แบบประเมินความพึงพอใจของงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่องาน /โครงการฝ่าย /หมวด /งานกลุ่มบริหารงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน
[1. งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ]
[2. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสม]
[3. ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง]
[4. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม]
[5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม]
[6. ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานตามงาน / โครงการ]
[7. ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม]
[8. เครื่องมือวัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม]
[9. เกณฑ์วัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม]
[10. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ]
[11. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ]
[12. ผลจากการดำเนินงานที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับ]
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อผู้ประเมิน (พิมพ์ชื่อผู้ประเมิน)
2
15/3/2018, 13:44:30
พัฒนางานควบคุมภายใน
ควบคุมภายในงบประมาณนางสาวอรนุช เรือนคำ15/3/2018344444455554
นางสาวอรนุช เรือนคำ
3
18/3/2018, 13:21:22
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กล่มุสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาการนางลาวัลย์ ขยันขาย18/3/2018445555555555นางลาวัลย์ ขยันขาย
4
18/3/2018, 13:22:52
โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาการนางลาวัลย์ ขยันขาย18/3/2018445555555555นางลาวัลย์ ขยันขาย
5
18/3/2018, 13:24:08
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาการนางลาวัลย์ ขยันขาย18/3/2018445555555555นางลาวัลย์ ขยันขาย
6
19/3/2018, 10:12:22
สารสนเทศงานบริหารทั่วไป
บริหารทั่วไปทั่วไปนางสาวอัมพร นามณี19/3/2018544544544445นางสาวอัมพร นามณี
7
19/3/2018, 10:28:59
การจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานอย.น้อย
งานอนามัยทั่วไปนางศรีเริญ มีพิมพ์19/3/2561444555554555นางศรีเริญ มีพิมพ์
8
22/3/2018, 11:56:55
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว
งานแนะแนววิชาการ
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
22/3/2018444554544555ปาณิสรา พิมพิรัตน์
9
23/3/2018, 12:30:56
พัฒนางานเอกสารสิ่งพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์งบประมาณนางสาวญาดา มาอ้วน23/3/2018444444444444-นางสาวญาดา มาอ้วน
10
26/3/2018, 15:29:44งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์บุคคลชลิดา โอดบาง26/3/2018555545555555ชลิดา โอดบาง
11
28/3/2018, 16:06:51
โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018445545555555นางพิชยา ชูมก
12
28/3/2018, 16:11:36
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018444455444444นางพิชยา ชูมก
13
28/3/2018, 16:13:09
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู้มาตรฐานสากล (เข้าค่ายวิชาการ)
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018444444444444นางพิชยา ชูมก
14
28/3/2018, 16:14:38
โครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018555555555555นางพิชยา ชูมก
15
28/3/2018, 16:15:39
โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018444444444444นางพิชยา ชูมก
16
28/3/2018, 16:16:57
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018444444444444นางพิชยา ชูมก
17
28/3/2018, 16:17:45
โครงการนิเทศการศึกษา
วิชาการวิชาการนางพิชยา ชูมก28/3/2018444445444444นางพิชยา ชูมก
18
28/3/2018, 20:47:50
การพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ
งบประมาณ
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
28/3/2018554454455444
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
19
28/3/2018, 20:49:42
โครงการ การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ
นายสุรัติ จิตนารินทร์
28/3/2018555555555555
นายสุรัติ จิตนารินทร์
20
28/3/2018, 20:52:35
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ
นายสุรัติ จิตนารินทร์
28/3/2018344434545444
นายสุรัติ จิตนารินทร์
21
28/3/2018, 20:54:22
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ
นายสุรัติ จิตนารินทร์
28/3/2018445443545444
นายสุรัติ จิตนารินทร์
22
28/3/2018, 21:33:39พัฒนางานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการนางลำดวน ติดทะ28/4/2017545554444555ลำดวน. ติดทะ
23
28/3/2018, 22:03:28ภูมิทัศน์งานภูมิทัศน์ทั่วไป
นายคมสันต์ พิพีฒน์วุฒิกุล
28/3/2018223334434544คมสันต์
24
28/3/2018, 22:07:02ยานพาหนะบริหารทั่วไปทั่วไปคมสันต์28/3/2018433444434444คมสันต์
25
28/3/2018, 22:08:03
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาการวิชาการนางสาวอำภา เขียวดี28/3/2018555555555555
ควรให้โอกาสในการเลือกสถานที่ที่หลากหลายในการเข้าค่ายพักแรม
อำภา เขียวดี
26
28/3/2018, 22:10:15จิตอาสาวิชาการวิชาการนางสาวอำภา เขียวดี28/3/2018555555555555อำภา เขียวดี
