คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน : แผ่น1