แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และการประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ.)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ประทับเวลาเพศระดับการศึกษาสายงานที่ปฏิบัติหน่วยงาน/คณะที่สังกัด [นโยบายการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของสถาบันสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน] [การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน/คณะ สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่พึงประสงค์] [สถาบัน/คณะ มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน เช่น คณะกรรมการ,ทีมงานฯลฯ] [หลักสูตรของสถาบัน/คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้แก่ผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์] [สถาบัน/คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์] [กระบวนการเรียนการสอน มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะ/ความคิดผู้เรียน ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์] [สถาบัน/คณะมีกระบวนการปรับปรุงปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการใฝ่รู้ของนักศึกษา เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือห้องปฏิบัติงาน,ห้องสมุดแหล่งข้อมูลค้นคว้าฐานข้อมูลฯลฯ] [สถาบัน/คณะมีโครงการและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ] [สถาบัน/คณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ] [สถาบัน/คณะส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมการดำเนินงานในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา เช่น สโมสร/ชมรมต่างๆ อย่างเพียงพอ] [สถาบัน/คณะดำเนินงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดครอบคลุม] [สถาบัน/คณะจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรม อย่างเหมาะสม] [สถาบันมีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องที่ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น พิธีไหว้ครู พิธีผูกไทและมอบเข็มฯ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [สถาบันมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กรเช่น ความสามัคคีในหมู่คณะ, วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรฯลฯ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [สถาบัน/ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงาน/ประเพณีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ อย่างเพียงพอ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ความสวยงาม/ความร่มรื่นของภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในสถาบัน เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์, ร้านค้า, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ความปลอดภัยในการใช้อาคาร]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ไฟฟ้า/แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเพียงพอ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ความสะอาด ความเป็นระเบียบภายในสถาบัน]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของโรงอาหาร(ตึกพระเทพฯ)]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [การตกแต่ง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในสถาบัน เช่นพื้นที่สีเขียว,ความเป็นระเบียบ ฯลฯ]1. ประเมินในมิติภาพรวมของสถาบัน [ความสะดวกในการเดินทาง]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [คณะ/หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [คณะ/หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงานหรือประเพณีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [คณะ/หน่วยงาน มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ สำหรับบุคลากรมีส่วนร่วม อย่างเพียงพอ]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [ความสวยงาม/ความร่มรื่นของภูมิทัศน์โดยรอบคณะ/หน่วยงานของท่าน]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพียงพอ]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ-เก้าอี้, ชุดรับแขก ฯลฯ]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม ของสถานที่ทำงาน]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [ความปลอดภัยในการใช้อาคาร]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [ไฟฟ้า/แสงสว่างในที่ทำงาน]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [ความสะอาด สุขลักษณะของห้องน้ำ]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของโรงอาหาร]2.ประเมินในมิติของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด [การตกแต่ง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมภายในคณะ/หรือหน่วยงาน]ข้อเสนอแนะ
2
28/3/2556, 11:08:36หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
3
28/3/2556, 11:24:47หญิงโทสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนนควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ควรมีการจัดการกับนกที่อาศัยตามอาคาร
4
28/3/2556, 11:29:49ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
5
28/3/2556, 11:47:16หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
6
28/3/2556, 11:56:11หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนนควรมีการจัดระบบการจราจรเข้าออกสถาบันฯ ในช่วงโมงเร่งด่วนให้มีความคล่องตัวมากกว่านี้ โดยเฉพาะทางแยกถนนอ่อนนุชเข้าสถาบันฯ รถติดมากช่วงเปิดเทอม
7
28/3/2556, 12:04:39ชายเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน
8
28/3/2556, 12:20:21หญิงโทสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
9
28/3/2556, 12:42:51ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
10
28/3/2556, 12:59:47หญิงเอกสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนนผู้บริหารระดับ ควรหันมาให้ความสนใจในการบริหารงานวิชาการและใช้ศักยภาพของบุคลากรในคณะให้เกิดการพีฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุด มากกว่าจะหันมากอบโกยผลผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่เกิดผลประโยชน์เพราะคนที่ไปไม่มีศักยภาพพอที่จะต่อยอดประสบการณ์ทางวิชาการได้
คิดแต่จะเที่ยวโดยไม่ต้องเสียเงินเอง
11
28/3/2556, 13:16:56หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
12
28/3/2556, 13:26:17หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
13
28/3/2556, 13:39:46ชายเอกสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
14
28/3/2556, 13:45:13ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
15
28/3/2556, 13:59:06หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักหอสมุดกลาง4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
16
28/3/2556, 14:00:20หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน
17
28/3/2556, 14:09:47หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน
18
28/3/2556, 14:26:50หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
19
28/3/2556, 14:44:42หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตชุมพร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
20
28/3/2556, 15:05:00หญิงเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนนอยากให้มีร่มในการเดินระหว่างคณะมากขึ้น
21
28/3/2556, 15:05:10หญิงเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนนอยากให้มีร่มในการเดินระหว่างคณะมากขึ้น
22
28/3/2556, 15:07:14หญิงโทสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นที่จะต้อองมีบุคลากรที่มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อองค์กรและหน่วยงานของตนเอง แต่ที่คณะฯเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานในหน้าที่ของตัวเอง และเมื่อปฏิบัติงานก็ทำบกพร่อง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่รู้ผู้บริหารคณะทำอะไรกันอยู่ ทำให้สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารดูทรุดโทรมมาก ถ้ามีเจ้าหน้าที่แบบนี้ ไม่มีดีกว่า จะได้ไม่เปลืองงบประมาณ
23
28/3/2556, 15:37:54ชายโทสายสนับสนุนวิชาการส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
24
28/3/2556, 16:58:34หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานสภาสถาบัน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
25
28/3/2556, 16:59:58หญิงเอกสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
26
28/3/2556, 17:26:44หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน
27
28/3/2556, 17:29:46หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
28
28/3/2556, 17:44:15หญิงเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน-
29
28/3/2556, 19:54:03ชายโทสายวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
30
28/3/2556, 23:14:03หญิงเอกสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนนระดับสถาบัน และคณะควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่ และให้ความรู้สึกปลอดภัยจากการจราจรให้มากว่านี้ โดยดูตัวอย่างเบื้องต้นจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น แต่ถ้าเลี่ยงๆม่ได้ที่จะต้องมีรถภาบนอกผ่านสถาบัน ก็ควรจัดระเบียบความสะอาดของทุกพื้นที่ให้ได้ดีเหมือน RMIT University, Australia.
31
28/3/2556, 23:47:12หญิงเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนนขอให้มีมาตรการการรักษาความสะอาดภายในสถาบันและสถานีรถไฟ โดยปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะและช่วยรักษาความสะอาด
32
29/3/2556, 4:17:27หญิงเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
33
29/3/2556, 7:35:00หญิงเอกสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
34
29/3/2556, 8:24:40หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
35
29/3/2556, 9:19:46หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
36
29/3/2556, 9:21:17ชายตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนนช่วยเอาธรรมชาติกลับคืนมาสู่สถาบันฯ เราด้วยเถอะครับ ปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับอดีตต้นไม้ และความร่มรื่น น้อยลงไปอย่างมากเลยครับ

