ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการปริมาณงานและราคา
2
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม.........................................
3
สถานที่
............................. สพป./สพม.สพม.37
4
ประมาณราคาโดย ................................ ประมาณราคาเมื่อวันที่................................
5
6
ลำดับที่รายการ จำนวนหน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานหมายเหตุ
7
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
8
- - -
9
- - -
10
- - -
11
- - -
12
- - -
13
- - -
14
- - -
15
- - -
16
- - -
17
- - -
18
- - -
19
- - -
20
- - -
21
- - -
22
- - -
23
- - -
24
- - -
25
- - -
26
- - -
27
- - -
28
- - -
29
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด - - -
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100