7.บ้านนาดี คุรุราษฎร์บำรุง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการคิดเลขเร็วและคิดคำนวณของนักเรียนชั้น ป.1 เดือน ........ 2561
2
โรงเรียน........ ศูนย์เครือข่าย ......1..... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 126คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0คนรวม126คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการคิดเลขเร็วและการคิดคำนวณจากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการคิดเลขเร็วระดับคุณภาพการคิดคำนวณ
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุงดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ประทักษ์
//
8
2เด็กชายพีระพงษ์ โคตรดา//
9
3เด็กชายภาคิน ธรรมวงศ์//
10
4เด็กชายธนากร สอนสุภาพ//
11
5
เด็กชายวชิรวิทย์ ภูดวงจิตร
//
12
6เด็กชายธนภัทร คำดี//
13
7เด็กชายธนดล หาญเชิงชัย//
14
8เด็กหญิงศศินัดดา เหมัง//
15
9เด็กหญิงใบหยก หอมสมบัติ//
16
10เด็กหญิงวราภรณ์ สาระรัตน์//
17
11เด็กหญิงปภาวี ทองประเสริฐ//
18
12เด็กหญิงจิดาภา จูมทอง//
19
13เด็กชายปรีชาชาญ ขานโฮง//
20
14เด็กชายธราเทพ เขียวพิมพ์//
21
15เด็กชายพัชรพล สาพิมล//
22
16
เด็กหญิงปอริมินทรา เมืองดู่
//
23
17เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชัยนารี//
24
18เด็กหญิงกัญญภัค โรจน์จรุง//
25
19
เด็กหญิงธัญพิชชา เงินลุนปา
//
26
20
เด็กหญิงขวัญจิรา อยู่สถิตย์
//
27
21เด็กหญิงกชนิดา แซ่เอี๊ยว//
28
22เด็กหญิงสุกริตา สีด้วง//
29
23
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์เทพ
//
30
24เด็กหญิงอภิชญา จันขอนแก่น//
31
25เด็กหญิงฟ้าใส เปาสูงเนิน//
32
26เด็กชายอนิรุทธ์ จินดามล//
33
27เด็กหญิงบุญยาพร บุตรตะคุณ//
34
28เด็กชายชินกฤต ชินตุ//
35
29เด็กหญิงพรนภา กันหาเล่ห์//
36
30เด็กชายอภินันท์ นามวิจิตร//
37
31เด็กหญิงกชนิภา แซ่เอี๊ยว//
38
32เด็กชายวายุ พูลเจริญ//
39
33เด็กชายธรรมนูญ พรมโชติ//
40
34เด็กชายปริญธรรม จันทสุข//
41
35
เด็กชายกฤตานนท์ สุบรรณรัตน์
//
42
36เด็กหญิงธราดล นิลนามะ//
43
37
เด็กหญิงฐิติกานต์ จำนงค์ศิลป์
//
44
38
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญประคม
//
45
39เด็กหญิงณัฐธิดา สุขใจ//
46
40
เด็กหญิงกัญญธนัฏฐ์ ฉายาวิสาร
//
47
41เด็กหญิงวนิดา สารินา//
48
42เด็กหญิงวาริศา หาญวงค์//
49
43เด็กชายศิวภัทร ฉัตรรักษา//
50
44เด็กชายสหรัฐ บุญไตร//
51
45
เด็กชายนัธทวัฒน์ จรโคกกรวด
//
52
46เด็กชายสิทธิเดช กองทอง//
53
47
เด็กหญิงดาวิกา อินอุ่นโชติ
//
54
48เด็กหญิงวนิดา บุญดี//
55
49เด็กหญิงกัญญ์วรา คูณศรี//
56
50เด็กหญิงสุธาดา ธนูทอง//
57
51เด็กหญิงอนัญญา โนชะราช//
58
52เด็กชายรัชพล มณีโชติ//
59
53
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประคม
//
60
54เด็กหญิงปิยธิดา ทาระสา//
61
55เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงจันดา//
62
56เด็กหญิงลลิตา ศรีแก้ว//
63
57
เด็กหญิงอธิษติยา จันดาเวียง
//
64
58
เด็กหญิงกัญญาภัทร ปู่หลุ่น
//
65
59เด็กหญิงกฤติญา บุปผา//
66
60เด็กหญิงธัญธร สูนทอง//
67
61
เด็กหญิงวิชญาดา คำเรืองศรี
//
68
62
เด็กชายเธียรสิน ทวีพัฒน์ธนกิจ
//
69
63เด็กชายจิรายุ จุมทอง//
70
64เด็กชายกฤษกร มัดหา//
71
65เด็กชายณัฎฐนันท์ นาวัลย์//
72
66เด็กหญิงน้ำผึ้ง แสนมงคล//
73
67
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพันยอม
//
74
68เด็กหญิงวรางคณา คำมูล//
75
69เด็กหญิงกมลรัตน์ สิลาศรี//
76
70เด็กชายกรินทร์ ทวีจันทร์//
77
71เด็กชายฉันทวัฒน์ สวรรณดี//
78
72เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมานทอง//
79
73เด็กหญิงภัทรวดี ธวัชเมธี//
80
74เด็กหญิงเนตรนภา โพธิ์ศรี//
81
75เด็กหญิงสุชัญญา สระทอง//
82
76เด็กหญิงวรัญญา สามหาดไทย//
83
77เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตุธนะ//
84
78
เด็กหญิงกานต์สินี พงษ์ภักดิ์
//
85
79เด็กชายณัฐพล จำปาเค้า//
86
80เด็กหญิงณิชนันท์ บรรเทา//
87
81เด็กหญิงวิชญาดา บริวงษ์//
88
82
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลบ้านไผ่
//
89
83เด็กชายธีรภัทร ขำวงษ์//
90
84
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ อาสาธรรม
//
91
85
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่นณรงค์
//
92
86เด็กหญิงอนัญญา ไตรบุตร//
93
87
เด็กหญิงลภาภัทร วุฒิยาสิงห์
//
94
88เด็กชายธนบดินทร์ ปริปุณณะ//
95
89เด็กชายจุติเดช ไชยชาติ//
96
90เด็กชายพัชรวิชญ์ หาญพงษ์//
97
91เด็กหญิงฐิติมา ผาโคตร//
98
92เด็กหญิงเกศรินทร์ เหล่าที//
99
93เด็กชายปิยพัชย์ จงนอก//
100
94เด็กชายกันต์ธีร์ พานแก้ว//
Loading...