TKB-29-01.4.2019-TH
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
2
3
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
4
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019)
5
BUỔI SÁNG
6
7
ThứTiết12/112/212/312/412/512/612/712/812/912/1011/611/711/811/911/10
8
21HươngVMaiTMườiVChiênHLưuLQuỳnhLTrangLQuốcLÁnhVBìnhCd
QuyênH
TựCd
PhườngH
KiệnLLongH
9
2DươngTMaiTMườiVHươngVLongHChiênHTrangLQuốcCnÁnhVBìnhCdQuỳnhLÂuT
PhườngH
LongVKiệnL
10
3QuỳnhLMaiTLongHĐịnhTLưuLDươngTNhậtTTúSuQuốcLMườiVQuyênHÂuT
PhườngH
LongVTrúcT
11
4HươngV
PhườngH
TrangCnChiênHÁnhVQuỳnhCnNhậtTQuốcLLưuCnHồngYTTrúcTTúSuThưTĐịnhTLongH
12
5HươngVTrangLHồngYTQuốcLLưuCnQuỳnhLÁnhVMườiVPhườngHTúSuTrúcTLongVThưTĐịnhTLongH
13
31TưAvNghĩaVHàAvTrangSuTrúcTDươngTÁnhVNguyệtHCúcAvHồngYTLiêuSiTrâmAvMinhVKiệnCnLongV
14
2TưAvNghĩaVTrangSuTrâmAvTrúcTDươngTÁnhVViAvCúcAvLiêuSiLongVÂuTMinhVSuýSiKiệnCn
15
3DươngTTrangSuHồngYTTrâmAvÁnhVCúcAvNhậtTViAvDungĐNguyệtHTrúcTÂuTSuýSiĐịnhTHàAv
16
4DươngTHàAvHồngYTĐịnhTTưAvNghĩaVViAvMườiVTúSuTrâmAvLệTinDungCnDungĐThìnAvSuýSi
17
5TrangSuHàAvDungĐĐịnhTTưAvNghĩaVViAvMườiVHồngYTTrâmAvTúSuSuýSiDungCnThìnAvLệTin
18
41TưAvTrangTinVyTinTrâmAvHàSuBìnhĐÁnhVDungĐCúcAvNguyệtH
ThươngAv
BảoLMinhVLongVHàAv
19
2TưAvTrangTinVyTinTrâmAvBìnhĐCúcAvHàSuNguyệtHDungĐBảoL
ThươngAv
PhườngH
MinhVLongVHàAv
20
3HươngVHàAvDungĐĐịnhTTưAvHàSuNguyệtHViAvÁnhVChươngTinBảoCnTrâmAv
PhườngH
TúSuLongV
21
4VyTin
PhườngH
HàAvĐịnhTTrangTinDươngTViAvThảoTÁnhVChươngTinLongVTrâmAvDungCnDungĐTúSu
22
5VyTinNghĩaVHàAvHươngVTrangTinDươngTViAvThảoTPhườngHTrâmAvLongVDungCnTúSuĐịnhTLongH
23
51DươngTTrangLMườiVTrangTinÁnhVBìnhCdBìnhĐThảoTHồngYTTrâmAvDungĐLongVNhiAvLongHTrúcT
24
2DươngTBìnhĐMườiVTrangTinÁnhVCúcAvViAvDungĐHồngYTTrâmAvBìnhCdLongVNhiAvLongHTrúcT
25
3DungĐMaiTSangCdBìnhCdTrúcTTrangTinTrangLViAvCúcAvBìnhĐ
26
4SangCdMaiTTrangLDungĐTrúcTTrangTinÁnhVViAvCúcAvMườiV
27
5
28
61TưAvHàAvMườiVTrâmAvLinhSiQuỳnhLSangCdTrangTinHồngYTBìnhĐ
ThươngAv
LongVBìnhCdKiệnLDungĐ
29
2CúcSiHàAvMườiVDungĐTưAvBìnhĐLinhSiTrangTinSangCdHồngYT
ThươngAv
TrâmAvKiệnLSuýSiLongV
30
3HươngVBìnhCdHàAvCúcSiTưAvLinhSiBìnhĐSangCdLiêuSiHồngYTBảoCnDungĐSuýSiKiệnCnLongV
31
4DungĐCúcSiHàAvHươngVBìnhĐNghĩaVTrangTinLiêuSiChươngTinMườiVLongVBảoLThưTThìnAvSuýSi
32
5PhườngHBìnhĐCúcSiHươngVSangCdNghĩaVTrangTinMườiVChươngTinBảoLLiêuSiSuýSiThưTThìnAvHàAv
33
71QuỳnhCnNghĩaVTrangLQuốcCnÁnhVCúcAvNguyệtHThảoTHồngYTMườiVTrúcTTựCdNhiAvLongHKiệnCn
34
2PhườngHNghĩaVHồngYTHươngVTrúcTCúcAvNhậtTThảoTQuốcLMườiVQuỳnhLLệTinNhiAvKiệnLTựCd
35
3QuỳnhLTrangCnHồngYTChiênHLongHNghĩaVNhậtTQuốcLÁnhVLưuCnQuyênH
PhườngH
LệTinTựCdKiệnL
36
4HươngVMaiTLongHQuốcLLưuLChiênHTrangCnMườiVÁnhVHồngYTQuyênH
PhườngH
KiệnLLệTinTrúcT
37
5HươngVMaiTMườiVChiênHLưuLQuỳnhLTrangLQuốcLÁnhVBìnhCd
