รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลโรงเรียน
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
2
10001
เด็กชาย
กนต์ธร
เหล่าดำรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
3
10002
เด็กหญิง
กมลชนก
ศิริจันทร์
เทพพิทักษ์พิทยา
14421
4
10003
เด็กหญิง
กรวรรณเหงยสูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
5
10004
เด็กชาย
กรวิชญ์คงเล่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
6
10005
เด็กชาย
กฤชติพัฒน์
สมทบบารมี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
7
10006
เด็กชาย
กฤตนนอ่อนน้อม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
8
10007
เด็กชาย
กฤษฎ์ค้าไม้
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
9
10008
เด็กชาย
กฤษณพงศ์ถิ่นสุข
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
10
10009
เด็กชาย
กฤษณะสุนันต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
11
10010
เด็กหญิง
กฤษณา
เหมืองหม้อ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
12
10011
เด็กชาย
กษิดิ์เดช
กฤษดาวาณิชย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
13
10012
เด็กชาย
กษิดิศแนวณรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
14
10013
เด็กชาย
ก้องเกียรติ
ไตรพนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
15
10014
เด็กชาย
ก้องภพใจป้อ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
16
10015
เด็กชาย
ก้องภพศรีเพ็ชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
17
10016
เด็กชาย
ก้องภูภพเกี๋ยงคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
18
10017
เด็กหญิง
กัญญารัตน์
คำลม
เทพพิทักษ์พิทยา
14421
19
10018
เด็กหญิง
กัญญารัตน์
น่วมนุ้ย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
20
10019
เด็กหญิง
กัญธีราชมภูแสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
21
10020
เด็กชาย
กันต์ธร
เหล่าดำรงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
22
10021
เด็กชาย
กันตวิชญ์
อะทะเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
23
10022
เด็กหญิง
กันยารัตน์
วิเชียรกันทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
24
10023
เด็กชาย
กัมปนาทจันทร์ตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
25
10024
เด็กชาย
กัมปนาทบรรลือ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
26
10025
เด็กชาย
กิตติคุณเป็กทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
27
10026
เด็กชาย
กิตติเชษฐ์
ฉลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
28
10027
เด็กชาย
กิตติธัชทองขาว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
29
10028
เด็กชาย
กิตติธัชศรีทันต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
30
10029
เด็กชาย
กิตติภัคล้วนมณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
31
10030
เด็กชาย
กุลวิชญ์ข้ามสี่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
32
10031
เด็กหญิง
เก็จแก้วคำทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
33
10032
เด็กหญิง
เกณิกาคำทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
34
10033
เด็กชาย
เกริกฤทธิ์
ศรสำแดง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
35
10034
เด็กหญิง
เกวลีคำทิพย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
36
10035
เด็กชาย
เกียรติกุล
ไม้โคกสูง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
14421
37
10036
เด็กชาย
เกียรติคุณ
ผิวเกลี้ยง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
38
10037
เด็กชาย
เกียรติทวีพัฒน์
ยะปะนัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
39
10038
เด็กชาย
เกียรติภูมิ
ถังทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
40
10039
เด็กชาย
เกียรติศักดิ์
ธงสิบเก้า
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
41
10040
เด็กชาย
ไกรสิทธิ์
ดอนจักร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
42
10041
เด็กชาย
คฑาทองนาห้วย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
43
10042
เด็กชาย
คฑาวุฒิบุญมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
44
10043
เด็กชาย
คณินแห่งพิษ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
45
10044
เด็กหญิง
ครองขวัญ
บุญจาเรือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
46
10045
เด็กชาย
เคนคุโรดะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
47
10046
เด็กชาย
จตุรวิชญ์
จันทร์ฉาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
48
10047
เด็กชาย
จักรพงศ์วัลลังกา
เทพพิทักษ์พิทยา
24431
49
10048
เด็กชาย
จักรพัชญ์
ประทุมรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
50
10049
เด็กชาย
จักรภัทรไพจิตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
