schoolkalender 2019-2020 ouders
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2
SEPTEMBER 2019OKTOBER 2019NOVEMBER 2019DECEMBER 2019JANUARI 2020FEBRUARI 2020MAART 2020APRIL 2020MEI 2020JUNI 2020
3
Z1D1 infoavond K1+onthaalklas
V1 AllerheiligenZ1W1 week 1Z1Z1W1V1 Dag van de arbeidM1 Pinkstermaandag
4
M2 week 36 A
koffiestop ouderverening
W2Z2 AllerzielenM2 week 49 Asportdag L6A
D2Z2M2 week 10 A D2Z2
D2 week 23 B
kennismakingsmoment K3-L1
5
D3 D3 Z3
D3 sportdag L6B
medisch schooltoezicht L4A+B
op school
V3M3 week 6 B
schoolraad
D3 V3Z3W3
6
W4V4 Dag van de leerkrachtM4 week 45 AW4Z4
D4 medisch schooltoezicht L1B
W4Z4M4 week 19 B
sportdag L3B
D4
7
D5Z5 D5 VM
D5Z5W5 NM zweminstuif L5+6D5Z5
D5 sportdag L1A
Schoolreis K2
V5
8
V6Z6W6V6 Sint VMM6 week 2 BD6 V6M6 PaasvakantieW6Z6
9
Z7
M7 week 41 B
info K3
schoolraad
D7Z7D7V7 VRIJE DAGZ7D7 week 15D7Z7
10
Z8D8
infoavond K2
V8 L1B sportdagZ8W8Z8Z8W8V8M8 A
11
M9 week 37 BW9 NM: voetbal L5+L6Z9M9 week 50 B sportdag L5AD9Z9M9 week 11 B
D9Z9D9 week 24
12
D10
D10 schoolfotograaf
L5A+B: vaccinatie op school
Z10D10 sportdag L5BV10 M10 week 7 AD10V10Z10 moederdagW10
13
W11
vergadering oudervereniging
V11M11 WapenstilstandW11Z11D11
W11 NM Handbal sporthal
De Ponte L5+6
Z11M11 week 20 A
D11
14
D12
Z12D12 week 46 B
D12 sportdag L4A
Z12W12 PWD12 Z12 PasenD12V12
15
V13 Z13
W13: NM Spel zonder grenzen
zwembad Tielt
V13 sportdag L2AM13 week 3 AD13 V13M13 Paasmaandag
W13 NM atletiekmeeting L3+4
L5+6; sportterreinen
Z13
16
Z14M14 week 42 A D14Z14D14 V14 Z14D14 week 16D14Z14
17
Z15D15V15Z15W15 start toetsen 3de graadZ15Z15W15V15
M15 week 25 B

start examens L5+6
schoolraad
18
M16 week 38 A
start verkeersweek
fietsencontrole NM
infoavond L1
W16Z16M16 week 51 A sportdag L2BD16Z16M16 week 12 A sportdag L3A
D16Z16
D16
keileuke dag jongste kleuters
19
D17 infoavond L2D17Z17D17V17 sportdag K3AM17 week 8 B
D17 medisch schooltoezicht L1A
V17
Z17 schoolhappening ism. OV
W17
20
W18 Dag van de sportclubV18 M18 week 47 AW18Z18D18W18Z18M18 week 21 BD18
21
D19 Z19D19 D19 Z19W19D19 Z19D19V19 sleepin K3
22
V20 StrapdagZ20W20V20 M20 week 4 B
D20V20M20 week 17 B
W20Z20
23
Z21M21 week 43 B
D21Z21D21 oudercontact kleuterV21 carnaval Z21D21D21 HemelvaartZ21
24
Z22
D22 koekenverkoop
oudervereniging
V22Z22
W22 NM dans sporthal De ponte
Z22Z22W22 NM buitenspeeldagV22M22 week 26 A
25
M23 week 39 B W23 NM: schaatsen L4+5+6Z23M23 KerstvakantieD23Z23
M23 week 13 B geen zwemmen
D23 PVZ23D23
26
D24 infoavond L3+4D24 Z24D24 week 52
V24 einde toetsen
sportdag K3B
M24 KrokusvakantieD24 V24Z24W24 rapport mee
27
W25 Veldloopdag Watewy: NM
V25 puntenrapport+attitudekaart
M25 week 48 B W25 KerstmisZ25D25 week 9W25Z25M25 week 22 A D25 oudercontact K+L
28
D26 infoavond L5+6Z26D26D26 2de KerstdagZ26W26
D26 BASO-bespreking ouders L6
Z26 vormselD26V26 receptie L1+L6
29
V27 PWZ27W27V27
M27 week 5 A rapport mee
medisch schooltoezicht L6A
D27V27M27 week 18 A
W27 schoolfotograaf onthaalklas
Z27
30
Z28M28 HerfstvakantieD28Z28D28 oudercontact lagerV28Z28D28D28Z28
31
Z29D29 week 44V29Z29W29Z29Z29W29V29M29 B
32
M30 week 40 A
Vrije dag
W30Z30M30D30
M30 week 14 A geen zwemmen
D30 Z30D30
33
D31D31
V31 sportdag L4B
Quiz oudervereniging
D31
Z31 Pinksteren
eerste communie
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...