แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต.ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
2
จังหวัด ศรีสะเกษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตบริการสุขภาพที่ 10
3
อำเภอขุขันธ์
4
ชื่อผู้รายงาน นายสุเพียร คำวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โทรศัพท์ 098-5869569 โทรสาร...-....E-mail : itkhukhan@gmail.com
5
6
ชื่อสถานบริการ
การสาธารณสุข
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก./วัน)การตรวจประเมินการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อตามกฎกระทรวงฯ (ทำเครื่องหมาย √ ในข้อที่ผ่าน)
สรุปผลการประเมิน
7
โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นที่ถูกกำจัดข้อ 1ข้อ 2ข้อ ๓ข้อ 4ข้อ 5ข้อ 6ข้อ 7ผ่านไม่ผ่าน
8
1.11.22.12.23.13.23.33.43.53.64.14.24.34.45.15.25.36.16.26.36.46.56.6
7.1.1
7.1.2
7.1.1
7.2.1
9
๑......................................................
10
๒......................................................
11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เกิดขึ้นที่ถูกกำจัดข้อ 1ข้อ 2ข้อ ๓
12
1.11.22.12.22.32.42.52.6
3.1.1
3.1.2
3.1.1
3.2.1
13
๑. ศูนย์สุขภาพชุมมชนเมืองห้วยเหนือ
1010111111111111ผู้รายงาน นางสมจันทร์ บัวเขียว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (30 ห้วยเหนือ)120
14
๒. รพ.สต. โคกโพน11111111111111ผู้รายงาน นายพนมกร อินทนนท์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (48 โคกโพน)120
15
๓. รพ.สต. ทับทิมสยาม 06
55111111111111ผู้รายงาน กอบศักดิ์ พิมานแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (58 ทับทิมฯ 06)120
16
๔. รพ.สต. ปรือใหญ่55111111111111ผู้รายงาน นางจันทรา มะลิพันธ์ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (56 ปรือใหญ่)120
17
๕. รพ.สต. ขนุน1010111111110100ผู้รายงาน นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (55 ขนุน)93
18
๖. รพ.สต. ปรือคันตะวันออก
11111111111000ผู้รายงาน นายสมคิด อ่อนคำ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (57 ปรือคันตะวันออก)93
19
๗. รพ.สต. คลองกลาง22111111111111ผู้รายงาน นางสุกัญญา คำศรี ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (64 คลองกลาง)120
20
๘. รพ.สต. หนองลุง55111111110110ผู้รายงาน นางสมนึก นิยมหาญ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (59 หนองลุง)102
21
๙. รพ.สต. ตรอย11111111111111ผู้รายงาน นางอภิชญา ดอกพอง ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (72 ตรอย)120
22
๑๐. รพ.สต. กวางขาว11111111111110ผู้รายงาน นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (63 กวางขาว)111
23
๑๑. รพ.สต. ตะเคียนบังอีง
55111111110110ผู้รายงาน นายกฤษดา สอนพูด ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (49 ตะเคียนบังอิง)102
24
๑๒. รพ.สต. กฤษณา33111111111100ผู้รายงาน นางวรรณภา บุญมา ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (70 กฤษณา)102
25
๑๓. รพ.สต. โนน2020111111111100ผู้รายงาน นางดรุณี สารศรี ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (74 โนน)102
26
๑๔. รพ.สต. จะกง33111111111111ผู้รายงาน นางจันทรา บุญศักดิ์ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (50 จะกง)120
27
๑๕. รพ.สต. อาวอย55111111110001ผู้รายงาน น.ส.ปาริฉัตร ดวงมณี ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ (53 อาวอย)93
28
๑๖. รพ.สต. กันจาน11111111110000ผู้รายงาน นายเสมือน อายุวงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (52 กันจาน)84
29
๑๗. รพ.สต. สมบูรณ์55111111111110ผู้รายงาน นายปริวัฒน์ กอสุระ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (60 สมบูรณ์)111
30
๑๘. รพ.สต. นิคมซอยกลาง
22111111111110ผู้รายงาน นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ (73 นิคมซอยกลาง)111
31
๒๐. รพ.สต. หนองคล้า2020111111111111ผู้รายงาน นายเชียรชัย นอกไธสง ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (54 หนองคล้า)120
32
๒๑. รพ.สต. นาก๊อก33111111110000ผู้รายงาน ชูพงษ์ ชวดพงษ์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (69 นาก๊อก)84
33
๒๒. รพ.สต. หัวเสือ33111111111000ผู้รายงาน นางมนัชญา. สุขทองสา ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (61 หัวเสือ)93
34
๒๓. รพ.สต. โคกเพชร1010111111111000ผู้รายงาน นางเพ็ญทิวา สารบุตร ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (65 โคกเพชร)93
35
๒๔. รพ.สต. บ่อทอง33111111111111ผู้รายงาน นายสมสนอง พันธ์จันทร์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (67 บ่อทอง)120
36
๒๕. รพ.สต. ปราสาท55111111110001ผู้รายงาน นายบริญญา รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (66 ปราสาท)93
37
๒๖. รพ.สต. วิทย์1010111111110000ผู้รายงาน นายวินิจ มนทอง ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (71 วิทย์)84
38
๒๗. รพ.สต. สำโรงตาเจ็น
55111111110110ผู้รายงาน นายคลาย อาจสาลี ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (68 สำโรงตาเจ็น)102
39
๒๘. รพ.สต. ใจดี66111111110000ผู้รายงาน น.ส.เสาวลักษณ์ เพชรล้วน ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (51 ใจดี)84
40
๒๙. รพ.สต. ตะเคียนช่างเหล็ก
22111111111110ผู้รายงาน น.ส.สร้อยสุดา บุตรชาติ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข (62 ตะเคียนช่างเหล็ก)111
41
รวม152152282828282828282818191611
42
**การตรวจประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
43
Loading...
Main menu