ช่วยควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหารด้วยครับเพราะผมรู้สึกว่าคุณภาพยังไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ รวมถึงที่ล้างจานชามก็ดูไม่ค่อยสะอาด อยากให้สถาบันมีถ้วยจานช้อนส่วนกลางให้ใช้(แบบห้างสรรพสินค้า) จะได้ควบคุมความสะอาดของจานชามได้
37
29/3/2556, 9:40:17หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักหอสมุดกลาง3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
38
29/3/2556, 9:43:29หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนนความไม่มีระเบียบในการขายของ ไม่เป็นสัดส่วน เจ้าหน้าที่ และยาม เปิดร้านขายของในที่ทำงานไม่ยอมทำงานนั่งเฝ้าร้านขายของทั้งวัน ควรมีการปรับปรุงด่วน
39
29/3/2556, 10:13:48หญิงโทสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนนควรมาพิจารณาจากสภาพจริงอย่างจริงจัง อย่าประเมินเฉพาะแบบรายงานเพียงอย่างเดียว
40
29/3/2556, 10:22:02ชายโทสายวิชาการวิทยาเขตชุมพร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
41
29/3/2556, 11:04:46หญิงโทสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนนควรปรับปรุงให้มีต้นไม้ให้เยอะกว่านี้ และมีสถานที่ให้นักศึกษาพักผ่อนหรีอทำกิจกรรมให้มากกว่านี้
42
29/3/2556, 11:28:50ชายโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวก
-ควรสนับสนุนให้มีการเดินทาง การจราจรที่ปลอดภัย รวดเร็ว
-จัดให้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนโยกย้ายาเส้นทางการจราจรที่ผ่านกลางสถาบัน เพื่อความ
ปลอดภัย ไม่วุ่นวายในสถาบันฯ
43
29/3/2556, 12:03:08หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนนดีมาก
44
29/3/2556, 12:23:40หญิงโทสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
45
29/3/2556, 13:23:46หญิงเอกสายวิชาการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
46
29/3/2556, 13:48:19ชายตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
47
29/3/2556, 13:56:51ชายโทสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
48
29/3/2556, 14:23:12ชายตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนนไม่มี
49
29/3/2556, 14:38:13ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน
50
29/3/2556, 16:41:54หญิงเอกสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1. ควรเพิ่มจำนวนห้องน้ำ ห้องน้ำในแต่ละตึกมีน้อยมาก และไม่มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีกลิ่นเหม็นมาก
2. ควรเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษานั่งคุยสันทนาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ควรมีห้องติว และือื่น ๆ มากขึ้น
3. คณะวิทยาศาสตร์ขาดพื้นที่ให้นักศึกษาออกกำลังกาย
4. อินเทอร์เน็ตของสถาบันช้า และเมื่อเข้าเว็บไซต์สถาบันจะมีข้อความเตือนว่าอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ควรแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียงสถาบัน เนื่องจากเราเป็นสถาบันเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีเรากลับด้อย
51
29/3/2556, 17:46:41หญิงโทสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
52
29/3/2556, 21:43:29ชายเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนนควรจัด wifi ให้มีสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร

จัดให้มีชุดคอมพิวเตอร์แก่อาตารย์เพื่อใช้ในการทำงาน
53
29/3/2556, 21:49:14ชายเอกสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
54
29/3/2556, 22:10:39ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน
55
29/3/2556, 23:30:27ชายเอกสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน
56
30/3/2556, 7:35:31ชายเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน
57
30/3/2556, 15:49:27หญิงเอกสายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
58
31/3/2556, 13:38:33หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักหอสมุดกลาง4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
59
31/3/2556, 23:47:45หญิงโทสายวิชาการวิทยาเขตชุมพร3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
60
1/4/2556, 8:50:37หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
61
1/4/2556, 8:56:13หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตชุมพร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน
62
1/4/2556, 9:11:19หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
63
1/4/2556, 9:13:21หญิงเอกสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานสภาสถาบัน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
64
1/4/2556, 9:21:18หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน
65
1/4/2556, 9:29:31ชายเอกสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
66
1/4/2556, 9:55:35หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
67
1/4/2556, 9:59:08หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนนป้ายรถโดยสาร อยากให้สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับจุดนี้ เรื่องไฟส่องสว่่าง เก้าอี้นั่งรอรถประำจำทาง (ตอนนี้เป็นเก้าอี้ของวินรถตู้) ซึ่งตรงจุดนี้สถาบันฯ ควรนำเก้าอี้ของสถาบันฯ มาตั้งเอง ทั้งสองฝั่ง คือ โรงอาหาร (คณะวิทย์) และฝั่งรอรถ (นาโน) ไม่มีเก้าอี้นั่งรอรถที่เหมาะสม ควรมีป้ายโฆษณาที่เป็นของสถาบันฯ เองเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ซึ่งขณะนี้รถแท็กซี่มายึดพื้นที่ ที่รอรถที่ควรจะให้ผู้โดยสารมานั่งรถ กลายเป็นที่จอดรถของรถแท็กซี่ และอีกจุดหนึ่งที่ป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้าฯ เก้าอี้ก็หักบ้าง ตั้งไม่เป็นระเบียบบ้าง อาทิตย์ก่อนได้ข่าวว่ามีหญิงวัยกลางคนนอนเสียชีวิตตรงบริเวณเก้าอี้นั่ง ควรเพิ่มไฟส่องสว่างมากกว่าเดิม ควรให้ความปลอดภัยมีเวรยามควรตรวจตราความเรียบร้อยเป็นระยะๆ ---ขอบคุณ---
68
1/4/2556, 10:03:42ชายตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
69
1/4/2556, 10:11:58หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
70
1/4/2556, 11:41:27ชายเอกสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
71
1/4/2556, 11:42:51ชายเอกสายวิชาการวิทยาเขตชุมพร4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
72
1/4/2556, 11:58:51หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1. ช่วยดูแลความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ มากๆ เลย
2. อยากได้ shuttle bus สถานี airport link
3. โรงอาหารใต้ตึกกิจ ชำรุดทรุดโทรมมาก ช่วยมาดูและปรับปรุงให้เด็กหน่อย
4. ตอนเช้าตอนเย็นรถติดมากๆ ทำไงดี
73
1/4/2556, 14:45:43หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
74
1/4/2556, 15:35:36ชายตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน
75
1/4/2556, 16:00:04หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1.ควรมีพื้นที่สีเขียวมากกว่านี้
2.ด้านความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าไม่ค่อยแน่ใจเพราะยามหลับ/อายุเยอะ/
ทำงานงานมากเกินไป/มีปัญหาสุขภาพ
3.ควรมีการปรับปรุงโรงอาหาร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ พื้นแย่มากๆ ฝุ่น ขยะ ขี้นก
เยอะมาก และควรเช็ดโต๊ะให้สะอาด บางแห่งสกปรกมาก เลอะเทอะ
4.เครื่องปรุงต่าง ๆ ควรมีฝาปิดให้มิดชิด เพราะเคยเห็นแมลงวัน ควรมีการตรวจสอบ
ตลอด
5.ทีหม้อต้มน้ำสำหรับล้างช้อน ควรสะอาดและมีทุกที่
76
1/4/2556, 16:02:17หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
77
1/4/2556, 16:28:33ชายโทสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนนควรพัฒนาโดยยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง รับฟังนักศึกษาให้มากขึ้น เพราะจะได้ข้อมูลจริงเพื่อการพัฒนานักศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป
78
1/4/2556, 18:36:30หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
79
2/4/2556, 1:15:03ชายเอกสายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน3 คะแนนอยากให้เพิ่มร้านค้าภายในสถาบันให้มากขึ้น ทั้งร้านอาหาร ร้านขายของทั่วไป ร้านถ่ายเอกสาร (ไม่เปิดเวลาปิดภาคการศึกษา)

