แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้มพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน
รับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
2
1. ชื่อหน่วยงาน
3
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบรายงาน  น.ส.จารุวรรณ  ถนอม
4
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เบอร์โทรศัพท์ 046-671015
5
อำเภอขุขันธ์ จัดกิจกรรมในวันที่.......1 เม.ย. 2559...................................
6
7
2. ประเภทหน่วยงาน
8
อบต.
โรงพยาบาลชุมชน
9
อบจ.
โรงพยาบาลทั่วไป
10
เทศบาลตำบล
โรงพยาบาลศูนย์
11
เทศบาลเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
12
เทศบาลนคร
สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
13
ศูนย์อนามัย/
อื่นๆ(ระบุ) PCU
14
15
3. สถานที่จัดรณรงค์ล้างส้วม
16
/หน่วยงานตนเอง
17
หน่วยงานอื่น ๆระบุ.....................................................................................
18
..............................................................................................................
19
20
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
21
เสียงตามสาย
22
/สถานีวิทยุ
23
/อื่น ๆระบุ...โดยจนท..ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการในช่วงเช้า.....
24
25
5. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2559
26
ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมสั้น
27
/
ได้รับความร่วมมือภายในหน่วยงาน
มาก
28
อื่นๆ...ระบุ.......................................
29
30
31
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
32
เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
33
/
เป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในช่วงหน้าร้อน
34
/
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนกันมาใส่ใจการใช้ส้วมสาธารณะ
35
อื่นๆ ระบุ..............................................................................................
36
37
7. ท่านมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนหรือไม่
38
/ไม่มี
39
มี คือ....................................................................................................
40
41
8. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ
42
43
...........ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้มากกว่านี้..........................................................
44
............................................................................................................
45
46
9. ลิงก์ภาพการจัดกิจกรรมอยู่ที่เวปฯ รพ.สตที่ลิงก์
47
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.800680996742628.1073742596.100004022049863&type=1&l=7f6237dbd0
48
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
 
 
Main menu