51
10050
เด็กชาย
จักรินทร์
ถุงสุวรรณ
เทพพิทักษ์พิทยา
24431
52
10051
เด็กชาย
จาตุรพงศ์
สงเคราะธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
53
10052
เด็กหญิง
จิดาภาอ่ำเอี่ยม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
54
10053
เด็กหญิง
จิตตมาศ
ธรรมสรางกูร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
55
10054
เด็กชาย
จิรภัทรวงศ์ธง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
56
10055
เด็กชาย
จิรภัทรเวียงอิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
57
10056
เด็กชาย
จิรมนตรีอินทปัญโญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
58
10057
เด็กชาย
จิรยุทธ์แสนทิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
59
10058
เด็กชาย
จิรวัฒน์จะเฮิง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
60
10059
เด็กชาย
จิรสินธิ์
สีระสา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
61
10060
เด็กชาย
จิรัฐิติกร
ภักดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
62
10061
เด็กชาย
จิราธิปเวียงทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
63
10062
เด็กชาย
จิรายุทธหนองหลิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
64
10063
เด็กหญิง
จุฑาธิปนาคนิยม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
65
10064
เด็กชาย
เจตนิพัทธ์
จันทร์ดวง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
66
10065
เด็กชาย
เจตนิพัทธิ์
ข้ามสาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
67
10066
เด็กชาย
เจริญศักดิ์
เวียงลอ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
68
10067
เด็กชาย
เจษฎากรกันจรรยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
69
10068
เด็กชาย
เจษฎากรเทพวงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
70
10069
เด็กชาย
เจษฎากรอรินคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
71
10070
เด็กชาย
ฉัตรชัยเรืองรอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
24431
72
10071
เด็กชาย
ฉัตรมงคลเชื้อทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
73
10072
เด็กหญิง
ชญานิศถิ่นอยู่
เทพพิทักษ์พิทยา
34432
74
10073
เด็กหญิง
ชญานิษฐ์อินทุดม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
75
10074
เด็กหญิง
ชนม์นิภาไฝทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
76
10075
เด็กชาย
ชนะสิษฏ์วันวิเศษ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
77
10076
เด็กหญิง
ชนิกานต์โมฬีกุล
เทพพิทักษ์พิทยา
34432
78
10077
เด็กชาย
ชยางกูร
อุรัจฉทาภรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
79
10078
เด็กชาย
ชยานันต์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
80
10079
เด็กชาย
ชยานันท์
โชติปฎิเวชกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
81
10080
เด็กหญิง
ชยาภรณ์สุกใส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
82
10081
เด็กชาย
ชยาวัฒน์ชมมัชยา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
83
10082
เด็กหญิง
ชยิสราคงยืน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
84
10083
เด็กชาย
ชลภัทรสารดี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
85
10084
เด็กหญิง
ชลลดา
กาศมัยจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
86
10085
เด็กหญิง
ชลิตาอินป้อง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
87
10086
เด็กหญิง
ชวิศา
วีระนิติกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
88
10087
เด็กชาย
ชัชวาล
ตันติอาภรณ์กุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
89
10088
เด็กหญิง
ชัญญานุชฉลอม
เทพพิทักษ์พิทยา
34432
90
10089
เด็กชาย
ชัยวัฒน์โปร่งเส็ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
91
10090
เด็กชาย
ชาญชัยพิมเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
92
10091
เด็กชาย
ชิณเสฏฐ์
ภัสรานุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
93
10092
เด็กหญิง
ชิดชนก
สุวรรณหงษ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
94
10093
เด็กชาย
ชินวัตรกสิกรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
95
10094
เด็กชาย
ชินวัตร์ฝากมิตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
96
10095
เด็กชาย
ชิษณุพงศ์
กันทะหมื่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
97
10096
เด็กชาย
ชิษณุพงศ์
ขัตติโย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
98
10097
เด็กหญิง
ชุติกาญจน์
ชื่นบาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
99
10098
เด็กชาย
โชติพัฒน์
สาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
100
10099
เด็กชาย
ไชยภัทรศรีวิลัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34432
Loading...
 
 
 
ม.1
 
 
Main menu