27
29/3/2018, 8:54:25พัฒนางานวัดผลวัดผลวิชาการ
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
29/3/2018534544444444
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
28
29/3/2018, 16:31:19
ตกแต่งวันสำคัญต่าง ๆ
บริหารทั่วไปทั่วไป
นายชัยพิชิต อุดคำม่ี
29/3/2018555555555555ชัยพิชิต อุดคำมี
29
29/3/2018, 16:32:33ความสะอาดบริหารทั่วไปทั่วไป
นายชัยพิชิต อุดคำมี
29/3/2018555555555555
นายชัยพิชิต อุดคำมี
30
29/3/2018, 19:39:51งานบริการสุขภาพงานอนามัยโรงเรียนทั่วไปนางฉวรัตน์ คำธัญ29/3/2018555455555555นางฉวรัตน์ คำธัญ
31
29/3/2018, 19:41:26
งานเฝ้าระวังและป้องกันโรค
งานอนามัยโรงเรียนทั่วไปนางฉวรัตน์ คำธัญ29/3/2018555555555555นางฉวรัตน์ คำธัญ
32
29/3/2018, 19:42:53พัฒนาสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียนทั่วไปนางฉวรัตน์ คำธัญ29/3/2018555555555555นางฉวรัตน์ คำธัญ
33
30/3/2018, 10:04:39
บริหารสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะวิชาการเอกดน อินต๊ะปัน30/3/2018355545555555เพิ่มงบประมาณเอกดน อินต๊ะปัน
34
30/3/2018, 10:08:57
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ศิลปะวิชาการเอกดน อินต๊ะปัน30/3/2018355545555555เพิ่มงบประมาณเอกดน อินต๊ะปัน
35
30/3/2018, 10:10:53
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ศิลปะวิชาการเอกดน อินต๊ะปัน30/3/2018355555555555เพิ่มงบประมาณเอกดน อินต๊ะปัน
36
30/3/2018, 11:30:09
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิชาการวิชาการ
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
30/3/2018224533444444สุดารัตน์ เปียงน้อย
37
1/4/2018, 10:46:17สาธารณูปโภคงานสาธารณูปโภคทั่วไป
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
31/3/2018113324433333
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
38
1/4/2018, 10:49:32
พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษา
วิชาการวิชาการ
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
31/3/2018323344434333
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
39
1/4/2018, 10:52:02
ธีรกานท์รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
วิชาการวิชาการ
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
31/3/2018113222334222
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
40
6/4/2018, 23:38:21
พัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิชาการ
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
6/4/2018554544445555เกตุสรินทร์ บุญหนัก
41
6/4/2018, 23:42:07
อัจฉริยาภาพด้านคณิตศาสตร
คณิตศาสตร์วิชาการเกตุสรินทร์ บุญหนัก6/4/2018555555555555เกตุสรินทร์ บุญหนัก
42
6/4/2018, 23:44:19
พัฒนากระบวนการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิชาการเกตุสรินทร์ บุญหนัก6/4/2018544544554455เกตุสรินทร์ บุญหนัก
43
7/4/2018, 8:10:11บริหารกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการ
นายปราโมทย์. ศรีสุวรรณนพกุล
4/6/2018343333433433ปราโมทย์
44
7/4/2018, 8:12:18
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาวิชาการ
นายปราโมทย์. ศรีสุวรรณนพกุล
4/6/2018343333434333ปราโมทย์
45
7/4/2018, 8:16:39
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
สุขศึกษาและพลศึกษาวิชาการ
นายปราโมทย์. ศรีสุวรรณนพกุล
4/6/2018133333333323
เป็นงบพิเศษซึ่งไม่เป็นไปตามแผน. ขึ้นอยู่กับจำนวนงบประมาณที่เหลืออยู่
ปราโมทย์
46
9/4/2018, 15:11:53
บริหารจัดการกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระสังคมฯวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ4/9/2018444444444444อรพินธ์. กันทะรัน
47
9/4/2018, 15:14:42
บริหารจัดการกลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระสังคมวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ4/9/2018444444444444อรพินธ์. กันทะรัน
48
9/4/2018, 15:16:52
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระสังคมฯวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ4/9/2018444445444444อรพินธ์. กันทะรัน
49
9/4/2018, 15:19:00
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิขาการวิชาการอรพินธ์. กันทะรัน4/9/2018444444444444อรพินธ์. กันทะรัน
50
16/5/2018, 14:29:23
โครงการ“ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ”
กิจการนักเรียนทั่วไปนายบันดาล ดวงบุรงค์16/5/2018444444444444ไม่มีนายบันดาล ดวงบุรงค์
51
16/5/2018, 14:33:41
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจในโรงเรียน
กิจการนักเรียนทั่วไป
นายบันดาล ดวงบุรงค์
16/5/2018344444443444ไม่มีนายบันดาล ดวงบุรงค์
52
16/5/2018, 14:38:41
โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจการนัดเรียนทั่วไปนายบันดาล ดวงบุรงค์16/5/2018133333333333ไม่มีนายบันดาล ดวงบุรงค์
53
16/5/2018, 14:41:07
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม
กิจการนักเรียนทั่วไป
นายบันดาล ดวงบุรงค์
16/5/2018444444444444ไม่มี
นายบันดาล ดวงบุรงค์
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu