สถานฝึกประสบการณ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
1
ประทับเวลาชื่อคำนำหน้าสกุลรหัสนักศึกษาวิชาเอก
วิชาที่ปฏิบัติสอน
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติการสอน
สังกัดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรสารคำนำหน้าชื่อสกุลระดับการศึกษาสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาจาก
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่สอนคำนำหน้ารายวิชาที่สอนชื่อสกุลระดับการศึกษาสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาจาก
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน
ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-สกุล รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-สกุล หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระที่นักศึกษปฏิบัติการสอน
ชื่อ-สกุล ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (นอกเหนือจากข้อ 1-3 ข้างต้น)
สาขาวิชา [แถวที่ 1]
44
9/10/2015, 12:22:06ณัฐภรณ์นางสาวแสงดำ54E101013ภาษาไทยวิชาภาษาไทย980841024
54E101013@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
0-7431-16770-7431-1271นางอรวรรณชนะปริญญาตรี
การวัดเเละการประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
253225วิชาภาษาไทย นายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางอรวรรณ ชนะ
นางเตือนใจ หนูเเก้ว
46
9/10/2015, 14:06:01ก้องหล้านายนวลเเก้ว54E101013สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
845297643
54E110005@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
0-7431-16770-7431-1271นางวิลาวัณย์ศรีระสันต์ปริญญาตรี
เทคโนโลยีทางการศึกษากับประถมศึกษา
มศว.สงขลา253619
สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
นายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางสุภัสสร มณีพงศ์
นางเตือนใจ หนูเเก้ว
49
9/10/2015, 17:16:47จุฑารัตน์นางสาวรัตนเสถียร54E186004วิทยาศาสตร์ทั่วไปปฐมวัย856288751
Katee_forever@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
36 ตำบล บ่อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
074-311677074-311271นางสุนันต์พิทักษ์วงศ์ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยครูสงขลา253321ปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์
50
9/10/2015, 17:16:51กมลพรรณนางสาวศรีสิงห์54E186001การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย980145284
soclose_ping@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
36 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90260
7431167774311271นางดรุณีเปียฉิมปริญญาโทหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
254930การศึกษาปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางสิริมา อาจณรงค์-
52
9/10/2015, 17:43:12ชุติสรานางสาว
พิทักษ์วงศ์วิทยา
54E186010การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย901015642
nujanelovely@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
เลขที่ 36 ตำบล บ่อบยาง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
7431167774311271นางสุณิสาสว่างชูลอยปริญญาตรีการอนุบาลศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา252836
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม (ปฐมวัย)
นายศิลปชัย ผลกล้านางมรกต ฉัตรจินดานางสิริมา อาจณรงค์
60
9/10/2015, 20:13:12ศุภรัตน์นางสาวพรหมสังคหะ54E186035การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย883945903
turyz_ziie@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่33 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
0-7431-16770-7431-1271นางละมัยทองฤกษ์ปริญญาตรีการอนุบาลศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา253135
ทุกกลุ่มประสบการณ์ปฐมวัย
นายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์
62
9/10/2015, 20:29:22พิราวรรณนางสาวรักษ์พุทธิ54E186022การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย892973121
ิbiwtypirawan@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1
เลขที่36 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขล จังหวัดสงขลา 90000
7431167774311271นางสาวชญานันท์ศิริบุญโญปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
254315การศึกษาปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์-
65
9/10/2015, 20:50:52อารบีนางสาวทองศรีนุ่น54E186046การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย872944602
numfon_hola@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สไนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1
เลขที่ 36 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัด สงขลา 90000
7431167774311271นางสาวอรพรรณมณีพงศ์ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
255366กิจกรรมหลักนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์
70
9/10/2015, 21:40:42อรวรรณนางสาวโต๊ะดุสน54E186054การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย801362310
orawan03923@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
7431167774311271นางนิภาขวัญแก้วปริญญาตรีประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
252532การศึกษาปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์
73
9/10/2015, 22:19:56นิธินาฏนางสาวสงสว่าง54E186017การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย828285071
nithinat.song@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1
เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7431167774311271นางสาโรจน์สองศรีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยครูสงขลา251740ปฐมวัยนางสาวปฐมวัยทับทิมทองขุนแก้วปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25553ผอ.ศิลปชัย ผลกล้า
รองผอ.อนุรักษ์ ร่มสกุล
คุณครูสิริมา อาจณรงค์
75
9/10/2015, 22:30:56พรรณทิตานางสาวโชติไพรัตน์54E186026การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย822682778jam_ke@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
36 ถ.รามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
7431167774311271นางเสาวคนธ์ไชยแก้วปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.เมือง จ.สงขลา
251740การศึกษาปฐมวัยนางการศึกษาปฐมวัยพรรณภาขุนแพ่งปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25552
ผู้อำนวยการศิลปชัย ผลกล้า
รองผู้อำนวยการอนุรักษ์ ร่มสกุล
คุณครูสิริมา อาจณรงค์
78
9/10/2015, 22:40:09หัทยานางสาวไชยแบน54E186045การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย828282082
online-555@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา 1
36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
74316777431271นางสาวลดาวัลย์มนตรีปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
25536ปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางสิริมา อาจณรงค์
นางสาวลดาวัลย์ มนตรี
80
9/10/2015, 22:56:50ศุภิสรานางสาวหนูรอด54E186042การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย862845971
tt_sugar_sweet@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 1
36 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
7431167774311271นางสิริมาอาจณรงค์ปริญญาโท
หลักสูตรและการสอน เอกปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
255216การศึกษาปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางสิริมา อาจณรงค์
195
21/10/2015, 17:12:06
นางสาวฮุสนา
นางสาวอาลี54E101056ภาษาไทยภาษาไทย801391931
honeycadet_free1819@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ที่อยู่เลขที่ 36 ถนน รามวิถี ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา 90000
074-311677-นางนางเสริมศรีโสมพะโยมปริญญาตรีภาษาไทยวิทยาลัยครูสงขลา252630ภาษาไทยนายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางอรวรรณ ชนะ-
197
21/10/2015, 17:29:14อรวรรณนางสาวทิพย์กองลาศ54E101052ภาษาไทยภาษาไทย843044315
Tipk0nglat07@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
เลขที่ 36 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
7431167774311271นางพรรณีสุวรรณทวีปริญญาโทการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
253925ภาษาไทยนายศิลปชัย ผลกล้านายอนุรักษ์ ร่มสกุลนางอรวรรณ ชนะ
265
11/1/2016, 19:14:15ณัฐภรณ์นางสาวแสงดำ54E101013ภาษาไทยภาษาไทย980841024Nutthapron
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
เลขที่ 36 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
0-7431-16770-7431-1271นางอรวรรณชนะปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา (ศษ.ม.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
253925ภาษาไทยนายศิลปชัย ผลกล้า
นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
นางอรวรรณ ชนะ
นางเตือนใจ หนูเเก้ว
267
2/3/2016, 15:00:18ศรัญญานางสาวดำแป้น54E102039ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ819949208
momay_10.04@hotmail.com
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
สพม. 16
149 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90140
7425611774256117นางสาวเยาวพาถาวระปริญญาตรี
ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาไทย
วิทยาลัยครูยะลา252335
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .2
นายวิรัช ทองแกมแก้ว
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
ชุติมา มั่งทองคำ
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
268
2/3/2016, 15:19:34กนกทิพย์นางสาวบุญผุด54E110003สังคมศึกษาพระพุทธศาสนา937310622
54E110003@gmail.com
รร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สพม.16
299 ถ.กาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
074-411077074-411366นางจิราภรณ์ศิรินวลปริญญาตรีสังคมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ253719
วิชาหน้าที่พลเมือง ม.2, วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 , วิชาพระพุทธศาสนา ม.3
นายเกษม ทองปัญจานายทิวา คงเสน
นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์
นางมุกดา เบ็ญหมัด
269
2/3/2016, 15:31:57สุมณฑานางสาวติ้นเส้ง54e110046สังคมศึกษาพระพุทธศาสนา ม.2936325467
54E110046@gmail.com
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สพม.16
299 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
074-411077074-411366นางอัญชนาทองมากปริญญาตรีภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
253119
สังคมศึกษา ม.2, พระพุทธศาสนา ม.2
นายเกษม ทองปัญจานายทิวา คงเสน
นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์
นางมุกดา เบ็ญหมัด
270
2/3/2016, 15:42:47ชลธิชานางสาวช่วยเอียด54e110015สังคมศึกษาประวัติศาสตร์884450403
54e110015@gmail.com
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สพม.16
299 ถนนกาญจนวนิจ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
074-411077074-411366นายดำรงค์สิงหรัตน์ปริญญาตรีสังคมศึกษา
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
253519
ประวัติศาสตร์ , พระพุทธศาสนา
นายเกษม ทองปัญจานายทิวา คงเสน
นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์
นางมุกดา เบ็ญหมัด
271
2/3/2016, 15:52:51พรพิมลนางสาวอาจชอบการ54E110027สังคมศึกษาสังคมศึกษา862842682p-ptg@hotmail.com
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
สพม.16
299 ถ กาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
074-411077074-411366นางสิร์สิรี กาเหย็มปริญญาตรีสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
252838สังคมศึกษานายเกษม ทองปัญจานายทิวา คงเสน
นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์
นางมุกดา เบ็ญหมัด
272
2/3/2016, 15:55:53ชลนรินทร์นายไชยมณี53E102004ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ958272767
overmyself17@gmail.com
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
หมู่ที่ 6 บ้านควนจีน
ตำบล : ควนลัง
อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา 90110
7425117274251173นางสาวกาโสมหมาดเด็นปริญญาตรี
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25534ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล
นายพนม ทองเสน
นางสาวธมนวรรณ เพ็ชรเมือง
นางพิมพ์ลภัทร ฑีฆโชติวัฒนา
273
3/3/2016, 9:30:44กานต์ทิวานางสาวหนูพันธ์54E102002ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ874710406
kantiwa.noopan@gmail.com
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
สพม. 16
149 ม.7 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
742561178742561178นางปณัตษวัลย์บุญขวัญปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
253425
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1
นาง
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1
อุชญาสังแสตมป์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
25445นายวิรัช ทองแกมแก้ว
นายไพฑุรย์ พิทักษ์ปัทมกร
นางชุติมา มั่งทองคำ
นายดำรง สุวรรณกาณจน์
274
3/3/2016, 9:49:36พชรนายเนาวรัตน์54E183023การศึกษาพิเศษ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสขุอนามัย
805396697
lager_191@hotmail.com
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
57 หมู่ 1ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
0-7762-27840-7762-2784นางสาวอาภรณ์ภู่ดอกปริญญาตรีการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
254413
ทักษะทางสังคมและการสื่อสาร
นางอนงค์ เนตรทิพย์
นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์
นางมณีวรัช บัวแก้วนางสาวอาภรณ์ ภู่ดอก
275
3/3/2016, 9:59:49ดาริกานางสาวสุขเกษม54E186013การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย824312496
sukkasaem2@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
สนง.ประถมศึกษาสงขลาเขต 3
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านทางควาย
ตำบล :
จะโหนง
อำเภอ :
จะนะ
จังหวัด :
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
90130
โทรศัพท์ : 074476411
โทรสาร : 074476411นางนาถฤดีรำจวนปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
253520การศึกษาปฐมวัย
นายประสงค์ ภูมิพัทธ์
นางอนุตตร์ เพชรรัตน์
นางนาถฤดี รำจวนนางสุวรรณนา คงเต็ม
276
3/3/2016, 10:12:45อดิสานางสาวมากกราย53E143045คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์988791455
53E143045@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
743240020-7431-630นายพิเชษฐคงชำนาญปริญญาตรีคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25526
คณิตศาสตร์ ป.5 และ ป.6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ หวังจิ
นางเพ็ญศรี ประทุม
นางพนิดา ช้างประเสริฐ
นายพิเชษฐ คงชำนาญ
277
3/3/2016, 10:17:28ศุภวรรณนางสาวเรืองมาก54E186040การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย883800679icejoy5564@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
สพป. สข. เขต 1
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเเต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
7446777774467777นางจุฑาทิพย์บุญยะศิวะปริญญาตรีปฐมวัยวิทยาลัยครูสงขลา253521ปฐมวัยนายถาวร บรรจงรักษ์-
นางจุฑาทิพย์ บุญยะศิวะ
278
3/3/2016, 10:30:23กฤติกานางสาวจันทร์เหมา54E183002การศึกษาพิเศษ
ทักษะสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
808654178
krittika11919@hotmail.com
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 439/9 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100
74330147743344675นางพรรณพิไลมานะทวีปริญญาตรีการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25469ทักษะด้านสติปัญญา
นางศรีจิจต์ ขวัญแก้ว
นางสุมาลี มเหสักขกุล
นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย
นางสันติยา ช่วยหนู
279
3/3/2016, 10:32:19ยุพาพรรณนางสาวคงแก้ว54E110031สังคมศึกษาสังคมศึกษา936181574
54E110031@gmail.com
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สพม.16
ถนนปละท่า ตำบลบ่อบาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
074-314415074-312646นางปรีดาช่วยปูปริญญาตรีสังคมศึกษาวิทยาลัยครู สงขลา253227สังคมศึกษานายจำรัส ฟองมณีนายเติม พกแดงนายลาบผล แก้วสุข
นาง จุฑามาศ หอมจันทร์
280
3/3/2016, 10:35:53นิธากรนางสาวมณีพรหม53E143019คณิตศาสตร์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 1
957474846fair.ichitan@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักงานคณะกรรมมการการอุดมศึกษา
เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
74432400274316307นางสาวพนิดาช้างประเสิรฐปริญญาตรีประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3920คณิตศาสตร์ผศ อดุลย์ หวังจินางพรรณี ผุดเกตุ
นางสาว พนิดา ช้างประเสิรฐ
281
3/3/2016, 10:41:19ศิริวรรษานางสาวไชยภูมิ54E101038ภาษาไทยภาษาไทย872928482
54E101038@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
สพป,สข.เขต1
หมู่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
7446777774467777นางอำพันธ์เป้าทองปริญญาตรีภาษาไทยวิทยาลัยครูสงขลา252828ภาษาไทยนายถาวร บรรจงรัตน์-
นางสาวพัสตราภรณ์ อุไรกุล
-
282
3/3/2016, 11:01:10นิอรนางสาวชูเท้า54E101024ภาษาไทยภาษาไทย908823146lookpla.nc@gmail.com
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
สพม.12
หมู่ที่6 บ้านลำธาร์ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
7469716474697210นางอมราภรณ์ พลเพชรปริญญาตรีภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
252434ภาษาไทยนายสมคิด ทองสงนายวิมล ณ พัทลุง
นางพันธุ์รัตน์ สุขสว่าง
283
3/3/2016, 11:49:29จิราภรณ์นางสาวบุญรัตน์54E186003การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย849654669
ing_team2009@hotmail.com
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
สพป.สงขลาเขต3
ม.5 ต.พังงา อ.สะเดา จ.สงขลา
7454116374541163นางอุบลทองเสนอปริญญาตรีประถมศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา253222การศึกษาปฐมวัยนางการศึกษาปฐมวัยอิงควัฒน์เพชรขันปริญญาตรีการศึกษปฐมวัยวิทยาลัยครูสงขลา253622ดร.ปราโมศ อิสโรสาวิตรี แก้วจินดาอุบล ทองเสนอ-
284
3/3/2016, 13:06:25ณัฐวดีนางสาว
อินทร์ศรีพราหมณ์
54E186012การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย883926242
m_ithepink@hotmail.com
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
สพป.สข.เขต1
หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
7433469774334697นางมาลินีศิริอักษรปริญญาโทการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25586ปฐมวัยนายมนัส แก้วชนะนายสมปอง ชูวิลัยนางมาลินี ศิริอักษรนางมาลินี ศิริอักษร
285
3/3/2016, 17:12:32วรัญญานางสาวคุ้มครอง54E101034ภาษาไทยภาษาไทย908701205
ningnapassaya@gmail.com
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
ม.5 บ้านด่าน ถ.สงขลา-นาทวี ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา
074-467777074-467777นางอนงษ์เสะยามาปริญญาตรีการศึกษาประถมศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา252732ภาษาไทยนายถาวร บรรจงรัตน์นายผิน สายชนะพันธ์
นางสาวพัสตราภรณ์ อุไรกุล
นางอนงษ์ เสะยามา
286
3/3/2016, 20:26:01สุภาวดีนางสาวโชโต54E102043ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ831709298
supawadee__bee@hotmail.com
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
สพม.16
ม.1 บ้านสามบ่อ ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140
7431874174589566นางอุบลวรรณจิตบรรจงปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต ก.ศ.บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
252236ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรทิพย์ ศรีจำเริญ
นาง รจนา แสงสุข
นาง อุบลวรรณ จิตบรรจง
287
4/3/2016, 9:53:35ธีรวัฒน์นายเทพรินทร์53E148034วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
807119732
aum_pgm-fi@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาลนครหาดใหญ่
293/1 ถ.ศรี๓ูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
7424599274245992นายวีระวัฒน์เพ็ชรศรีปริญญาตรีวทบ.ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
254512วิทยาศาสตร์พื้นฐานนายวิทยา กลางวัง
นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล
นายวีระวัฒน์ เพ็ชรศรี
นางจารุวรรณ เพชรย้อย
288
4/3/2016, 12:20:56สุดารัตน์นางสาวสงคง54E101046ภาษาไทยภาษาไทย937310631s_darat@hotmail.com
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
สพม.16
โรงเรียนสามบ่อวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
7458956674589566นางมณฑิราโชติช่วงปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25528ภาษาไทย
นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ
นางรจนา แสงสุขนางสุดี พายุหิน
นางอุบลวรรณ จิตบรรจง
289
4/3/2016, 14:40:03ปิยนุชนางสาวหนูเกตุ54E102023ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ881798529
piyaanut35@hotmail.com
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
สพม16
หมู่ที่ 1 บ้านสามบ่อ ตำบล วัดสน อำเภอระโนด จังหวัด สงขลา90140
7431874174589566นางบุญญาเครือหงส์ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
252826ภาษาอังกฤษ
นางพรทิพย์ ศรีจำเริญ
นางรจนา แสงสุข
นางอุบลวรรณ จิตบรรจง
290
4/3/2016, 16:01:04เสาวลักษณ์นางสาวไทยเกิด54E102042ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ950868922
momo.042@hotmail.co.th
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒สงขลา
สพม.16
149 ม.7 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
742561178742561178นางชุติมามั่งทองคำปริญญาตรีภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูสงขลา253029
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายวิรัช ทองเเกมแก้ว
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
นางชุติมา มั่งทองคำ
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
291
5/3/2016, 9:26:47เมธินีนางสาวแดงรักษ์53E110034สังคมศึกษาสังคมศึกษา904763469
53E110034@gmail.com
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
สพป.สข.1
2/10 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
74334987-นางอลิศาดีลิ่นปริญญาตรีกศ.บ การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา
252936สังคมศึกษา
นายประทีป เพ็ชรจำรัส
นางวนิชชา เพ็ชรจรูญนางอลิศา ดีลิ่น
นางวนิชชา เพ็ชรจำรูญ
292
7/3/2016, 13:46:17ศักดิ์ธเนศนายคงชาย53E102040ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ817386851
untitled_ks_ptl@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
สปพ. พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
ม.10 เทศบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
817386851-นางอัมพรรอดเนียมปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
252524ภาษาอังกฤษนายนายปฐม นวลเกลี้ยงนางผุสดี นวลเกลี้ยงนางอัมพร รอดเนียมนางสุภาพ เสือพล
293
7/3/2016, 19:43:53นุ่นนิจนางสาวถาวรรัตน์54E101018ภาษาไทยภาษาไทย869638683dhavisakt@gmail.com
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
76 หมู่ 1 ซอยสาสุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-384455 074-384457นายสุรเดชสุริยวาณิชปริญญาตรีภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25563
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
นายแวอารง สาและนายณัฐพล เซ่งกิ้มสุรเดช สุริยวาณิช
294
10/3/2016, 12:11:40ศริมนนางสาวนุ้ยสอน54E148072วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์954321331
naamkangdear@gmail.com
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
สพม.12
หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
7462502974625029นายนอมทองยอดปริญญาโท
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
253424วิทยาศาสตร์
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
นายจำลอง เพชรมณีนางอารีย์ อุดหลี
295
17/3/2016, 15:48:48ณัฐวรรณนางสาวกานุวงศ์54E143010คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์918497720
54e143010@gmail.com
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สพม.16
75/3 ถนนสายโยชน์ หมู่ที่5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
90190
7439716074397160นางสาวรจนาชูทองปริญญาตรีการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินท์วิโรฒ
253621คณิตศาสตร์นางสาวคณิตศาสตร์นางสาววรรณียิ้มหิ้นปริญญาตรีคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
252237วีรพล วงศ์พัธยากรวริยา เกื้อเม่งพรทิพย์ รัชนีย์วรรณี ยิ้มหิ้น
296
30/9/2016, 14:44:29รุจรวีนางสาวมุรีเเนม55E148050วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101
817487056
nittaya3936@gmail.com
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16
2 ตำบลพิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด : สตูล รหัสไปรษณีย์91000
โทรศัพท์ 074-711086
โทรสาร 074711588
074-71108674711588นางสาวรุจรวีมุณีเเนมปริญญาตรีฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฆ สงขลา
253721
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101
นายจำเเนก เรืองติกนายสุภาพ เจริญผลนางนัฎฐา กั่วพานิชนายวิชาญ สำเภาเงิน
297
30/9/2016, 15:34:24ทิพย์สุดานางสาวมาหิเละ55E148048วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
887854290
edu55e148048@gmil.com
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สพธ.16
165/3 หมู่ 5 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
887854290-นางจรัสศรีไชยกุลปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ สงขลา
253619
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1, วิทยาศาสตร์และอวกาศ ม.5
นายจำแนก เรืองติกนายสุภาพ เจริญผลนางณัฎฐา กั่วพานิชนายวิชาญ สำเภาเงิน
298
4/10/2016, 10:08:21อุษานางสาวอุบลไพศาล54e143046คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3
980426826
54e143046@gmail.com
โรงเรียนธรรมโฆสิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 หมู่ที่ 2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
074-310702074-310702นายมงคลศิริชัยปริญญาโทการสอนคณิตศาสตร์เกษตรศาสตร์253826คณิตศาสตร์นายเปรมเวช กิจนุรักษ์ทวีพล ผลบุญมงคล ศิริชัย
นางเพ็ญพักตร ไชยสุวรรณ
299
4/10/2016, 10:17:47ประติภานางสาวสูงเกียรติ55e143019คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2
914607798
porpratipa190136@gmail.com
โรงเรียนธรรมโฆสิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 หมู่ที่ 2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
074-310702074-310702นางณัฐนันท์เครือเพียกุลปริญญาตรีวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
253523คณิตศาสตร์
นายเปรมเวช กิจนุรักษ์
นายทวีพล ผลบุญนายมงคล ศิริชัย
นางเพ็ญพักตร ไชยสุวรรณ
300
4/10/2016, 10:23:37นันทพรนางสาวคำจินดา55e143015คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
836454859
280836nantaporn@gmail.com
โรงเรียนธรรมโฆสิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 หมู่ที่ 2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
074-310702074-310702นายมงคลศิริชัยปริญญาโทการสอนคณิตศาสตร์เกษตรศาสตร์253826คณิตศาสตร์
นายเปรมเวช กิจนุรักษ์
นายทวีพล ผลบุญนายมงคล ศิริชัย
นางเพ็ญพักตร ไชยสุวรรณ
301
4/10/2016, 16:52:11ปรียานางสาวจันทร์ลัภ55E143021คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์904942736
preeya_601@hotmail.com
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 16
709 หมู่ที่ 2 บ้านควนเนียง ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90220
7438644374386015นางวรรณาพันธ์ศรีปริญญาตรีคณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
253425คณิตศาสตร์นางวลัย ธนานุสนธิ์
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
นางวรรณา พันธิ์ศรี
302
6/10/2016, 10:15:05สมโภชน์นายพ่วงเพชร55E102035ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ8729793580
sompot--25631aod@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
7431158874311588นางรุจิรัตน์เลาสัตย์ปริญญาโท
มัธยมศึกษาเอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254613ภาษาอังกฤษนายมนิต เพชรสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
นางรุจิรัตน์ เลาสัตย์
นายขวัญ ชาทอง
303
6/10/2016, 10:25:26ระพีพรนางสาววงศ์สุวรรณ55E110026สังคมศึกษาสังคมศึกษา936843660
armmy.wongsuwan@hotmail.com
โรงเรียนเทสบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
สำนักการศึกษา เทสบาลนครสงขลา
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
7431158874311588นางธสชาบุญกาญจน์ปริญญาตรีไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
255413สังคมศึกษานายมนิต เพชรสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
นายขวัญ ชาทองนางธสชา บุยกาญจน์
304
8/10/2016, 12:36:08สุภัทรานางสาวชุมแก้ว55E101037ภาษาไทยภาษาไทย887908630
Nong_of_Love@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
เทศบลนครสงขลา
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านแหลมทราย)ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
074 – 311588074 – 311588นางสาวทวินันท์เชาวนเดชาปริญญาตรีภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ25517ภาษาไทยนายมนิต เพชรสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
นางธิราพร กราพันธ์-
305
8/10/2016, 16:47:36ภัทราวรรณนางสาวณ อุบล55E110024สังคมศึกษาสังคมศึกษา800599374
June_semtember@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
เทศบาลนครสงขลา กระทรวงมหาดไทย
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
074-311588074-311588นายธนาวุฒิเนียมรินทร์ปริญญาตรีสังคมศึกษา (คบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25563สังคมศึกษานายมนิต เพชรสุวรรณ
นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
นายขวัญ ชาทอง
นางสาวทวินันท์ เชาวนเดชา
306
27/10/2016, 0:23:29วรดนูนางสาวหนูทอง55E102032ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ872983808
55E102032@gmail. com
โรงเรียนแจ้งวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
74323854-นางสมยาวงศ์วัชรินทร์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
252431ภาษาอังกฤษ---0นายธริศร เทียบปาน
พระครูสังฆรักษ์ญาณกร ญาณกโร
นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์
นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์
307
13/11/2016, 12:11:44กาญจนา นางสาวเลื่อนแก้ว55E148040วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์810981981giftbaw@hotmail.com
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สพม. 12
ม.3 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
--นางศิริวรรณขุนรักษ์ปริญญาตรีวทบ.เกษตรศาสตร์มอ.หาดใหญ่253224วิทยาศาสตร์นายสมโชค วรรณเวชนายเปรียญ ชูทองนางธนิษฐา ก้าวลิ้ม
นางศิริวรรณ ขุนรักษ์
308
14/11/2016, 15:11:44สุนีย์นางสาวยาชะรัด55E148068วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์808728626
edu55e148068@gmail.com
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สพม.12
หมู่ที่3 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
7463538-นางจิตตรีณ นรงค์ปริญญาตรี
วทบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
253622วิทยาศาสตร์นายสมโชค วรรณเวชนายเปรียญ ชูทองนางธนิษฐา ก้าวลิ้มนางจิตตรี ณ นรงค์
309
14/11/2016, 15:28:16สุภาวิณีนางสาวบุญนุ้ย55E148069วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์914593679
edu55e148069@hotmail.com
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
สพม.12
หมู่ 3 ตำบล นาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
74635381-นายสุรพลยอดรัตน์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
252432วิทยาศาสตร์นายสมโชค วรรณเวชนายเปรียญ ชูทองนางธนิษฐา ก้าวลิ้มนายสุรพล ยอดรัตน์
310
28/11/2016, 21:23:51วิภารัตน์นางสาวรามจันทร์55E110031สังคมศึกษาสังคมศึกษา939299791
peepoopanupong@gmail.com
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
เทศบาลนครสงขลา
ถนนเพชรมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
0-7431-1813-นายณรงค์รามณรงค์ปริญญาตรีประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
252928สังคมศึกษาพรพรรณ กิติคุณธวัช สิงห์โตณรงค์ รามณรงค์ณรงค์ รามณรงค์
311
19/1/2017, 11:41:45นฤพันธ์นายปานภักดี55E143014คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์630814922
nai.naruphan9@gmail.com
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สพม.16
ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
7433145474331454นางสารภีศิริวงศ์ปริญญาตรีคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูสงขลา252829คณิตศาสตร์นานสุภาพ ยะพงศ์นางอรทัย แก้ววิชิต
นางสาวปรีดา สารีกามา
นางสารภี ศิริวงศ์
312
19/1/2017, 11:52:01สุวกฤษฏิ์นายเกตุแก้ว55E143036คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์987092537
suwakrit.pop@gmail.com
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สพม.16
165 หมู่ที่ 1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
7433145474331522นางสาวศุภลักษณ์ณ พัทลุงปริญญาโท
บริหารการศึกษา(ป.โท), คณิตศาสตร์(ป.ตรี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ(2557), สถาบันราชภัฏสงขลา(2544)
255710คณิตศาสตร์นายสุภาพ ยะพงศ์นางอรทัย แก้ววิชิต
นางสาวปรีดา สารีกามา
313
26/1/2017, 14:39:05ภาณีนางสาวคงประสม55ฎ102027ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ828209405
55E102027@gmail.com
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
สพป.สข.1
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน
ตำบล : พะวง
อำเภอ : เมืองสงขลา
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90100
74320771-นายอนันต์ล่องแดงปริญญาตรีภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูสงขลา253127ภาษาอังกฤษนางภาษาอังกฤษจงกลทวีศรีปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
252732
นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์
นางสาวรุ่งดล นฤนาทมโนรม
นางจงกล ทวีศรีนายนพรัตน์ วัฒนกุล
314
27/1/2017, 10:11:56บรรพตนายมณีโรจน์55E148052วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์954388617
edu55e148052@gmail.com
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สพม.16
75/3 หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
7439716074397285นางวรรณีปรางสุวรรณปริญญาตรีวิทยาศษสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
253523วิทยาศาสตร์
นายวีรพล วงศ์พัทธยากร
นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี
นางสาวกาญจนา ชุมทอง
นายไชยา รัชนีย์
315
27/1/2017, 10:19:26พิมพ์กมลใจนางสาวพฤกษดี55E186021การศึกษาปฐมวัยระดับชั้นปฐมวัย 824964558
55E186021@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ถนนราชวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
074-311677074-311271นางสาวนันท์มนัสแทนบุตรปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏยะลา254416ระดับชั้นปฐมวัยนายศิลปชัย ผลกล้า นางมรกต ฉัตรจินดานางสิริมา อาจณรงค์
นางสาวนันท์มนัส แทนบุตร
316
27/1/2017, 11:27:06คงเดชนายจันทวงศ์54E143005คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์808724940
54E143005@gmail.com
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สพม.16
75/3 หมู่ที่ 5 ถนนสายโยชน์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
7439716074397285นางสาววิภารัตน์ทองขวิดปริญญาตรีการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
252828คณิตศาสตร์
นายวีรพล วงศ์พัทธยากร
นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี
นางพรทิพย์ รัชนีย์
317
27/1/2017, 11:52:24ณัฐพรนางสาวคงขาว55E102015ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ888324459
55E102015@gmail.com
โรงเรียนเทศบาล๓ (โศภนพิทยาคุณาสรณ์)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 895 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-211599-นางสาวจงศิริอนุกูลปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
254514ภาษาอังกฤษนายวิทยา กลางวังนายนิโรธ วิชาธิคุณ
นางสาวเนตรนภา เปราะทอง
นางสาวจงศิริ อนุกูล
318
27/1/2017, 12:40:30รัตติกาลนางสาวบัวทอง55E148022วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์807124605
55E148022@gmail,com
โรงเรียนตะโหมด
สำนักงานเขตพื้นการมัธยมศึกษาเขต 12
ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
074-695392074-695392นางธนิตาสิงห์เนี่ยวปริญญาตรีชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
253624
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์นางภัทรา เขียวจีน
นางธนิตา สิงห์เนี่ยว
-
319
27/1/2017, 15:07:34ปิยธิดานางสาวทองพิจิตร55E101018ภาษาไทยภาษาไทย835223180
Nut_sport106@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
เทศบาลนครสงขลา
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านแหลมทราย)ถ.ราชดำเนิน ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
7431158874311588นางสุภรณ์พิบูลย์ผลปริญญาโทภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ254512ภาษาไทยมนิต เพชรสุวรรณ
ลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
ธิราพร กราพันธ์ธสชา บุญกาญจน์
320
28/1/2017, 17:47:21
เกียรติศักดิ์
นายแก้วสนิท55E101004ภาษาไทยภาษาไทย817382154kts_m@hotmail.com
รร.บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง))
สพป.สงขลา เขต 2
รร.บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

7421087674438767นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดีปริญญาโทภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ252832ภาษาไทย
นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล
นายสมจบ เสียงอ่อน
นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี
321
28/1/2017, 20:51:59เจษฎานายจารุเจริญ55E110006สังคมศึกษาสังคมศึกษา862876219
jessada318415@hotmail.com
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านหาดใหญ่)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
74252324-นายบุญศักดิ์ทองเอียงปริญญาตรีสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
253128สังคมศึกษา
นายไพศาล เกื้อกาญจน์
นางปรีดา ช่วยสุข
นางโสภิดา ภู่เลิศตระกูล
322
28/1/2017, 21:07:33จริญญานางสาวระเมาะ55E102008ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ888310256
joy.jarinya17@gmail.com
โรงเรียนวิเชียรชมสพป.สงขลา เขต1
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
743111997411551นางอรวรรณเชาว์บวรปริญญาตรีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยทักษิณ254119ภาษาอังกฤษนายสุวิทย์ ชัยเสนะนายสมปอง ยอดมณีนางเบญจพร คงอินทร์นางอรวรรณ เชาว์บวร
323
28/1/2017, 21:09:05ธันย์ชนกนางสาวชูเสน55E102019ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ936289368
55E102019@gmail.com
โรงเรียนวิเชียรชม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
0-7431-11990-741-1551นางคำนึงเด่นดวงปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
252830ภาษาอังกฤษนายสุวิทย์ ชัยเสนะนายสมปอง ยอดมณีนางเบญจพร คงอินทร์นางคำนึง เด่นดวง
324
28/1/2017, 22:02:24ปัญญาทิพย์นางสาวพิจิตร55E102022ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ822853236
55E102022@gmail.com
โรงเรียนวิเชียรชมสพป.สงขลา เขต 1
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
743111990-741-1551นางอรวรรณเชาว์บวรปริญญาโท
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยประสานมิตร
254919ภาษาอังกฤษนายสุวิทย์ ชัยเสนะนายสมปอง ยอดมณีนางเบญจพร คงอินทร์นางจันทิรา นนทิกาล
325
28/1/2017, 23:54:17ชลิตานางสาวปฏิญญานุสรณ์55E102011ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ848614830
55E102011@gmail.com
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
สพป.สข.1
หมู่ 4 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
74320771-นางจงกลทวีศรีปริญญาตรีภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
252732ภาษาอังกฤษนายภาษาอังกฤษอนันต์ล่องแดงปริญญาตรีภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูสงขลา253127นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์
นางสาวรุ่งดล นฤนาทมโนรม
นางจงกล ทวีศรีนายนพรัตน์ วัฒนกุล
326
29/1/2017, 18:49:19สุไลฆอนางสาวหมัดหลง55E102038ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ887655477
55E102038@gmail.com
โรงเรียนกำแพงวิทยาสพม.16
ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ถนน ละงู-ทุ่งหว้า ตำบล กำแพง อำเภอละงู จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91110
074-701204074 – 701204นางนริศราหยีมะเหร็บปริญญาตรีภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏยะลา253921ภาษาอังกฤษ
นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
นายประดิษฐ์ รังสรรค์
นางสาจิตร ทิพย์รองพล
นางนริศรา หยีมะเหร็บ
327
30/1/2017, 11:15:21ดารณีนางสาวยาหวัง55E102018ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ945940366
nurul_wan@hotmail.co.th
โรงเรียนกำแพงวิทยาสพม.16
เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ถนน ละงู-ทุ่งหว้า ตำบล กำแพง อำเภอละงู จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91110
074-701204074 – 701204นางอารมย์หมื่นจรปริญญาตรี
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
252930ภาษาอังกฤษ
นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
นายประดิษฐ์ รังสรรค์
นางสาจิตร ทิพย์รองพล
นางอารมย์ หมื่นจร
328
31/1/2017, 11:39:04วิไลพรนางสาวชาญสวัสดิ์55E148025วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
843004687
55E148025@gmail.com
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-243599 ,074220404
074-245288นางสุนันทาสุวรรณะปริญญาตรีเคมี คุรุทายาท
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
254411เคมีพื้นฐานทรงเกีรติ พืชมงคลนภดล บุญรัศมีชวนพิศ เผือกน้อยศรายุธ ธารเนตร
329
31/1/2017, 12:20:00เกศรานางสาวศุภรัตน์55E102006ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ869520475
cheerfulnice@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1
332 หมู่ที่ 8 บ้านท่าสะอ้าน, ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, 90100
7433525074335259นางสิริพรสุวรรณพิบูลย์ปริญญาตรี
มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา
253723ภาษาอังกฤษ
นายประพัชน์ ยอดเพชร
-
นางจิรัชญา สุขบูรณ์
330
31/1/2017, 13:34:51กรรณิการ์นางสาวสุคันธเมศ55E102002ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ902650329
nongpla_36@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
332 หมู่ที่ 8 บ้านท่าสะอ้าน, ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, 90100
074 335 25074335259นางจิรัชญาสุขบูรณ์ปริญญาโท
หลักสูตรและการสอน(กศ.ม.)
มหาวิทยาลัยทักษิณ255318ภาษาอังกฤษนายประพัชน์ ยอดเพชร
นายชำนาญ สังฆวิจิตต์
นาง จิรัชญา สุขบูรณ์
นาง จิรัชญา สุขบูรณ์
331
31/1/2017, 14:33:49อัมพวรรณนางสาวรัตนพันธ์55E148034วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
987057277
55E148034@gmail.com
โรงเรียนตะโหมดสพม.12
ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
7469539274695392นางวันเพ็ญวังช่วยปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
253821วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1นายสมพงศ์ บุญชรัตน์นายสุชาติ เทพเกื้อ
นางธนิตา สิงห์เนี่ยว
332
31/1/2017, 15:42:28นัศรินดานางสาวเจ๊ะดือเร๊ะ55E101027ภาษาไทยภาษาไทย901808455Maisy.027@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สกอ.
160 หมู่ ที่ 4 ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง ตำบล เขา รูป ช้าง
อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา สงขลา 90000
0-7432-40020-7432-4002นางดวงพรวิทยนันท์ปริญญาตรีภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ25508ภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ หวังจิ
นางสาวโสภา ยามาเจริญ
นางดวงพร วิทยนันท์
นางสาวนงลักษณ์ คงรักษ์
333
31/1/2017, 16:08:46ซัยนะนางสาวโตะลูอาล๊ะ55E110007สังคมศึกษาสังคมศึกษา883216762sainat355@gmail.com
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
หมู่7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
7433469774334697นางสมจิตรอวะภาคปริญญาตรีสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
252832สังคมศึกษานายมนัส แก้วชนะนางสารีพร ช่วยแท่นนางสมจิตร อวะภาคนางนฤมล สิทธิพงษ์
334
31/1/2017, 16:08:48อรณิชนางสาวสุดเอื้อม55E110037สังคมศึกษาสังคมศึกษา807135593glom_oranich@hotmail
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน
ตำบล : น้ำน้อย
อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
7433469774334697นางสมจิตรอวะภาคปริญญาตรีกศ.บ. สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
252832สังคมศึกษานายมนัส แก้วชนะนางสาริพร ช่วยแท่นนางสมจิตร อวะภาคนางนฤมล สิทธิพงษ์
335
31/1/2017, 16:09:53ธนกฤตนายล้อมลิ้ม55E148011วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์84861483055E148011
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1
ตำบลพะวง หมู่ที่4 ถนนควนหินทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
74336771-นางจินดาบริรักษ์ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยครูสงขลา252831วิทยาศาสตร์นายชนาธิป ผลยฤทธิ์
นางรุ่งดล นฤนาทมโนรม
นางจินดา บริรักษ์-
336
31/1/2017, 16:27:00ณิชนาฎนางสาวดาสิน55E101008ภาษาไทยภาษาไทย869556749
kung9020@hotmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
0-7432-40020-7431-6307นางเพ็ญศรีประทุมปริญญาตรีภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
253131ภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ (รักษาการ)
นางสาวดวงพร วิทยนันท์
337
31/1/2017, 16:40:36อัมรีนายเจ๊ะมะลี53E110058สังคมศึกษา สังคมศึกษา822624038diedeeyee@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
7432400274324002นางกนกพรหนูประพันธ์ปริญญาโทสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
253621
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์
นางกนกพร หนูประพันธ์
338
31/1/2017, 20:19:20ปวันรัตน์นางสาวชูมณี55E148054วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์835954880
oomme3@hotmail.com
โรงเรียนเขาชัยสนสพม.12
520 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
7469118774691463นางหัสหมะมุเส็มสะเดาปริญญาโทหลักสูตรเเละการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ255023วิทยาศาสตร์นายมณี เรืองเเก้ว
นางสาวสุปรียา นะนุ้ย
นางสาวนิรมล นวลจันทร์
นางหัสหมะ มุเส็มสะเดา
339
31/1/2017, 20:26:47วิษณุนายอธิภัทรินธร55E101033ภาษาไทยภาษาไทย869663881
visanu5361@gmail.com
โรงเรียนวิเชียรชม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
074-311551-นางอมรสุรรณรัตน์ปริญญาโท
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ255215ภาษาไทยสุวิทย์ ชัยเสนะสมปอง ยอดมณีสุนิสาห์ สุกสีดรุณี รัตนวิมล
340
31/1/2017, 20:35:42อลิษานางสาวเพ็ชรรักษ์55E101043ภาษาไทยภาษาไทย925760454
kan-Alisa@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
895 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
7421159974211599นายวินัยจันทร์ประดิษฐ์ปริญญาตรีภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
253723ภาษาไทยนายวิทยา กลางวังนายนิโรธ วิชาธิคุณ
นางปิยาภรณ์ ไชยภักดี
นายณธรรศ พิบูลย์พงศ์
341
31/1/2017, 20:50:13ณัฎฐยานางสาวบัวก่ำ55E101007ภาษาไทยภาษาไทย805444925lidear26@gmail.comโรงเรียนวิเชียรชม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
074-311551-นางจำเนียรปานทองคำปริญญาตรีภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
253620ภาษาไทยสุวิทย์ ชัยเสนะสมปอง ยอดมณีสุนิสาห์ สุกสีดรุณี รัตนวิมล
342
31/1/2017, 21:14:54ธนากรนายบุญมี55E110010สังคมศึกษาเอกสังคมศึกษา971178542
tanakorn074695562@gmail.com
โรงเรียนเทศบาล4 (วัดคลองเรียน)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
293/1 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
0-7424-59920-7424-5992นางสาวปิยทิพย์ธรฤทธิ์ปริญญาตรีเอกสังคมศึกษาม.ราชภัฎสงขลา25496สังคมศึกษานางสุภาวดี ติ้นสกุล
ลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล
นางสุพร ศรีเมือง
343
31/1/2017, 21:19:22ชนัญญานางสาวแก้วบัวสง55E148045วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์842474026
yoko_pooka@hotmail.com
โรงเรียนเขาชัยสนสพม.12
520 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
7469118774694163นางสาวกาญจนาเอียดสุยปริญญาตรีชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25535ชีววิทยานายมณี เรืองแก้ว
นางสาวสุปรียา นะนุ้ย
นางสาวนิรมล นวลจันทร์
นางสาวกาญจนา เอียดสุย
344
31/1/2017, 21:38:29จุฑามาศนางสาวคงฉ้ง55E102009ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ843280318
55e102009@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
0-7432-40020-7431-6307นางสาวจันทร์จิราวงศ์ประไพโรจน์ปริญญาโทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
254419ภาษาอังกฤษผศ.อดุลย์ หวังจิ
ผศ.อดุลย์ หวังจิ(รักษาการ)
อาจารย์ จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์
345
346
347
348
349
Loading...
Main menu