โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561” (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลe-mailหน่วยงานหลักสูตร (ถ้ามี)หมายเหตุEMAIL_SENT
คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล
2
10/4/2019, 15:12:53นายภานรินทร์บุญส่งนาคpanarin.dd@gmail.com
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
EMAIL_SENT
นายภานรินทร์ บุญส่งนาค
3
10/4/2019, 15:21:33นางสาวกัญญพัชร์แซ่เฮงkanyapat1@gmail.com
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
EMAIL_SENT
นางสาวกัญญพัชร์ แซ่เฮง
4
11/4/2019, 9:57:34นางสาวอรอุมาจันทกุลonuma_cha@nstru.ac.th
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
EMAIL_SENTนางสาวอรอุมา จันทกุล
5
11/4/2019, 12:29:51สิบโทกฤตกรทองนอกkrittakorn_tho@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
EMAIL_SENTสิบโทกฤตกร ทองนอก
6
11/4/2019, 12:44:40นางสาวสุธิดาสุมงคลsudhida_9@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
EMAIL_SENTนางสาวสุธิดา สุมงคล
7
11/4/2019, 12:46:29นางสาวสุภากาญจน์ชัยฤกษ์varinton_varin@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
EMAIL_SENT
นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
8
11/4/2019, 12:47:19นางสาวสุดาวรรณ์มีบัวdr_dawan@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
EMAIL_SENTนางสาวสุดาวรรณ์ มีบัว
9
11/4/2019, 12:52:01นางสาวจุไรรัตน์รัตติโชติmooaun_2008@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
EMAIL_SENT
นางสาวจุไรรัตน์ รัตติโชติ
10
16/4/2019, 11:40:46นางสาวจตุพรคงทองjatuporn_kho@nstru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
EMAIL_SENTนางสาวจตุพร คงทอง
11
17/4/2019, 7:40:16นางสุจิตราพรประสานsujit_pu@hotmail.comบัณฑิตวิทยาลัยEMAIL_SENTนางสุจิตราพร ประสาน
12
17/4/2019, 7:55:31นางสาวลัญจกร นิลกาญจน์lunjakon@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการวัฒธรรมเชิงเศรษฐกืจสร้างสรรค์
EMAIL_SENT
นางสาวลัญจกร นิลกาญจน์
13
17/4/2019, 8:37:10นางสาวจุฬาลักษณ์สุตระjulamaysutra@gmail.comคณะครุศาสตร์การศึกษาปฐมวัยEMAIL_SENT
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุตระ
14
17/4/2019, 9:39:13นางเจษฎาสุขสิกาญจน์jadesada.suk@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิบปศึกษาEMAIL_SENTนางเจษฎา สุขสิกาญจน์
15
17/4/2019, 9:56:46ผศ. สุชาดาการะกรณ์nong_karakorn@hotmail.comคณะวิทยาการจัดการEMAIL_SENTผศ. สุชาดา การะกรณ์
16
17/4/2019, 9:59:13ผศ.พัชรินทร์โสมปานpatcharin_som@nstru.ac.thคณะวิทยาการจัดการEMAIL_SENTผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
17
17/4/2019, 10:00:02นางสาวจารีย์ไก่แก้วjaree_kai@nstru.ac.thคณะวิทยาการจัดการEMAIL_SENTนางสาวจารีย์ ไก่แก้ว
18
17/4/2019, 10:06:32นางสาวสมาภรณ์นวลสุทธิ์samaporn1420@gmail.comคณะวิทยาการจัดการบธ.บ.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกEMAIL_SENT
นางสาวสมาภรณ์ นวลสุทธิ์
19
17/4/2019, 10:45:51นางศิริญาพรปรีชาsiriyaporn_pre@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
EMAIL_SENTนางศิริญาพร ปรีชา
20
17/4/2019, 10:58:59นางสาวชนัยชนม์ดำศรีchanaichon_dam@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจEMAIL_SENTนางสาวชนัยชนม์ ดำศรี
21
17/4/2019, 11:13:32นายปุณยวีร์ศรีรัตน์poonyawee2018@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)EMAIL_SENTนายปุณยวีร์ ศรีรัตน์
22
17/4/2019, 12:37:48นางสาวอุมาพรกาญจนคลอดpigkymoon@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์EMAIL_SENT
นางสาวอุมาพร กาญจนคลอด
23
17/4/2019, 12:39:56นางสาวธารินีจริยาปยุกต์เลิศjaaooka@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์EMAIL_SENT
นางสาวธารินี จริยาปยุกต์เลิศ
24
17/4/2019, 15:03:13นางสาววิจิตราพรหมจรรย์wijittra_phr@nstru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-EMAIL_SENT
นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์
25
17/4/2019, 15:15:51นางสาวขวัญตาหนูปล้องkwan.pikkaju@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
EMAIL_SENTนางสาวขวัญตา หนูปล้อง
26
17/4/2019, 16:18:49นางปาริชาต​เซียะคง​parichart.ssj@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย​เพื่ออาชีพEMAIL_SENTนางปาริชาต​ เซียะคง​
27
17/4/2019, 17:45:13นายกิรฐากรบุญรอดkirathakon@gmail.comคณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดอุตสาหกรรมบริการ
EMAIL_SENTนายกิรฐากร บุญรอด
28
17/4/2019, 21:05:11นางสาวนันทนีช่วยชูnuntaneejune@gmail.comคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจEMAIL_SENTนางสาวนันทนี ช่วยชู
29
18/4/2019, 8:18:49นายทองพูลมุขรักษ์thongphun_muk@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาฏศิลป์และการแสดงEMAIL_SENTนายทองพูล มุขรักษ์
30
18/4/2019, 9:32:00นางสาวอลิสาตลึงผลalisa_pang@hotmail.comคณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
