คะแนนสอบ กลางภาค
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ห้องห้องเลขที่ชื่อคะแนนห้อง
เลขที่
2
235จุฑามาศ ฉิมจิ๋ว12917นาย ทรงวุฒิ แพรเจริญ6
3
815ณัฐพล กองทรัพย์11524นางสาวพรชรัตน์ เทียรมา6
4
438นางสาวจันทกานต์ แหวนจีน9621นางสาวสหฤทัย ศรีลอย13
5
421น.ส.มณนภา วิเศษชาติ14617บุณยนุช เกตุหอม10
6
518นางสาวอัจฉรา นาคน้อย16611นาย พรเทพ พึ่งจาบ12
7
822นายอภิสิทธิ์ ประสาท6823ธนพล ดอนแก้ว12
8
513นางสาวฐิติกา คำดำ6
9
922นายสรายุทธ ทิศสมบัติ6
10
516Karnchana Mahaphan12
11
48วรัญญู มีมุสิทธิ์12
12
433ปิ่นนา มีลาภ9
13
14
5ห้อง 6
5 ห้อง 5
ห้อง 3
15
1ไชยวัฒน์ แสนเสนา131ศุภกร โหง้วประสิทธิ์151ณัฐพล เหม็นเณร17
16
2ชินพัฒน์ คำแผลง132
นายสิทธิชัย ชื่นสุวรรณรัตน์
102นาย เจษฎากร กลั่นนุช18
17
3พชรพล กุหลาบสีทอง173นายจักรกฤษณ์ ราชคฤห์103ชวลิต มากมูล15
18
4ผดุงเกียรติ แสงบุญ124นายชัยวัฒน์ อินทรา124ปวเรศ ลีลาเสถียรกุล17
19
5วรพจน์ เทพสุวรรณ์165
นายนิธิศวร์ เอี่ยมววิโรจน์
95นายพรภวิษย์ บรรณศิลป์18
20
6
นาย ก่อเขตต์ รักเกตุกิจ
126นาย สุวพิชญ์ คงคา136นายศุภวิชญ์ ศักดี18
21
7ชนาธิป ทรัพย์บุญมี157นาย ชุติพนธ์ สุขรักษ์187นาย จิราเมธ สุดแก้ว20
22
8สมปัญญา แก้วเนตร98นายภัคพล สุอินทร์108นายธนวัตร อิ่มกูล18
23
9สิทธา สุกายะ179นายสุรภัทร ศรีภมร89นายศรายุธ ราชสุภา18
24
10ธัชกร จันทร์นิ่ม910นายอธิวัฒน์ ฮวบนวม1610นายก้องภพ สุขอยู่17
25
12เกียรติยศ สังปัสสา1011ฉัตรนรินทร์ จันทร์เม้า511ภาสกร เล็กประดิษฐ์19
26
13นาย ธนสินธ์ คำอ่อน1112นายภัทรัตน์ ทองเงิน1212นาย สราวุฒิ ช่วยอุระชน19
27
14อาทิตย์ ยอดขอ1214
นางสาว ณีรนุช ทรัพย์ภัทรกุล
1313นางสาวนลัทพร ทนทาน15
28
15
นางสาวโสรยา นวลจันทร์
1717นางสาว พรสุดา ทุมทา814
นางสาวนัฐฐินันท์ พงษ์เจริญ
11
29
16
นางสาวดวงนภา อินทร์สด
1019นางสาวฐิติกานต์ พิมสิน1115นางสาวปิ่นมณี อินทศรี18
30
18ณัฐพร จันทร์ทอง1220วนัดดา อินทร์แสน1116พีชานิกา ช่วยอุระชน12
31
19ปวีณา ลดโต821นางสาวขวัญฤทัย ชาวนา617วิไลวรรณ จันทร์ทาบ13
32
20
น.ส.ปิยธิดา เนียนใจดี
822
นางสาวฆนมาศ เตียทวีเกียรติ
818นางสาว จิตราภรณ์ สุริโย11
33
22
นางสาวฐิตาพร สายสุจริต
1023
นางสาวณัฐธิชา ช่วยเจริญสุข
1119
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ลอย
15
34
23
นางสาวพรพิมล บัวหอม
1425น.ส.สุรีรัตน์ ไชยวรรณ1120นางสาว มยุรีย์ สมัย19
35
24สุธินีย์ จุ้ยวงศ์1426นางสาวธัญญาภรณ์ นาคประไพ721
นางสาวสุภารัตน์ อินต้นวงค์
17
36
25
น.ส กัลยารัตน์ ศาสตร์ศรี
1127กัณฐิกา เที่ยงอยู่822นางสาวชนิสรา มณีโชติ15
37
26น.ส. รัตนาวดี คำงาม1528นางสาวนัทญา กองทรัพย์1223นางสาวฐิติกานต์ ขุนจง21
38
27น.ส.วีรนุช คุ้ยต่วน1729กมลลักษณ์ ถี่ป้อม724ปนัดดา ปิ่นแก้ว15
39
28
นางสาว ศกลวรรณ จันหอม
1030นางสาวสุรีย์พร บุญตั้ง1025น.ส.พัชรี เพชรอ่วม16
40
29
น.ส สิมิลัน ผึ้งใหญ่
1231น.ส.อักษราลักษณ์ นามโคตร826
นางสาวพิไลวรรณ บรรลือศักดิ์
13
41
30นันทพร ถ่องตะคุ1332นางสาวณัฐณิชา ฉิมจิ๋ว827น.ส.จุฑามณี อยู่บุญ18
42
31
นางสาวชฎาภรณ์ วิวัชวันปรีชา
933นางสาวณัฐวิรินทร์ คำดี1128จุฑามาศ จันทลี16
43
32
น.ส. ฐิตาภา ประโยชน์ดี
1234เหมวรรณ มูลเมือง1329
นางสาวพรวิสา จันทร์เฉลิมศรี
18
44
33นภัสกร อยู่ถมยา1335นางสาว กรกช ทองรอด1930
น.ส.พลอยน้ำเงิน โหจันทร์
15
45
35
น.ส.มิ่งขวัญ แพรเจริญ
1036นางสาวเดือน นาคเฮง1231สกุณา เชื้อนุ่น16
46
36วรวีร์ พรหมอยู่1637
นางสาว นัฏฐกานต์ รัตนเศรณี
1532จันทร์เพ็ญ คล้ายน้อย13
47
37วรกานต์ ศรีสวาท2038อคิราภ์ สอยเหลือง1733
นางสาวชนกนันท์ จุ้ยด้วง
22
48
38
ศิริรัตน์ ลือวรรณะ
1234น.ส.อดิศรา15
49
39ศุจินธรา ทรงศิลป์1135ภัคจิรา กันสุข20
50
40
นางสาวสิริพร สีทาเทพ
836
นางสาว รจิตแก้ว จันทร์แป้น
19
51
37ระวิวรรณ ดงงาม17
52
38นางสาวธนาพร พรมคง11
53
39น.ส. เมธาพร สิงห์วี12
54
40นางสาวเมธาวี สิงห์วี14
55
56
57
ห้อง 9
ห้อง 7
ห้อง 1
58
1
นาย อลัมพล อรุณเจริญยิ่ง
81กิตติ ลาภทองคำ161นายเจษฎา เอนกพงษ์27
59
2
วรโชติ ทิพย์ประโพธิ์
72นาย เจษฎา ทองแจ่ม122กรวีร์ ยอดยิ่ง22
60
3เดชาธร งอมสงัด63นาย ธนกร จุ้ยสกุล153นายกุณพัทธ์ ม่วงพรหม22
61
4
นาย.กฤษฎิ์ณุฌา สาตา
84นายประสิทธิชัย หนูฉ่ำ144นายชาญณรงค์ สุขเอม22
62
5ภัทรเวช อากรสินธ์105ศรัณย์ เปรมเกษม155วงศกร ฤกษนันทน์18
63
6ณัฐวุฒิ ปานทอง66นลธวัช ครุฑรอด116วทัญญู อินทุภูติ22
64
7พลากร อรุณโน97นาย ศิริวัฒน์ โตด้วง97นายศุภกร พรมจาด22
65
8
บุญฤทธิ์ โพธิพรมศรี
138ชานน อินสำเภา168นายศุภวิชญ์ ฟองอ่อน20
66
9พงศกร สุขแซว69นาย ชัยรัตน์ อัตชู99อิสรา แสงอินทร์16
67
10
นาย ภาณุเดช หวนถิ่น
710ปวร อ่อนโชติ1110
ณัฏฐกิตติ์ ดาราพงศ์สถาพร
20
68
11จตุพงศ์ คงคา1011ปฐมภูมิ มณีโชติ1411นิธิ พัดนาค20
69
12ชัยรัตน์ นนทรีย์912ชัยพร คงสุข1312นายสุรชาติ แหวนเพ็ชร17
70
13ชัยอนันต์ เกิดสิน513นายณัฐนันท์ พระมาลา1413เกษนภา พรายแก้ว24
71
14ณัฐพงษ์ จันทรตรี414นาย ณัฐวุฒิ คำชนะ1214เบญจรัตน์ ศรีหุ่น13
72
15
ณัฐพงศ์ บุญธรรมรัตน์
1415นาย ธีรภัทร์ ทองทัย1515นางสาวจิรัชยา ใจดี17
73
16
นาย ทรงพล กระโจมทอง
516นายภาณุพัฒน์ อุตบัววงศ์1416นางสาวณธษา โสภณพิเชฐ19
74
18บุญฤทธิ์ ทับมั่น1117saksen daigan1917น.ส.ณฐิกา ท้วมเทศ17
75
19
นาย.ปองพล บุญประเสริฐ
918ปิยะพงษ์พึงไชย1118นางสาวนันทิกา จันทวงค์15
76
21
พิทักษ์ ไชยบุญเรือง
1319นางสาว อรชุมา พยอมหอม1319นิรัชพร พรมจันทร์19
77
21
วุฒินันท์ มิสันเทียะ
920นางสาว กนกวรรณรัศมี1120นางสาวภัททิยา โตริต15
78
23
นาย อิศราวุธ สุขคล้าย
821นางสาวกัลยารัตน์ มีบุญ921สัจจสุดา สวนสุข25
79
24คมกริช ธรรมรักษา1322
นางสาว เสาวลักษณ์ จุลพันธ์
1222นางสาวอรณิชา สุขเอม15
80
25เจนจิรา สิงห์ใย1023นส.วิลาสินี แย้มนวล723อารีรัตน์ พุกเฉย26
81
26ปิยะนุช แว่นแก้ว624นางสาวสิรินยา ทับทอง1324นางสาวเกตุมณีพร คันศร17
82
27
นางสาว กมลวรรณ จุ้ยแจ่ม
625นางสาวธันย์ชนก ราชไร่1425
น.ส.จันทร์วิรา วิถีปัญญา
20
83
29ฑิตยาพร ศึกษาชาติ526น.สศศิธร คำควร1126นางสาวยศวดี วงค์โพธิ์16
84
29
นางสาว จิราพร บัวนวน
927นางสาว สุภัทรา สุขสวัสดิื1127
นางสาวรุ่งนภา เมืองฤทธิ์
20
85
30ปภาพินท์ บัวขำ928นางสาวทิพวรรณ บุญมี1328อรกัญญา กุมพล14
86
31
น.ส.ปิยฉัตร รอดพูนพงศ์
1129นางสาว พรทิพย์ จุ้ยงาม1629นางสาวจุฑามาศ ใยบัว21
87
32มัญชุพร แตงใหญ่930พิชชาพร จำนงค์ศรี1330นางสาวชนิษา แก้วสิงห์15
88
33
นางสาวยุพิน เปี่ยมอ่อน
831รัตติพร บัวเเก้ว531
นางสาว ฐิติรัตน์ บุญแก้ว
16
89
32น.ส วรรณพร รัตนา1332นางสาวณัฐวรา จันคนา16
90
33สายชล จีปวก1833ธมลวรรณ ดิวรางกูร18
91
34น.ส.ชัชญาภรณ์ ทองดอนคำ12
92
35นางสาวศรินภา ขวัญพิชัย12
93
36นางสาวสุภาวดี ทองดี20
94
95
96
97
ห้อง 8
ห้อง 4
ห้อง 2
98
3
นาย ทวีศักดิ์ ชื่นผล
61ปริวรรต คลังสิน181นายสมันตชิต ยอดทัศน์23
99
4
นครินทร์ อัครพงษ์โภคิน
92ศักดิ์ดา วงษ์รอง202นายธนาพล พฤติเจริญ20
100
5นนทวัฒน์ โสภา83นาย ธนาธิป ปกสุข153
นาย ศรวิษฐ์ พงค์จักรพานิช
16
Loading...
 
 
 
Sheet1