OEI-PD_2016 God.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
OPĆI PODACIObrazac OEI-PD
2
od 01.01. do 31.12.2016. godineTabela A
3
Opis Sadržaj
4
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:01-607-1311
5
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
6
Punu i skraćenu firmu emitentaDioničko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za
rudarstvo"POBJEDA-RUDET" Goražde; POBJEDA-RUDET d.d. Goražde
7
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)73000 Goražde.Višegradska bb
8
Broj telefona i telefaksa038 221 336;038 221 335
9
E-mail adresainfo@pobjeda.com
10
Internet stranicawww.pobjeda.com
11
Djelatnost emitentaProizvodnja eksploziva
12
Broj uposlenih u emitentu207
13
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta0
14
Firma i sjedište vanjskog revizora emitentaDELOITTE d.o.o. Sarajevo
15
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizorane
16
Ime i prezime članova odbora za reviziju Ali Aktas,Elma Badnjević, Suad Suljić
17
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
18
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitentaHakan Kirlioglu, Feride Kirlioglu, Hulya Kirlioglu, Mehmet Siner, Hasan Tafro
19
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Direktor Muhamed Hubanić
Izvršni direktori:Esad Hodžić,Memsud Popović
20
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi Broj dionica na početku razdoblja 321.530 i učešće
nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom
kapitalu na početku razdoblja iznosi 12,12 %.
Broj dionica na kraju razdoblja 321.530 i učešće
nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu
iznosi 12,12 %.
21
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
22
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda28
23
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda
321.530 komada redovnih,nominalne cijene 21,70 KM
24
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Kirlioglu Kimya Sanayi ve Ticaret a.s. Afyonkarahisar Hasan Tafro,Goražde;Safet Džafović,Goražde,Enkas Enerji ve Kimya a.s.Tire/Izmir

25
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA
26
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitentaPOBJEDA-SIGURNOST d.o.o. Goražde
27
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
28
Datum i mjesto održavanja 24.06.2016.god.Goražde
29
Dnevni red skupštineIzbor predsjednika Skupštine
Izbor dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja društva
za 2015.god.,uključujući izvještaje Vanjskog revizora,
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2015.godinu Donošenje odluke o isplati dividende za 2015.godinu Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta privrednog društva "Pobjeda-Rudet"d.d.Goražde
Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora
Donošenje odluke o izmjenama Odluke o prihvatanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Donošenje odluke o izmjenama Odluke o prihvatanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju
30
Značajne odluke donesene na skupštiniOdluka o izboru predsjednika Skupštine
Odluka o izboru dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine
Odluka o usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja društva
za 2015.god.,uključujući izvještaje Vanjskog revizora,
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Odluke o raspodjeli dobiti za 2015.godinu Odluke o isplati dividende za 2015.godinu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta privrednog društva "Pobjeda-Rudet"d.d.Goražde
Odluke o izboru Vanjskog revizora
Odluke o izmjenama Odluke o prihvatanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Odluke o izmjenama Odluke o prihvatanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju
31
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
32
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papiraNaplaćena kamata na obveznice za ratna potraživanja FBiH 36.450 KM
33
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
34
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
35
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
36
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale u 2016.godini za godišnji obračun ostvarena je dobit u iznosu 1.361.427 KM,i veća je za 304% u odnosu na 2015.godinu što je rezultat povećanja prodaje u odnosu na prethodni period..
37
38
U Goraždu ,04.05.2017. godine
39
40
Direktor emitenta:
41
Muhamed Hubanić
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
OP
BU
BS
GT ind
GT dir
PK
ZB
Sheet1
 
 
Main menu