หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
2
วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
3
4
เลขที่
โรงเรียน
คำนำหน้านาม
ชื่อ-สกุลเบอร์โทรe-mail
5
2409อนุบาลเมืองสตูลนาง
เจียมจิตร อนุวัฒนวงศ์
876333949
aewww19_j@hotmaail.com
6
2410บ้านกุบังจามังนางสาวคอดีเยาะห์ หลีมูสา869556147
T_yo_@hotmail.com
7
2411บ้านทุ่งนาง
สุวรรณี หมาดปันจอร์
897350517
Suwannee0805@gmail.com
8
2412
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
นางอามีน๊ะ กิมเอ๊ะ
083-6563779
aminah.jaja@gmail.com
9
2413บ้านใหม่นางกัลญา เมธีลักษณ์831912965
10
2414บ้านปาเต๊ะนางสาวรัตนาภรณ์ สาแม807164181
11
2415บ้านควนนางสาวกานต์พิชชา จันวดี
082-2682113
12
2416บ้านทุ่งวิมานนางสุใบดา ใบหลี864833674
13
2417บ้านกาลูบีนางบุหวา ลีงาล่าห์945878515
14
2418วัดหน้าเมืองนางยัสมี พันหวัง817987409
p.yasmee@gmail.com
15
2419บ้านวังพะเนียดนางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะ
081-8985209
16
2420บ้านนาแคนายสมทบ เมืองสุวรรณ
089-5994576
17
2421อนุบาลสตูลนางวนิดา ศิริวัฒน์
0935781405
wanida3526@hotmail.com
18
2422บ้านคลองขุดนาง
สุภาวดี แก้วเนื้ออ่อน
089-6546622
supavadee6622@gmail.com
19
2423บ้านเขาจีนนางนูรอัรวา ดาหมาด
093-7211537
20
2424บ้านไทรงามนางสาวไหมกาโสม เด็นนุ้ย
094-5954353
maikasom.rose@gmail.com
21
2425บ้านท่าหินนาง
นางปราณี ชำนิธุระการ
062-9781950
peeoot@gmail.com
22
2426บ้านนาลานนายเศียร หาหลัง
089-9787187
sainhalang@gmail.com
23
2427บ้านควนขันนางสุจิตรา  ตรีพันธ์
081-5994971
ausmah-tavan@hotmail.com
24
2428บ้านเจ๊ะบิลังนาง
กุลสวัสดิ์ ผลึกเพชร
062 8102201
gancar70@gmail.com
25
2429บ้านเจ๊ะบิลังนางสาวสุจิกา ยีมัสซา
26
2430บ้านหาดทรายยาวนายวรัญญู มิง879904818
ball247855@gmail.com
27
2431บ้านตันหยงโปนางอารี สุรนันทะวงศ์973547199
areesuranantrwong@gmail.com
28
2432บ้านตันหยงโปนางสาวปวีณา ใบหลี
29
2433บ้านตันหยงโปนางศิริพร ยูฮันเงาะ
30
2434บ้านฉลุงนายครรชิต เอกจิตต์
081-7989861
31
2435บ้านเนินสูงนาง
สุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี
093-6540874
teya_chacha@hotmail.com
32
2436บ้านกาลันยีตันนางซาเราะห์ วัฒนะ
093-5750212
wattanasarah3@gmail.com
33
2437บ้านบันนังปุเลานาย
วรวิทย์ สง่าบ้านโคก
899787581
34
2438บ้านตำมะลังเหนือนางพีรพร เจริญพรภักดี
35
2439บ้านตำมะลังใต้นางสาวสำลี เจริญผล
086-9576448
samlee2502@gmail.com
36
2440
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
นางสาวอานีฟา หนูหนุด
085-7816720
37
2441บ้านเกาะยาวนางวนิดา สุขสง่า
085-673-4927
nimman05@gmail.com
38
2442
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
นางกัญญภา วงค์สุวรรณ
097-356-2345
kanyapha27@gmail.com
39
2443บ้านตันหยงกลิงนางสาววรรณา ปิยะตู
089-5957564
bantanyongkling@gmail.com
40
2444
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
นางสาวมัตติกา หวังหมาน
089-8726144
tunyonguama@gmail.com
41
2445บ้านเกาะอาดังว่าที่ ร.ต.หญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ
080-7161142
alis_topah@hotmail.com
42
2446
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
นางสาวซูฮายนี ตีเงาะ
43
2447อนุบาลละงูนางสาว
นางสาวปฐมาวดี เครือแก้ว
095-440-1089
maymarona@gmail.com
44
2448บ้านไสใหญ่นางธนัชญา ลีลานนท์
091-4595449
tanatchaya23112533@gmail.com
45
2449บ้านปิใหญ่นาย
นายพงษ์ศิริ จิเบ็ญจะ
083-651-5083
phongsiri1751@hotmail.com
46
2450
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
นางสาวตันติมา เอียดนุช
081-607-3484
47
2451บ้านคลองน้ำเค็มนางประเวช จิ้วจวบ
081-7480328
48
2452บ้านโกตานางสาวพรรณี หยังสู
49
2453บ้านห้วยมะพร้าวนางสาวมาเรียม แดงหลัง
089-6594821
konkikkok16@gmail.com
50
