bmn62new.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ข้อมูล ณ วันที่6/6/2019
2
มากกว่า100%
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ ค ปี 2562เสร็จ 100 %
4
ระบบ BMN Online Real Time75.00-99.99 %
5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง50.00-74.99 %
6
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน25.00-49.99 %
7
ระดับจังหวัด/รายอำเภอ ภาพรวม< 25.00 %
8
อำเภอเป้าหมายผลการจัดเก็บ(ร้อยละ)การจัดเก็บผลการบันทึก(ร้อยละ)การบันทึกผลการอัปโหลด(ร้อยละ)การอัปโหลดยอดคงเหลือการอัพโหลดชื่อ-สกุล
พัฒนาการอำเภอ
9
เมืองลำปาง131131100.00131100.00131100.000นายพิเชษฐ์ อาจสามารถ
10
แม่เมาะ4444100.0044100.0044100.000นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย
11
เกาะคา7171100.0071100.0071100.000นายพิเชษฐ์ องค์ศิริวิทยา
12
เสริมงาม3535100.0035100.0035100.000นางสายสมร บุญเฉลิม
13
งาว7979100.0079100.0079100.000นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์
14
แจ้ห่ม6060100.0060100.0060100.000นางผุสดี ดวงเนตร
15
วังเหนือ7777100.0077100.0077100.000นายอภินันท์ ป่งแก้ว
16
เถิน8181100.0081100.0081100.000นางทองเพียน ศรีนุต
17
แม่พริก2121100.0021100.0021100.000นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์
18
แม่ทะ8383100.0083100.0083100.000นายอนุสรณ์ แก้วชมภู
19
สบปราบ3939100.0039100.0039100.000นางฉันทนา อรุณรัตน์
20
ห้างฉัตร7171100.0071100.0071100.000นางแสงระวี รักสัตย์
21
เมืองปาน5656100.0056100.0056100.000นายพงศธร ใจมนต์
22
รวมทั้งจังหวัด848848100.00848100.00848100.000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...