ABCDEFHILMNO
1
2
เสร็จ 100 %
3
75.00-99.99 %
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2562 ระบบ NRD Online Real Time สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ50.00-74.99 %
5
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน25.00-49.99 %
6
ข้อมูล ณ วันที่16/5/2018< 25.00 %
7
อำเภอจำนวนหมู่บ้าน
ในอำเภอ
ผลการ บันทึกฯ(ร้อยละ)บันทึก
เทียบการจัดเก็บ
คงเหลือชื่อ-สกุล
พัฒนาการอำเภอ
8
ศรีรัตนะ8585100.00-นายสมชาติิ จิววัฒนารักษ์
9
โนนคูณ8080100.00-นายรณภพ เกลียวทอง
10
ขุขันธ์273273100.00-นายสุนัันชัย ฤทธิ์มนตรี
11
วังหิน126126100.00-นายพรเทพ ทิพอาสน์ (รกท.)
12
เบญจลักษ์6767100.00-นางรัชนี ไชยศาสตร์
13
บึงบูรพ์1212100.00-นายปรีชา มีราช
14
กันทรารมย์169169100.00-นางพจนี ผ่องใส
15
ยางชุมน้อย7070100.00-ส.ต.ต.หญิงพรวิไล จันพิรักษ์
16
ห้วยทับทัน7878100.00-นางสาวธนพร ขจิตร์เวทย์
17
โพธิ์ศรีสุวรรณ8080100.00-นางกนกพร เหล่าสาย
18
ไพรบึง7171100.00-นายจรัญ ใจห้าว
19
อุทุมพรพิสัย232232100.00-นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว
20
ขุนหาญ133133100.00-นายสุชิน แกล้วเกษตรกรณ์
21
ศิลาลาด4444100.00-
ว่่าที่ พ.ต.คธาวุธ แสงประจักษ์
22
เมืองจันทร์5252100.00-นายชาติพิชิต จารุการ
23
ปรางค์กู่139139100.00-นางรัักพันธุ์ ทุมแสน
24
กันทรลักษ์267267100.00-นางณัฐธยาน์ แก้วกิ่ง
25
ภูสิงห์8686100.00-นายสอาด โยธาพล
26
เมืองศรีสะเกษ163163100.00-นายสมคิด คำเสียง
27
ร้อยละของการจัดเก็บและการบันทึกเทียบเป้าหมายการจัดเก็บ ปี 2560น้ำเกลี้ยง7575100.00-นายมนัส สมณะ
28
กราฟจะแสดงเมื่อมีการบันทึกข้อมูลผลการจัดเก็บราษีไศล187187100.00-นายอำพล เข็มแก้ว
29
พยุห์6262100.00-นายสัญชัย ซาซุม
30
รวมทั้งจังหวัด2,5512,551100.000
31
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแนะนำให้เปิดด้วยโปรแกรม Mozilla Firefox หรือ Google Chrome จะดีกว่า Internet Explorer
32
33
34
35
ผลการจัดเก็บ100.00
36
ผลการบันทึก100.00