:33:37
อ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
เครื่องกลและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0935519414suwipong@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
25
25/7/2019, 16:34:39พัทธนันท์ ชมภูนุช
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์0885619227
praboo_01@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
26
25/7/2019, 16:35:55อิชยา จีนะกาญจน์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์0833325822
oumoim.0707@gmail.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
27
25/7/2019, 16:50:13นายอาธรณ์ วรอัดฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0639690453
a_thorn2008@hotmail.com
19 สิงหาคม 2562
28
25/7/2019, 18:44:22
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
รัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ0653522661
sanyasorn@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
29
25/7/2019, 20:22:01สุทิศา ซองเหล็กนอกคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-a_sutisa@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
30
25/7/2019, 20:59:14ชาญวิทย์ พฤกษชาติ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0878675522
charnwit_14@yahoo.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
31
26/7/2019, 5:04:46
อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน
สัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0956682865suwit@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
32
26/7/2019, 13:59:01ชนินทร์ วะสีนนท์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ0812614949vchanin@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
33
26/7/2019, 14:07:24พรกมล สาฆ้องเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0988295963s.sakong@gmail.comร่วมทั้งสองครั้ง
34
26/7/2019, 14:09:44สุนทรีย์ สุรศรพืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0815445256
sun_dawn990@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562
35
26/7/2019, 16:04:39
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์092-2618970
adchara.bio@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
36
26/7/2019, 17:40:23อรอนงค์ ไชยราการประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0897135112
aonanong_pui@hotmail.com
19 สิงหาคม 2562
37
27/7/2019, 7:38:57หรรษกร วรรธนะสารฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0994746269
w_hussakorn@hotmail.com
19 สิงหาคม 2562
38
27/7/2019, 14:01:38ผศ.พรรณนภา หาญมนตรีเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
061-4545694
pannapa19@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
39
27/7/2019, 14:04:39
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
093-5695491h.rueangrit@gmail.com19 สิงหาคม 2562
40
27/7/2019, 20:50:58ภรภัทร ไชยสมบัติธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0989651962
Phornphat_ju@hotmail.com
19 สิงหาคม 2562
41
27/7/2019, 21:43:15
อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0941544556sasiwan@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
42
28/7/2019, 15:45:22เมธาวี. ยีมินการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ0817086797
Methavee_yeemin@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
43
29/7/2019, 7:17:48
ผศ.ดร.สุรชัย ชินบุตร
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0890592199
surachai_ch@snru.ac.th
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
44
29/7/2019, 11:37:45อรวรรณ นิ่มตลุงการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์0656373179orawan@snru.ac.th
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
45
29/7/2019, 16:10:42
ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์087-7959168arunrat.tt@snru.ac.th
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
46
30/7/2019, 10:03:38นายศุภมิตร บุญทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ0819750276supamit.bo@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
47
31/7/2019, 13:27:29นายธวัชชัย พันธุกางศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0650514798Thawatchai@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
48
31/7/2019, 13:46:06วาทินี แกสมาน
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์0821879964
watinee1984@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
49
1/8/2019, 14:45:37ทาริกา ทิพอุเทนการประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0951932589tarika.t@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
50
1/8/2019, 22:19:23สาคร อินทะชัย
เครื่องกลและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
084-5115527sakorn@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
51
2/8/2019, 11:58:23
อาจารย์ปิยะนันท์​ ปลื้มโชค
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์0942957779​
Namneungkku@gmail.com​
ร่วมทั้งสองครั้ง
52
2/8/2019, 15:36:53
นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0930968877
phoowasitmu@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
53
3/8/2019, 15:59:55แพรตะวัน จารุตันคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0892802633
praetawan9925@snru.ac.th
19 สิงหาคม 2562
54
4/8/2019, 17:55:08นาฎลดา เรืองชาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ0844282404nadlada.r@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562
55
5/8/2019, 10:01:12ดร.จินดา จันดาเรืองเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0910306568
