ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับชำนาญการ
2
3
ลำดับที่ชื่อ- นามสกุลสถานที่ติดต่อวันที่รับใบประกาศฯ
4
1นายสุวัฒน์ตั้งจิตยงสิวะรพ.ศิริราชFriday, October 5, 53
5
2นายชนะนฤมานรพ.ศิริราชFriday, October 5, 53
6
3นส.อนงค์เนื่องรัสมีรพ.จุฬาฯFriday, October 5, 53
7
4นางวรกตสุวรรณสถิตย์รพ.รามาธิบดีFriday, October 5, 53
8
5นส.เจนจิราเพ็งแจ่มรพ.รามาธิบดีFriday, October 5, 53
9
6นางอัญชลีลี้จากภัยรพ.รามาธิบดีFriday, October 5, 53
10
7นางชวนชมบำรุงเสนารพ.สงขลานครินทร์Friday, October 5, 53
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100