2454บ้านปากปิงนางสาวกรรณิการ์ เสือแสง
064-5903712
som.wat84@gmail.com
51
2455บ้านปากละงูนางสาวกัณฐมณี บัวแก้ว
089-2218383
52
2456บ้านในเมืองนางอุไร นาคสง่า
084-4077439
tynut @ hotmail.co.th
53
2457บ้านเกาะยวนนางเพ็ญศรี ตูแวมะ
083-1702764
pensri.l2@sesao.go.th
54
2458บ้านปากบางนางสาวชลิดา จงรักษ์
096-6346283
ba5481124081@hotmail.com
55
2459บ้านท่าชะมวงนางสาวศิรานิจ หลังแดง
081-5431279
56
2460บ้านบากันโต๊ะทิดนายวิรัตน์ คลังข้อง
089-6557833
560056@sesao.go.th
57
2461บ้านบากันโต๊ะทิดนาย
ฟารูก อับดุรรอชีด หมั่นทวีวัฒน์
58
2462บ้านโคกพยอมนางสาวฮาซาน๊ะ หลงสมัน
086-2843417
hasanah242@hotmail.com
59
2463บ้านโคกพยอมนางสาวอริยา สุวรรณโยธา
60
2464บ้านนาพญานายมูฮำหมาด หมูดงาม
081-5417651
muhammat2523@gmail.com
61
2465บ้านบ่อหินนายยุทธนา แคยิหวา
085-8945412
62
2466บ้านดาหลำนางสาว
อัลฮุสนา เจะดอเลาะ
084-8615692
63
2467บ้านหัวควนนางสาวกัลยา ชำนาญเพาะ
084-2689956
kallaya_hk@hotmail.com
64
2468บ้านนางแก้วนางสาวนารีรัตน์ แออุดม
098-7430084
65
2469บ้านทุ่งไหม้นางญาดา นุ้ยไฉน
087-2874847
66
2470บ้านหนองหอยโข่งนางสาวรวิวรรณ สำเร
093-9090173
67
2471บ้านวังสายทองนางฉันทิสา ยาบา
086-9620612
68
2472บ้านนาข่านางอรุณี งะหมาด
089-2986273
69
2473บ้านหาญนางสาวสุไรม๊ะ อุศมา
083-1858236
70
2474บ้านตะโละใสนาง วณา ง๊ะสมัน850794920
wn 2506 @ gmail.com
71
2475บ้านปากบารานายอนิรุทร์ โทบุรี
081-0978681
nik_baba2009@hotmail.com
72
2476บ้านลาหงานางสาวนริสา สุบาโกย
088-0131739
nuyna014@hotmail.com
73
2477บ้านบ่อเจ็ดลูกนางสาวอังศุมาลิน ชูช่วง
083-6536433
Hideko_cha@hotmail.com
74
2478บ้านบ่อเจ็ดลูกนางสุดา อัลมาตร
75
2479บ้านท่ายางนางสาวพวงชฎา มัจฉา
090-0746703
kruhoney9699@gmail.com
76
2480บ้านเกาะบูโหลนนางสาววาทินี อยู่ทองอ่อน
77
2481บ้านบุโบยนางสาวนัจญวา นุ้ยไฉน
090-2739774
krunat24032535@gmail.com
78
2482บ้านสนกลางนางสาวปัทมา หยีมะเหร็บ
089--7389452
sonklang@hotmail.com
79
2483บ้านตันหยงละไน้นางสาวขนิษฐา สะอา
084-9672581
tanyongschool@gmail.com
80
2484บ้านกาแบงนางสาวอุใลบ๊ะห์ ขาวเชาะ
086-9617406
81
2485เพียงหลวง 4 ฯนางสาวกัลยา กาดเส็น
081-0976188
kallaya02.k@gmail.com
82
2486บ้านป่าฝางนายสงวน หมาดอี
087-4781163
83
2487บ้านท่าแลหลานางประคอง อังสุภานิช
087-3983948
84
2488
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
นางสาวเบญจมาศ สุโส๊ะ
084-9650395
nuchom_retrorian@hotmail.com
85
2489บ้านอุไรนางสุวิมน จิตเที่ยง
081-6983611
suwimon1109@hotmail.com
86
2490บ้านตูแตหรำนางสาวพิรุณี ขุนแสง
094 - 376 - 5633
pirunee_namah@hotmail.com
87
2491บ้านควนฟ้าแลบนางสาวจริยา งะนิ่ง
086-2927293
88
2492
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
นางนฤมล จันทร์สว่าง898771808
89
2493บ้านค่ายรวมมิตรนายวิชาญ ประกอบชัยชนะ892954161
90
2494
บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
นางสาวรอฮีบ๊ะ ลาดี872931639
bah.ladee@hotmail.com
91
2495บ้านโตนปาหนันนางยารีนา บิลหลี898782468
cheena2521@gmail.com
92
2496บ้านหัวกาหมิงนางปรีดา ปะดุกา
0892942306
preeda2306@gmail.com
93
2497บ้านน้ำหรานางรอฮานี หัดสกุล
0936978776
rohanee2503@gmail.com
94
2498อนุบาลควนกาหลงนางกานต์รวี ไชยวงศ์837439637
95
2499นิคมซอย 10นางเยาวดี แก้วช่วย833975235
96
2500บ้านเหนือคลองนางสาวธัญชนก แววสง่า876224112
peer_tar@hotmail.com
97
2501บ้านเขาไครนางสาวกาญจนา วงศรีชา
086-2362371
karnchana09@hotmail.co.th
98
2502บ้านควนล่อนนายอับดุลอาสีด สาดีน869606481
asis_sadeen@hotmail.com
99
2503บ้านห้วยน้ำดำนางยุภา ดุลยาภรณ์892942200
dulyupa18@gmail.com
100
2504นิคมพัฒนาภาคใต้ 2นาย
อนันตชัย งอยปัดพันธ์
087-8571970
anuntachai271@hotmail.com
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu