ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
วันที่ผู้เผยแพร่เรื่องURLหนังสือตอบรับ
2
4 มกราคม พ.ศ. 2564นายสุเมธ ราชประชุม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบ CBL MODEL “นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด”
https://www.kruachieve.com/?p=42488
https://drive.google.com/file/d/1HubpL4iImCMQcakXwMVzwT5YxlM5F97p/view?usp=sharing
3
1 มีนาคม พ.ศ. 2564นายวศิน คล้ายแก้ว
“การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://www.kruachieve.com/?p=43371
https://drive.google.com/file/d/1rIQoZPHTnU5LODMYe0nkkjKsNnZck2Rm/view?usp=sharing
4
11 มีนาคม พ.ศ. 2564นางวาสนา ชารีวัน
รายงานผลการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขุนหาญ ประจำปีงบประมาณ 2562
https://www.kruachieve.com/?p=31229
https://drive.google.com/file/d/1bRGF6pIsZldmkwHtmGRGDyTXYShB3RjQ/view?usp=sharing
5
26 มีนาคม พ.ศ. 2564นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง
นวัตกรรมโรงเรียนสุขภาวะ ด้วย SMILE Model โรงเรียนบ้านต้นโตนด
https://www.kruachieve.com/?p=33407
https://drive.google.com/file/d/1rjklRYO7y1jwjxriyrU6J1DncgWScLuq/view?usp=sharing
6
1 มิถุนายน พ.ศ. 2564นางสาวจิรปรียา​ ชู​ยอด
นวัตกรรม​ สื่อการสอนศิลปะ ขั้นตอนการเขียนสีน้ำภาพดอกไม้
https://www.kruachieve.com/?p=37373
https://drive.google.com/file/d/1Rj1KlcT6JvfJhXuXH7IW9UBOjFxmwPxA/view?usp=sharing
7
24 มิถุนายน พ.ศ. 2564นางจริญญา อินทร์ถาวร
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการใช้เกมโอเอ็กซ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการแยกสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
https://www.kruachieve.com/?p=38418
https://drive.google.com/file/d/1MBgs5BHOWA_zRnM2Du_7mCIh6LkMI-zO/view?usp=sharing
8
11 สิงหาคม พ.ศ. 2564นายโอปอ ดีจันจ้อย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง และเจตคติต่อกีฬาเปตอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://www.kruachieve.com/?p=41404
https://drive.google.com/file/d/1p80QwLrhgrCIDmwQSTGda8aSctFbMuj1/view?usp=sharing
9
11 สิงหาคม พ.ศ. 2564นายโอปอ ดีจันจ้อย
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขนิสัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ
https://www.kruachieve.com/?p=41462
https://drive.google.com/file/d/1ZOHBMI4vrgWAQ_Y8wUyFIt0dQf4f0g_I/view?usp=sharing
10
30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับ
นวัตกรรมสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาครู่สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ KING Model
https://www.kruachieve.com/?p=43493
https://drive.google.com/file/d/1m7GiNpRefJdGrl6lOPnNsU1_hjUmdZKm/view?usp=sharing
11
9 กันยายน พ.ศ. 2564นางวาสนา ชารีวัน
นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์ (Learning Management System : LMS)
https://www.kruachieve.com/?p=44514
https://drive.google.com/file/d/1HuDe9VV5sPt7LiL3LDi-U_FOgj7eSise/view?usp=sharing
12
25 ธันวาคม พ.ศ. 2564นายเสรี อินทร์คง
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562
https://www.kruachieve.com/?p=49308
https://drive.google.com/file/d/1II5nIJhAeaXqdpyH5W5USQVNl9bGETr-/view?usp=sharing
13
25 ธันวาคม พ.ศ. 2564นายเสรี อินทร์คง
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา
https://www.kruachieve.com/?p=49313
https://drive.google.com/file/d/1T31HMzL_Lf7nAsUW8TSy2_VEfVacAwwq/view?usp=sharing
14
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียน ด้วยกระบวนการ เรียนรู้บันไดทักษะ 5 ขั้น ร่วมกับแอปพลิเคชันคำพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดข่อย
https://www.kruachieve.com/?p=57346
https://drive.google.com/file/d/101ZNFz07eKezpqDdWgcyrqzbIa9p-K7r/view?usp=sharing
15
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565นายณัฐพงษ์ เจริญปรุ
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัส ว22104
https://www.kruachieve.com/?p=57516
https://drive.google.com/file/d/1JaGnGRm4a3-b82IS7Mk9CyNZD5D4PTg1/view?usp=sharing
16
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นายวราวุฒิ  มุขกระโทก
รายงานวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร
https://www.kruachieve.com/?p=59864
https://drive.google.com/file/d/1KESgIgdk38zuZ-tJtA5BbuQtvKnTsPfO/view?usp=sharing
17
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นางสาวบุศริน เหมทานนท์
สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเริ่มต้นกับโปรแกรม Scratch (Unplug Coding)
https://www.kruachieve.com/?p=60087
https://drive.google.com/file/d/15xbnHvCvyjLHh6zzKFmwW-fmfmlZfZt0/view?usp=sharing
18
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นายณัฐพล แก้วอุดร
สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart)
https://www.kruachieve.com/?p=60202
https://drive.google.com/file/d/13sKfYDhnLHaM_lFdNH_0DEM_Tk9_hyr2/view?usp=sharing
19
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นายนพรัตน์ สวยฉลาด
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง CODING X ChangThai (Metaverse by CoSpace Edu) เรียนรู้โค้ดดิ้ง ผ่านแบบจำลองศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
https://www.kruachieve.com/?p=60206
https://drive.google.com/file/d/1ZMYbHH-EmM8izzMIdXM3GmEAUWy_9ZDk/view?usp=sharing
20
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นางสาวสุนิษา พื้นหินลาด
แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย หน่วย เรื่องกล้วย กล้วย
https://www.kruachieve.com/?p=60308
https://drive.google.com/file/d/1ZWueVHlaL8P60sLVBufiFxrLmLKVKBcS/view?usp=sharing
21
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
https://www.kruachieve.com/?p=60331
https://drive.google.com/file/d/1WiJOL4M3fbGlC1sZV4YWhH0rztBASsCz/view?usp=sharing
22
5 กันยายน พ.ศ. 2565
นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับ
การประเมินโครงการและการพัฒนา "โรงเรียนคุณธรรม" ของโรงเรียนสรรพยาวิทยา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
https://www.kruachieve.com/?p=71832
https://drive.google.com/file/d/1LSPT2Z95Icuy6V3UUUAwxA73Ew59d4RY/view?usp=sharing
23
5 มกราคม พ.ศ. 2566นางดวงใจ ปะวะเท
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถาณการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
https://www.kruachieve.com/?p=69500
https://drive.google.com/file/d/1QT2BC4Z6eThrZ79ErRX-Q86hekekWeIG/view?usp=sharing
24
17 มกราคม พ.ศ. 2566นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
https://www.kruachieve.com/?p=70141
https://drive.google.com/file/d/1UeY2ptnxmml9rfNtKaiVgo1vaGlh4Z2N/view?usp=sharing
25
23 มีนาคม พ.ศ. 2566ครูทิฆัมพร ออมสิน 
การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.kruachieve.com/?p=72412
https://drive.google.com/file/d/1nmx0QamOOITPAxpq27BOO8MqGK4Msu6b/view?usp=sharing
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100