บัญชีสรุปการออกนิเทศ (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1