ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nong
2
รายละเอียดการเสนอสินค้าใหม่
3
1
กรณีสินค้าใหม่เป็นการเพิ่มสี หรือขนาด จะต้องมีการพิจารณานำสินค้าเดิมประเภทเดียวกันออก
4
ตามจำนวน SKU ที่จะเข้าใหม่
5
2
สินค้าที่มาเสนอทุกตัวต้องมีบาร์โค๊ด และ Dimentionของสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง)
6
3
กรอกแบบฟอร์มสำหรับเสนอสินค้าใหม่ ให้ครบทุกช่อง
7
4
สินค้าที่ไม่มีบาร์ลัง / บาร์แพค จะเรียกเก็บค่าบาร์โค๊ดดวงละ 50 สตางค์
8
5
สำหรับสินค้าใหม่จะต้องมีสินค้าตัวจริงมาเสนอด้วยทุกครั้ง
9
6
สินค้าใหม่มี*ค่าแรกเข้า SKU ละ 2,000 บาท
10
7
สินค้าใหม่ต้องมีตั้งกอง/สแตนด์อย่างน้อย 2 เดือน อย่างน้อย 2สาขา
11
ค่าตั้งกอง5,000
บาท ต่อสาขา ต่อเดือน
12
ค่าตั้งสแตนด์3,000
บาท ต่อสาขา ต่อเดือน
13
8
ระยะเวลาในการนำเสนอและแจ้งผลการเสนอสินค้าใหม่ ประมาณ 1 เดือน
14
9
สินค้าใหม่เมื่อเข้ามาแล้ว ภายใน 3 เดือน ยอดขายไม่ถึง 80% ของยอดซื้อเข้า จะต้องเก็บคืนสินค้ากลับทันที
15
10
สำหรับบริษัทใหม่ จะต้องเตรียม ภพ.20 พร้อมหนังสือรับรองบริษัทมาด้วย
16
11
สำหรับบริษัทใหม่ต้องมี**ค่ากระจายสินค้า 5%
17
12
ค่าขนส่งสินค้าเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย
18
13
วันที่ส่งสินค้าขนส่งต้องเช็คจำนวนและบาร์โค๊ดกับฝ่ายรับสินค้า ขนส่งไม่ต้องเก็บสินค้าเข้าคลัง
19
ทางเอกภาพจะจัดเก็บสินค้าเข้าคลังให้ โดยคิดค่าบริการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังพาเลทละ 50 บาท
20
พร้อมออกใบเสร็จค่าบริการให้ด้วยทุกครั้ง
21
14
สินค้าที่มาส่ง จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 80% ของอายุเต็มของสินค้านั้นๆ
22
15
ขนส่งมาส่งสินค้าไม่ตรงตามวันที่จัดแจ้ง
23
15.1ไม่รับสินค้า
24
15.2
ถ้ารับสินค้า จะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท
25
26
27
ชื่อที่อยู่ที่ใช้ในการเปิดใบกำกับภาษี
28
29
บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด ( 1 ) สาขาที่ 00001 <<<<<< ย้ำว่าต้องมีวงเล็บหนึ่งตามแบบเท่านั้น
30
116 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
31
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0195542000061
32
33
การสั่งซื้อสินค้า
34
1
ผู้แทน จดออร์เดอร์ / วางบิล / ทำของเสีย ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 ของเดือน
35
(ไม่รวม วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
36
2
ผู้แทนโทรแจ้งวันเข้าพบล่วงหน้า 7 วัน ที่เบอร์ 0-3639-0217-9
37
ต่อ
102
สุมณฑา(ปุ๊) ,สุกัญญา(ทราย)
38
ต่อ
103
สิริรัตน์(แก้ว) ผจก.จัดซื้อ, มณฑา(เจ), ชุติมา(จิ๊บ),นิภาพร (จิน), กีรติกานต์(ใหม่)
39
ต่อ
104
วาสนา(จอย), ทิพวัลย์(แอม)
40
หรือที่มือถือเบอร์ 08-3988-2006
41
(ไม่โทรนัดล่วงหน้า จะไม่จดออร์เดอร์ ไม่รับวางบิล ไม่ทำของเสีย )
42
3
ผู้แทนส่งเอกสารใบราคา และรายการสินค้าประจำเดือนให้จัดซื้อทาง email ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพบ
43
email : purchase.dcekp@gmail.com
44
4
เมื่อถึงวันนัดให้ผู้แทนเข้าไปเช็คของเสียที่ห้องคืนสินค้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
45
5
วางบิลที่ฝ่ายบัญชี
46
6
จดออร์เดอร์ที่ฝ่ายจัดซื้อ
47
ให้ผู้แทนบันทึกเอกสารดังนี้
48
บันทึกเอกสารประกอบการสั่งซื้อ (เพิ่มเบอร์โทรผู้จัดการ, หัวหน้า)
49
บันทึกรายการโปรโมชั่น/ส่งเสริมการขาย/รีเบท ในใบแจ้งรายการ (ถ้ามี)
50
บันทึกรายการของแถมในใบแจ้งรายการของแถม (ถ้ามี)
51
บันทึกสัญญาเช่าพื้นที่ (ถ้ามี)
52
ใบราคาสินค้าพร้อมรายการสินค้า
53
บันทึกใบสั่งซื้อ
54
กรณีมีการเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนโฉม ต้องมีแจ้งเปลี่ยนแปลงทุกครั้งพร้อมรูปสินค้าที่เปลี่ยนก่อนนำสินค้าเข้า
55
56
หมายเหตุ
ค่าแรกเข้า คือ ค่าบริหารจัดการฐานข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ
57
ค่ากระจายสินค้า คือ ค่าบริหารจัดการ การขนส่งสินค้าสู่สาขา
58
สินค้าใหม่ จะไม่พิจารณาขึ้นชั้นปกติ จนกว่าจะผ่านการประเมินยอดขาย 3เดือน
59
***สินค้าเข้าใหม่อาจไม่ได้พิจารณาขายทุกสาขา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้า
60
โดยจะพิจารณาการขายอีกครั้งเมื่อครบ 3เดือน ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายสามารถเสนอสาขาที่ต้องการวางจำหน่ายได้
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100