รายการทำเกียรติบัตร2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อรายการ
2
เด็กหญิงธัญชนก หมูเฮงชนะเลิศการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
3
เด็กหญิิงอภิชา ตาลเยี่ยนชนะเลิศการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
4
เด็กชายกันตภณ ประภาธนานันท์ชนะเลิศการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
5
เด็กหญิงธััญวรัตน์ ภู่คง
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
6
เด็กหญิงณัฏฐชญา หาญขำพงษ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
7
เด็กหญิงชญากาญจน์ แก้วมณี
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
8
เด็กหญิงณััฐชยา ภู่อ่ำ
รองชนะเลิศอัันดับสองการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
9
เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง
รองชนะเลิศอัันดับสองการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
10
เด็กชายณัฏฐกรณ์ รัตนะโค้น
รองชนะเลิศอัันดับสองการแข่งขัน "หนังสติ๊กไอนสไตน์"
11
เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนแก้วชนะเลิิศการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
12
เด็กชายธิษณ์ พัทธสีมาชนะเลิิศการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
13
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปัญญาวงศ์ชนะเลิิศการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
14
เด็กชายสืบสกุล กล่อมนาคชนะเลิิศการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
15
เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุเรืองชนะเลิิศการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
16
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุ่นสุข
รองชนะเลิิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
17
เด็กหญิงปุณ บัณฑิตย์
รองชนะเลิิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
18
เด็กหญิงโฆษิตา กอนโพด
รองชนะเลิิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
19
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองดอนกลิ้ง
รองชนะเลิิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
20
เด็กอนินรดานันท์ ทวีรัชต์ธนกร
รองชนะเลิิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
21
เด็กหญิงณฐมน ชุมพงษ์
รองชนะเลิิศอันดับสองการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
22
เด็กหญิงชวัลรัตน์ อิงชาติเจริญ
รองชนะเลิิศอันดับสองการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
23
เด็กหญิงสิรินดา วงศ์อารินทร์
รองชนะเลิิศอันดับสองการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
24
เด็กหญิงธีร์จุฑา นุ้ยเย็น
รองชนะเลิิศอันดับสองการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
25
เด็กหญิงโยษิตา แก้วกองทรัพย์
รองชนะเลิิศอันดับสองการแข่งขัน "กบกินขี้ (ดินสอ)"
26
ด.ญ.กัญญาภัค เจียมประสิทธิ์
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
27
ด.ญ.สรณญาดา ครังสมบัติ
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
28
ด.ญ.อรุชา โกจิราพันธ์
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
29
ด.ญ.มีลักษณ์ คำเงิน
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
30
ด.ญ.นาราชา สถาวรรณิช
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
31
ด.ญ.ชีวาพร เผือกเขียว
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
32
ด.ญ.กันยารัตน์ คล้ายรุ่งเรือง
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
33
ด.ญ.พิชญากานต์ เผือกวิสุทธ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
34
ด.ญ.นภัสวรรณ บุญแท้
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
35
ด.ญ.ชุติกาญชน์ เครือมี
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
36
ด.ญ.ภิญญลัคน์ ธนาสิทธิ์นิติกุล
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
37
ด.ญ.ฑิณัชฌา พุ่มนุ่ม
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
38
ด.ญ.รดา พิพัฒน์ศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
39
ด.ญ.พิชญาภา เฉลิมวัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
40
ด.ญ.อภิชาตา ณ พัทลุง
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
41
ด.ช.ธัชชัย จุ้ยทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
42
ด.ช.ธนาดล โตเขียว
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
43
ด.ช.นิชคุณ ปุญญฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
44
ด.ญ.กัญญณัฐ กล้าหาญ
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
45
ด.ช.ปัณณธร คำแป้น
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
46
ด.ญ.ศรันรัชต์ บุญมาทัน
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
47
ด.ช.วรชัย ตาลเยี่ยม
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
48
ด.ญ.อิสริยาภรณ์ เขียวแก้ว
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
49
ด.ญ.บุญญาภา หงส์ทอง
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
50