อินเทอร์เน็ตของสถาบันไม่มีความเสถียร

อยากให้มีรถสวัสดิการที่เป็นสวัสดิการจริงๆ ให้สามารถเดินทางไปยังรถไฟฟ้าหรือบริเวณสำคัญๆรอบสถาัับันได้สะดวกมากขึ้น จัดทำตารางเดินรถ ที่รอรถ และทำให้รถมีความแตกต่างจากรถรับจ้างทั่วไป

80
2/4/2556, 9:09:07หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน
81
2/4/2556, 11:53:07ชายโทสายสนับสนุนวิชาการส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน
82
2/4/2556, 13:18:41หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตชุมพร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
83
2/4/2556, 13:49:52หญิงเอกสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
84
2/4/2556, 16:47:04ชายโทสายสนับสนุนวิชาการสำนักบริการคอมพิวเตอร์4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
85
2/4/2556, 23:19:51ชายโทสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน
86
3/4/2556, 10:03:30หญิงต่ำกว่าตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานสภาสถาบัน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน2 คะแนน5 คะแนน
87
3/4/2556, 10:31:13ชายเอกสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน
88
3/4/2556, 10:31:30ชายเอกสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน
89
3/4/2556, 11:58:41ชายโทสายสนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
90
3/4/2556, 12:58:57ชายเอกสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
91
3/4/2556, 15:12:02หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
92
4/4/2556, 9:28:04หญิงโทสายวิชาการส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน
93
4/4/2556, 10:50:41หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
94
4/4/2556, 10:50:55หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน
95
4/4/2556, 14:48:59หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการสำนักหอสมุดกลาง3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน5 คะแนนต้องส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่ตั้งเอาไว้ เพราะสถาบันเราก็มีทุกอย่างพร้อม เหลือเพียงแต่ปลูกฝังเท่านั้น คีย์เวิร์ดสำคัญคือ การปลูกฝังการใส่ใจค่ะ
96
4/4/2556, 15:02:25หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
97
4/4/2556, 15:35:05หญิงตรีสายสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตชุมพร3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน
98
4/4/2556, 17:13:34หญิงโทสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนนการบริหารจัดการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานยังไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น งานมากคนน้อย ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้า
99
5/4/2556, 9:12:59ชายโทสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน
100
5/4/2556, 9:31:32หญิงเอกสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร4 คะแนน5 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน3 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน
Loading...
 
 
 
แผ่น1