รายงาน LTC 5กลุ่มวัย รอบ 9เดือน อำเภอขุขันธ์ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
รายงานประสิทธิภาพการบริหารปฏิบัติราชการ PA เขตสุขภาพที่ 10
2
ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผลงานตั้งแต่ 1 ตค.58 -20 มิย.59)
3
ลำดับPA /ตัวชี้วัดผลงานจำแนก
ตามพื้นที่
ผลงาน
4
5
1
LTC บูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ
6
1.2 กลุ่มแม่และเด็ก
7
หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยง
8
1.2.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
9
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
76
10
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
11
- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
12
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
57
13
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
14
- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ (นับเมื่อคลอด)
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
15
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
49
16
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
17
- จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
18
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
3
19
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
20
1.2.2 จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
21
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
297
22
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
23
- จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
24
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
297
25
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
26
- จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
27
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
0
28
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
29
1.3 กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี)
30
1.3.1 จำนวนเด็ก 5-14 ปี ทั้งหมด (อนุบาล 1- ม.2)
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
31
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
4841
32
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
33
1.3.2 จำนวนเด็ก 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน (อนุบาล 1- ม.2)
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
34
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
261
35
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
36
1.3.3 จำนวนเด็ก ป. 1 ทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
37
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
328
38
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
39
1.3.4 จำนวนเด็ก ป. 1 ได้รับการตรวจสายตา
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
40
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
328
41
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
42
1.3.5 จำนวน เด็ก ป. 1ที่มีสายตาผิดปกติ /ได้รับการแก้ไข
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
43
(ร้อยละ 100)
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
2/2
44
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
45
1.3.6 จำนวนเด็กต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
46
(ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร)
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
2
47
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
48
1.4 วัยรุ่น (15-21 ปี)
49
1.4.1 จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
50
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
353
51
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
52
1.4.5 จำนวนชายอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
53
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
619
54
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
55
1.4.2 จำนวนหญิง 15-19 ปี ที่คลอดทั้งหมด (อัตราคลอดในหญิง
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
56
15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปีพันคน)
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
4
57
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
58
1.4.3 จำนวนหญิง 15-19 ปี ที่ตั้งครรภ์ซ้ำ (ไม่เกินร้อยละ 10)
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
59
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
2
60
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
61
1.4.5 จำนวนการบริโภคแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
62
(ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2558)
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
50
63
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
64
1.5 ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ1485/239
65
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
66
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
1485
67
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
68
1..5.1 จำนวนผู้สูงอายุ ได้รับการประเมิน ADL
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
69
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
1230
70
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
71
1.5.2 จำนวนผู้สูงอายุ ติดสังคม
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
72
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
1177
73
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
74
1.5.3 จำนวนผู้สูงอายุ ติดบ้าน
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
75
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
46
76
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
77
1.5.4 จำนวนผู้สูงอายุ ติดเตียง
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
78
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
7
79
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
80
1.5.5 จำนวน CM ที่ผ่านการอบรม
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
81
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
1
82
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
83
1.5.6 จำนวน CG ที่ผ่านการอบรม 70 ชม.
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
84
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
9
85
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
86
1.5.7 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ที่ต้องดูแลทั้งหมด
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
87
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
18
88
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
89
1.5.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ได้รับการประเมิน
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
90
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
8
91
และจัดทำแผนดูแลรายบุคคล (Care plan)
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
92
1.5.9 จำนวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการตาม Care plan
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
93
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
8
94
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
95
1.5.10 จำนวนผู้สูงอายุพึ่งพิงที่มี ADL ดีขึ้น
ใน พท.รับผิดชอบ รพ.สต.
96
เฉพาะตำบลต้นแบบ 1…….
2
97
เฉพาะตำบลต้นแบบ 2…….
98
99
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ
100
ชื่อ-สกุล นางสมจันทร์ บัวเขียว
Loading...