ด.ญ.ปริยากร สุขล้ำเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกิจกรรม "ปั้นน้ำเป็นตัว"
51
ด.ช.ภูมิ กิ่งแก้ววัฒน์
ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขัน "SCARTCH"
52
ด.ช.พีรวัส อินตาถึง
ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขัน "SCARTCH"
53
ด.ญ.ปุณณภา ทองประดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินการแข่งขัน "SCARTCH"
54
ด.ช.ธาราวดี ต๊ะปัญญา
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินการแข่งขัน "SCARTCH"
55
ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ประสงค์วีรวุฒิ
รองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญเงินการแข่งขัน "SCARTCH"
56
ด.ช.ธนภัทร อิงชาติเจริญพร
รองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญเงินการแข่งขัน "SCARTCH"
79
เด็กชายณัฏฐ์ กลิ่นรอง
ชนะเลิศกิจกรรม "ROV e-Sport"
80
เด็กชายคณาสิน บริพันธุ์
ชนะเลิศกิจกรรม "ROV e-Sport"
81
เด็กชายพชรพล แจ่มสว่าง
ชนะเลิศกิจกรรม "ROV e-Sport"
82
เด็กชายณัฐชนน สุกากิจ
ชนะเลิศกิจกรรม "ROV e-Sport"
83
เด็กชายธนวินท์ มานะคง
ชนะเลิศกิจกรรม "ROV e-Sport"
84
เด็กชายธนกฤต เพียงต่อ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรม "ROV e-Sport"
85
เด็กชายศรัณย์ดนัย นรชาญ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรม "ROV e-Sport"
86
เด็กชายหัฏฐกร รักวุ่น
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรม "ROV e-Sport"
87
เด็กชายภาณุวิชญ์ ถาพม
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรม "ROV e-Sport"
88
เด็กชายอัสชิ บุญญฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรม "ROV e-Sport"
89
เด็กชายสุวภัทร ฉิมวิหค
รองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรม "ROV e-Sport"
90
เด็กชายนุตประวีณ์ พูลชู
รองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรม "ROV e-Sport"
91
เด็กชายปิติภัทร สุทธิรักษ์
รองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรม "ROV e-Sport"
92
เด็กชายธนโชติ สุขภิรมย์
รองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรม "ROV e-Sport"
93
เด็กชายธีวรา คงธนศุภกร
รองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรม "ROV e-Sport"
165
เด็กชายธรรมรัตน์ ยักสม
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
166
เด็กหญิงปภาวี ณ น่าน
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
167
เด็กหญิงอาภัสรา กลีบนิล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
168
เด็กหญิงชญากานต์ ศรีคำมา
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
169
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดีแท้
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
170
เด็กหญิงภัทราพร เกตุพุก
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
171
เด็กชายโกเศส อรุญมาศ
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
172
เด็กชายชุติพนธ์ คงกรุต
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.1 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
173
เด็กหญิงกัญญาภัทร ประจวบผล
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
174
เด็กหญิงธิติรัตน์ดา พ่วงบุใหญ่
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
175
เด็กหญิงธนิตา ขวัญอยู่
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
176
เด็กชายธนกร รักธรรม
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
177
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บางปา
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
178
เด็กหญิงณปภัช ท้วมยัง
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
179
เด็กหญิงอักษราภัค บวบหอม
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
180
เด็กหญิงอริสรา สุวรรณโณ
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.2 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
181
เด็กหญิงนภสร แก้วศรี
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
182
เด็กชายศุภณัฏฐ์ นุชท่าโพ
ชนะเลิศระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
183
เด็กชายนครินทร์ ทองเดช
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
184
เด็กชายธรรมนันท์ เพ็งพุ่ม
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
185
เด็กหญิงนพวรรณ สีสุข
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
186
เด็กหญิงสุธินี สุจริตปราโมทย์
รองชนะเลิศอันดับสองระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
187
เด็กหญิงชญานันท์ ศรีคำมา
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
188
เด็กหญิงจิตรกัญญา กล่ำแสง
รางวัลชมเชยระดัับสายชั้น ป.3 การแข่งขัน "ลูกข่างหรรษา"
189
เด็กหญิงกัญญาภัทร ประจวบผลสุดยอดนักระบายสี STEM ป.2
190
เด็กชายณัฐชวิน สุขทัศน์สุดยอดนักระบายสี STEM ป.2
191
เด็กหญิงจิรัชยา โพธิ์เงินสุดยอดนักระบายสี STEM ป.2
192
เด็กหญิงอาภัสสภรณ์ ชมพักตร์สุดยอดนักระบายสี STEM ป.3
193
เด็กหญิงธัญรัศม์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
สุดยอดนักระบายสี STEM ป.3
Loading...