QuyênH
TựCd
PhườngH
KiệnLLongH
38
39
40
41
42
43
44
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
45
46
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019
47
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2019)
48
BUỔI CHIỀU
49
50
ThứTiết10/110/210/310/410/510/610/710/810/910/1011/111/211/311/411/5
51
21QuốcLChiênHLinhCnHằngVMinhVLưuLNhậtTTúSuThuyềnVSangCdLuyếnHThanhCnHùngVSaCnThơV
52
2LinhCnHồngYTLinhHHằngVMinhVChiênHNhậtTLưuLThuyềnVTúSuLuyếnHThanhLHoaAvSaLThơV
53
3SangCdHồngYTViAvLinhCnChiênHHằngVLinhHÂuTThanhLLuyếnHHùngVNhiAvHoaAvThuyềnVMaiT
54
4ÂuTHoaAvViAvTuyềnLSaLSangCdThuyềnVChiênHNhậtTThơVHùngVNhiAvLuyếnHMaiTThanhCn
55
5SangCdHồngYTViAvTuyềnLSaLHằngVNhậtTÂuTThuyềnVThơVLuyếnHThanhLHùngVNhiAvHoaAv
56
31QuyênHThuyềnVTựCdVyTinThìnAvThươngAvHàSuSuýSiNhậtTCúcCnThuậnTĐịnhTSaCnTrangTinLiêuSi
57
2ÂuTThuyềnVSaLVyTinThìnAvThươngAvCúcCnTựCdNhậtTSuýSiTuyềnCnĐịnhTThuậnTLiêuSiQuyênH
58
3ThươngAvLiêuSiÁnhTinHàSuChiênHSuýSiTuyềnLÂuTTựCdThìnAvHàSiTrangTinThuậnTThuyềnVQuyênH
59
4MinhVHàSuÁnhTinSuýSiVyTinBìnhĐTưAvÂuTThuyềnVThìnAvTrâmAvHàSiTrangTinNguyệtHTựCd
60
5MinhVTựCdLiêuSiQuyênHVyTinHàSuTưAvChiênHBìnhĐTuyềnLTrâmAvNguyệtHHàSiSaCnTrangTin
61
41MinhVLệTinLinhCnHằngVBìnhĐThươngAvTưAvCúcAvChươngTinThưTThuậnTTúSuHùngVHàSuDungĐ
62
2MinhVLệTinHàSuBìnhĐLinhCnThươngAvTưAvCúcAvChươngTinThưTThuậnTNghĩaVDungĐMaiTHoaAv
63
3ThươngAvLinhCnHằngVCúcAvHàSuTrungTBìnhĐÂuTTưAvTúSuTuyềnCnNghĩaVBìnhCdDungĐHoaAv
64
4TúSuHàSuHằngVDươngTMinhVTrungTTuyềnLChươngTinTưAvLệTinBảoLDungĐThuậnTBìnhCdMaiT
65
5LinhCnTuyềnLBìnhĐDươngTMinhVHằngVHàSuChươngTinTúSuLệTinDungĐBìnhCdBảoLSaLMaiT
66
51LiêuSiChiênHThảoTQuyênHHàSuLinhCnThuyềnVCúcAvCúcCnThưTPhúcTinNghĩaVThuậnTNhiAvThanhL
67
2QuyênHLinhCnHàSuCúcAvThảoTChiênHThuyềnVCúcCnThanhLThưTThuậnTNghĩaVHoaAvNhiAvLiêuSi
68
3
69
4
70
5
71
61ThươngAvThuyềnVThảoTCúcAvThìnAv
ChươngTin
SuýSiHươngVCúcCnBìnhĐHùngVNguyệtHLuyếnHLiêuSiHàSu
72
2ThươngAvHoaAvThảoTCúcAvThìnAv
ChươngTin
LinhHHươngVSuýSiCúcCnTrâmAvNguyệtHLuyếnHThuyềnVThơV
73
3BìnhĐHoaAvLinhHHàSuSuýSiTrungTCúcCnCúcAvLuyếnHThìnAvTrâmAvHàSiBảoLThuyềnVThơV
74
4LệTinBìnhĐHằngVDươngTThảoTTrungTChươngTinCúcCnTưAvThìnAvHàSiĐịnhTHàSuNguyệtHHoaAv
75
5LệTinHồngYTHằngVDươngTThảoTHàSuChươngTinBìnhĐTưAvThơVBảoLĐịnhTHàSiNguyệtHQuyênH
76
71QuốcLThuyềnVSaLLinhCnThảoTHằngVTựCdHươngVNhậtTLuyếnHTúSuNhiAvHùngVMaiTThanhCn
77
2TúSuHoaAvThảoTTuyềnLSaLHằngVThuyềnVHươngVLuyếnHThơVTựCdNhiAvHùngVMaiTThanhL
78
3ÂuTTuyềnLViAvHằngVTựCdLinhCnNhậtTLưuLTúSuThơVHùngVThanhCnHoaAvNhiAvMaiT
79
4ÂuTHồngYTViAvSangCdLinhCnLưuLNhậtTTúSuThuyềnVTuyềnLLuyếnHThanhLSaCnNhiAvHoaAv
80
5SangCdHồngYTViAvTuyềnLSaLHằngVNhậtTÂuTThuyềnVThơVLuyếnHThanhLHùngVNhiAvHoaAv
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...