แบบสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone (การตอบกลับ) : คำตอบแบบฟอร์ม