EMAIL_SENT
31
18/4/2019, 9:33:21ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์apisan_sir@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEMAIL_SENT
32
18/4/2019, 9:33:58ผศ.ดร.อรวรรณแซ่อึ่งorawan_ray@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEMAIL_SENT
33
18/4/2019, 9:34:32นางรัชฎาพรไชยฤกษ์
ratchadaporn_cha@nstru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEMAIL_SENT
34
18/4/2019, 9:52:14นางสาวอโนทัย ประสานohonotai@yahoo.comคณะครุศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
EMAIL_SENT
35
18/4/2019, 9:52:39นางสาวผกากาญจน์บุญขวัญkai.boonkwan@gmail.comคณะครุศาสตร์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
EMAIL_SENT
36
18/4/2019, 10:02:05นางสาวอรพินท์บุญสินple_imc@hotmail.comคณะวิทยาการจัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์EMAIL_SENT
37
18/4/2019, 10:10:20นายเอกลักษณ์กาญจนเพ็ญekkalak_kan@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
EMAIL_SENT
38
18/4/2019, 10:24:12นายประกิตไชยธาดาprakitch0106@gmail.comคณะครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปEMAIL_SENT
39
18/4/2019, 10:43:20นางสาวอรพรรณอำนวยศิลป์orapan_amn@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
EMAIL_SENT
40
18/4/2019, 10:46:04นางสาวศศิธรอิสโรnew2271@hotmail.comคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโลโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
EMAIL_SENT
41
18/4/2019, 11:36:54นางนางจุติพรอัศวโสวรรณassawasowan@hotmail.comบัณฑิตวิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพครEMAIL_SENT
42
18/4/2019, 11:40:31นางพิชญาภาพริ้มพรายan302525@gmail.comคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
EMAIL_SENT
43
18/4/2019, 11:43:03นายศุภฤกษ์กาธรรมณีpairote_kat@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง)
EMAIL_SENT
44
18/4/2019, 11:48:27นายสมหมายศรีสุขsommai_sri@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EMAIL_SENT
45
18/4/2019, 11:49:19นายศักดิ์รพี ขุนเพ็ชรsakrapee_khu@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EMAIL_SENT
46
18/4/2019, 11:59:15นางสาวณปภัชจันทร์เมืองnapaphach_cha@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4ปี)
EMAIL_SENT
47
18/4/2019, 12:35:59นายฉัตรชันแก้วดีsj.chatchai@gmail.comคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครุศาสตรมหาบัณฑิต
้เทคโนโลยีมหาบัณฑิต + ปร.ด.เทคโนโลยี
EMAIL_SENT
48
18/4/2019, 13:24:59นางสาวสุดารัตน์สุขบรรจงsudarat2537@hotmail.comคณะครุศาสตร์EMAIL_SENT
49
18/4/2019, 13:51:54นายสรรพโชคสิงหสุวรรณsuppachok_sin@nstru.ac.thสำนักวิทยบริการฯEMAIL_SENT
50
18/4/2019, 15:32:21นางสาวศณัทชาธีระชุนห์kunut7@hotmail.comคณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
EMAIL_SENT
51
18/4/2019, 16:54:54นายอุธรณ์แก้วซังuthorn.keawsang@gmail.comคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการEMAIL_SENT
52
19/4/2019, 8:23:03นางลดาวัลย์แก้วสีนวลwanlada_2000@hotmail.co.thบัณฑิตวิทยาลัยEMAIL_SENT
53
19/4/2019, 8:26:53นางสาวพิชญาขันธาโรจน์pichaya_kanta@hotmail.comบัณฑิตวิทยาลัยEMAIL_SENT
54
19/4/2019, 8:30:04นายอาทิตย์อรุณศิวกุลathit_aro@nstru.ac.thคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์EMAIL_SENT
55
19/4/2019, 8:32:24นางสุภาวดีรามสูตรsupawadee.rs@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยาEMAIL_SENT
56
19/4/2019, 8:36:43ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ศรีนวลปานtongchawanrat@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
EMAIL_SENT
57
19/4/2019, 8:38:11นางสาวปัทมาคงช่วยphattama@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
EMAIL_SENT
58
19/4/2019, 8:45:54นายดำรงศ์พันธ์ใจห้าววีระพงศ์
damrongphun_jai@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนEMAIL_SENT
59
19/4/2019, 8:48:46นางสาวสุธิรา
ชัยรักษา เงินถาวร
sutira_cha@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนEMAIL_SENT
60
19/4/2019, 8:50:10นายบุญยิ่ง ประทุมboonying_pra@nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนEMAIL_SENT
61
19/4/2019, 9:12:35นางสาวแน่งน้อยแสงเสน่ห์s.saengsane@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีEMAIL_SENT
62
19/4/2019, 9:30:24นางสาวอรอุมา รักษาชลon_alongchong@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์EMAIL_SENT
63
19/4/2019, 10:33:44นายปริญญา หม่อมพิบูลย์parinya_mom@nstru.ac.thคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
EMAIL_SENT
64
19/4/2019, 12:37:44นางสาวกาญจนพรรณ จรพงศ์wichit_jar@nstru.ac.thคณะวิทยาการจัดการเศรษฐศาสตร์EMAIL_SENT
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...