jindajandaruang@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
56
5/8/2019, 10:03:37
อาจารย์ณัฐวี ภูมิสุข
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0813906025
nattawee_p@snru.ac.th
19 สิงหาคม 2562
57
5/8/2019, 10:31:01
นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
088 7313976
jakkapat.noi@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
58
5/8/2019, 13:49:55สมบูรณ์ ชาวชายโขงคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0844285407
chaikong_sb@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562, ร่วมทั้งสองครั้ง
59
5/8/2019, 14:55:11Wilawan KumharnPhysics
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0935504549
wilawan_kumharn@yahoo.com
19 สิงหาคม 2562
60
6/8/2019, 9:33:34
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
คณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0906954015
ืnor.chayen@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
61
6/8/2019, 9:34:54เพชรรัตน์ ใจบุญฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0619416428petcharat@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
62
6/8/2019, 9:36:20สุวภา ยศตะโคตรสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0879459498ssuvapa@hotmail.com19 สิงหาคม 2562
63
6/8/2019, 9:39:17อรุณ วงศ์จิรัฐิติสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0910601997mic_610@hotmail.com19 สิงหาคม 2562
64
6/8/2019, 9:41:27
จิตติ กิตติเลิศไพศาล
เศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ0864163651jitti1998@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
65
6/8/2019, 9:45:55
รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ
การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์0910040851
ratcha.sara@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562, ร่วมทั้งสองครั้ง
66
6/8/2019, 10:10:20ณิชานนัท์ กุตระแสงศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0890502853nichanun@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
67
6/8/2019, 10:26:25กรรณิการ์ กมลรัตน์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0619459898kannikar@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
68
6/8/2019, 11:26:15ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
การบริหารทรัการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ0951680854
paddamadilok@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
69
6/8/2019, 11:33:24นิรมล เนื่องสิทธะการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ0844201115montita@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
70
6/8/2019, 11:45:13สมบัติ เทียบแสงคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0810601895sombst@snru.ac.th19 สิงหาคม 2562
71
6/8/2019, 13:02:04
ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0653256951
Choedtrakool@gmail.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
72
6/8/2019, 14:49:42นวรัตน์ เมืองเล็นชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0816616569
ann.nawarat@gmail.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
73
6/8/2019, 18:42:54กฤตภาส วงค์มาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์0637429898krittaphat@snru.ac.at
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
74
6/8/2019, 19:44:09
พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0819540089pichain@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
75
6/8/2019, 19:45:21สุธิรา จันทร์ปุ่มคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0844286185suthira@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
76
7/8/2019, 13:24:39นายจักรกฤษ กองพิมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0971796445
j.kongphimai@gmai.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
77
8/8/2019, 9:34:34
สิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
086-9982621ruxzuza@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
78
8/8/2019, 12:42:04มินตรา ปริปุณณะภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
0941975922
Mint_satan@hotmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
79
9/8/2019, 14:17:27
น.ส.วรางรัตน์ เสนาสิงห์
พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0862375073 หรือ 0637382850
ohsenasing69@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
80
9/8/2019, 14:24:48
น.ส.วรางรัตน์ เสนาสิงห์
พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0862375073 หรือ 0637382850
ohsenasing69@gmail.com
19 สิงหาคม 2562
81
13/8/2019, 7:37:24
นางสาวสิริพาพร ยืนสุข
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ0872599691
siripaporn807@gmail.com
ร่วมทั้งสองครั้ง
82
13/8/2019, 7:38:07จินตนา จันทนนท์การบัญชีคณะวิทยาการจัดการ0878152164jintana@snru.ac.thร่วมทั้งสองครั้ง
83
13/8/2019, 11:09:43ธราดล จิตจักรสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
081-9656579Yjitjak@gmail.com19 สิงหาคม 2562
84
16/8/2019, 18:07:45นาย​ ภานุเดช​ อุทองคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​คณะวิทยาการจัดการ0612122059
cam085004@gmail.com​
19 สิงหาคม 2562
85
19/8/2019, 8:38:55ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่เทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
0892795558yuphin666@gmail.com
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562, 19 สิงหาคม 2562, ร่วมทั้งสองครั้ง
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...