สำเนาของ การพัฒนาศักยภาพผุ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (ผู้บริหาร) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
ประทับเวลาโรงเรียนชื่อ-นามสกุลตำแหน่งจบวิชาเอกสอนระดับชั้น
2
16/4/2017, 20:31:12บ้านนกเต็นนายนโรดม ฟ้าสว่าง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์บริหารโรงเรียน
3
19/4/2017, 20:52:55บ้านหนองแสง-วังอ่างนายวิชญ์ สุชิลาผู้บริหารสถานศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา
4
20/4/2017, 19:30:42บ้านซะซอมนางอรวรรณ มุทาพรครูสังคมศึกษาฯ
5
20/4/2017, 19:31:20บ้านซะซอม
นายเกียรติศักดิ์ มุทาพร
ครูสังคมศึกษาฯ
6
20/4/2017, 21:39:22บ้านแก่งกอกนายสันติ นนท์ศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
7
20/4/2017, 22:44:12บ้านสระคำนางอรทัย จันทร์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พละศึกษา
8
20/4/2017, 22:44:16บ้านสระคำนางอรทัย จันทร์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พละศึกษา
9
20/4/2017, 22:48:09บ้านคำบง
นางสาวนิตยา สิงห์สา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
10
21/4/2017, 8:54:11บ้านซะซอมนางฤทัยชนก จรูญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป.ตรี ภาษาไทย ป.โท การบริหารการศึกษา
11
21/4/2017, 10:42:05บ้านจันทัยนายผาด ชมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาษาไทย
12
22/4/2017, 7:30:52โรงเรียนบ้านนาคอ
นางสาวสะใบแพ รวมวงศ์
ครูผู้ข่วยการศึกษาปฐมวัย
13
22/4/2017, 12:24:20บ้านนาจานดร.พิศิษฐ ขาวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14
22/4/2017, 15:51:38บ้านหนองสองห้อง
นางสุพรรณี. ประเสริฐสิน
พนักงานราชการคอมพิวเตอร์
15
22/4/2017, 15:52:33บ้านหนองสองห้อง
นางจิตติมา. เหรียญดียิ่ง
ครู. คศ.3สังคม
16
24/4/2017, 11:38:58นิคมสร้างตนเอง 6
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
17
24/4/2017, 12:55:10บ้านดอนตะลี
นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณิตศาสตร์
18
24/4/2017, 14:07:17หนองกุงธนัญญา แสนทวีสุขครูคณิตศาสตร์
19
24/4/2017, 14:25:08บ้านหนองกุงนายพรภิรมย์ ประพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
20
24/4/2017, 15:53:55
โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
นายสันทิส พิมพ์ทองครูชำนาญการพิเศษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงอิเล็กทรอนิกส์)
21
24/4/2017, 16:15:06
โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
22
25/4/2017, 18:04:43บ้านกุดชมภู
นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
23
26/4/2017, 9:00:28บ้านคันท่าเกวียน
นายสุรชัย สาระพัฒน์
ผู้ำนวยการโรงเรียนบริหารการศึกษา
24
26/4/2017, 14:12:19นายอุทิศสอแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต
25
26/4/2017, 14:13:49บ้านแก้งกอกนายอุทิศ สอแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต
26
28/4/2017, 10:25:29บ้านหินโงมนายสันติสุขวิเวกวินย์บริหารการศึกษา
27
28/4/2017, 10:27:37บ้านหินโงม
นายสันติสุข วิเวกวินย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
28
28/4/2017, 18:14:39บ้านลาดควาย
นางประภาพร ชารีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดควาย
บริหารการศึกษา
29
29/4/2017, 10:29:33บ้านนาคอนายเด่นชัย สุขแสวงผู้อำนวยการบริหารการศึกษา
30
29/4/2017, 11:05:31
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
นางณฐิตา ศรีสุทธาครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
31
29/4/2017, 11:07:21
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
นางรัชนีกร สินทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษประถมศึกษา
32
29/4/2017, 11:09:10นิคมสร้างตนเอง3
นายอภิสุริยะ. อภิรัตนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
33
29/4/2017, 11:09:41บ้านลาดวารีนางพัฒนา ทองการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
34
29/4/2017, 11:13:07บ้านทุ่งนาเมือง
ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ
ผู้อำนวยการการบริหารการศึกษา
35
29/4/2017, 11:13:20
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
นายสถิตย์ วงค์วาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
36
29/4/2017, 11:14:09บ้านหนามแท่งนายสำราญ สามทองผอ.รรบริการการศึกษา
37
29/4/2017, 11:15:59
โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
นายบัณฑิต อังคุระษี
ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา
38
29/4/2017, 11:23:56บ้านโนนกุงนายคมกริช เพิ่มศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชีววิทยา
39
29/4/2017, 11:24:32บ้านนาโพธิ์ใต้นายณรงค์ บำรุงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
40
29/4/2017, 11:24:32บ้านนาโพธิ์ใต้นายณรงค์ บำรุงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
41
29/4/2017, 11:28:07โรงเรียนบ้านดงแถบ
นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ
ผู้อำนวยการประถมศึกษา
42
29/4/2017, 11:28:40บ้านห้วยน้ำใส
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
43
29/4/2017, 11:31:46บ้านห้วยน้ำใส
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
44
29/4/2017, 11:34:11บ้านกุ่ม
นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม
การบริหารการศึกษา
45
29/4/2017, 11:36:55บ้านห้วยน้ำใส
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข
ผู้บริหารโรงเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
46
29/4/2017, 11:40:27บ้านบะไห
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารการศึกษา
47
29/4/2017, 11:47:17
โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
นางพัฒน์ชนก เข็มเคน
ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ
ม.6
48
29/4/2017, 12:10:54บ้านกุ่ม
นางสาวศรีวิไล คำพูล
ครู
ป.ตรี คอมพวเตอร์ ป.โท หลักสูตรและการสอน
49
29/4/2017, 13:02:29บ้านหนองขุ่นนางสังวาลย์ ประพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น
บริหารการศึกษา
50
29/4/2017, 13:07:18บ้านคำไหลนายทศวรรษ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล
การบริหารการศึกษา
51
29/4/2017, 20:04:10
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
เปรมฤดี ล่ำสันครู ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษา
52
29/4/2017, 20:39:28บ้านโนนนายสนั่น แก้วคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน
บริหารการศึกษา
53
29/4/2017, 20:41:01บ้านภูหล่น
นายจักรกริช พันธ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูหล่น
บริหารการศึกษา
54
29/4/2017, 21:25:30
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
นายทองอินทร์ จาระงับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารหารศึกษา
55
30/4/2017, 9:28:07
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
นายกิตติศักดิ์ กออ่อน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การบริหารการศึกษา
56
30/4/2017, 13:33:34ขัวแคนนางมัทนี. พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคน
บริหารการศึกษา
57
30/4/2017, 13:33:35ขัวแคนนางมัทนี. พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคน
บริหารการศึกษา
58
30/4/2017, 13:43:09บ้านนาเลินนายประภาส. สีหาผู้บริหารสถานศึกษาบริหารการศึกษา
59
30/4/2017, 13:43:10บ้านนาเลินนายประภาส. สีหาผู้บริหารสถานศึกษาบริหารการศึกษา
60
30/4/2017, 15:35:22
โรงเรียนบ้านคันเปือย
นางสุภาณีผาดีบริหารการศึกษา
61
1/5/2017, 11:08:20บ้านห้วยยางนายจงกร เลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
62
1/5/2017, 12:43:54บ้านฟ้าห่วน
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน
รองผู้อำนวยการการบริหารการศึกษา
63
2/5/2017, 10:01:09บ้านสรา้งแก้ว
นายมณเฑียร พิบููลมัยกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
64
2/5/2017, 10:27:59บ้านหนองเชือก
นายอาลุน เนียมไทยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชือก
การบริหารการศึกษา
65
2/5/2017, 10:29:10บ้านท่าช้างนายวราวุธ ศรีตะชัยผู้บริหารวิทยาศาสตร์
66
2/5/2017, 10:33:59บ้านสุวรรณวารี
นายสมศรี พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
67
2/5/2017, 10:35:29บ้านดอนพันชาด
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
68
2/5/2017, 10:42:48บ้านสำโรงนายสฤษฎ์ พุฒชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
69
2/5/2017, 10:43:48บ้านม่วงฮีนายบุญมี ทองล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
70
2/5/2017, 10:57:34บ้านหัวเห่วนายสลัก มาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
71
2/5/2017, 11:17:36บ้านท่าเสียวคันลึม
นางอุบลศรี การสูงเนิน
ครู คศ.3การประถมศึกษา
72
2/5/2017, 11:23:26
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
นายทองสุข เจือจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
73
2/5/2017, 11:29:08
ไทยรัฐวิทยา87(นิคมสร้างตนเอง1)
นายสุรพล ณ รุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
74
2/5/2017, 11:30:50บ้านห้วยไฮ
นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังคมศึกษา
75
2/5/2017, 11:38:32นิคมสร้างตนเอง 5นายสมกาย แสนอ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
76
2/5/2017, 11:40:07
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
นายสิริศักย์ คูณภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
77
2/5/2017, 12:01:51บ้านนาโพธิ์กลางนายบุตร จารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
78
2/5/2017, 12:01:54
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
79
2/5/2017, 12:02:56บ้านบะไห
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
80
2/5/2017, 12:03:50บ้านหนองผือนายวิทยา ศรีชุมผู้อำวยการโรงเรียนการบริหารการศึกษา
81
2/5/2017, 12:20:52บ้านคำเม็กห้วยไผ่นายชีวิน ศรีแสง
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการมในตำแหน่งผู้อำนวยการ
บริหารการศึกษา
82
2/5/2017, 12:24:27บ้านนาห้วยแคนนายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
อุตสาหกรรมศิลป์
83
2/5/2017, 12:25:20บ้านแก่งกบ
นายพรชัย จันทร์จิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกบ
บริหารการศึกษา
84
2/5/2017, 12:25:59
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17
นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
85
2/5/2017, 12:32:19
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
นางปุญญาภัส บัวใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
86
2/5/2017, 13:08:06บ้านโนนจันทน์นายสุนทร วงษาชัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
87
2/5/2017, 13:12:53บ้านโนนจันทน์นายสุนทร วงษาชัย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
88
2/5/2017, 13:22:29โรงเรียนบ้านโนนจิก
นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก
บริหารการศึกษา
89
2/5/2017, 13:30:42บ้านห้วยดู่นางขนิษฐา ปลื้มจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
90
2/5/2017, 13:32:44
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
นายอาราธีก์ รักษาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
91
2/5/2017, 13:34:02
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
นายวิจิตร ไม้ด่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พลศึกษา
92
2/5/2017, 15:12:24บ้านตุงลุงเหนือนายวิรุฬห์ สุภาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
93
2/5/2017, 15:15:02บ้านดอนขวางนางสาวนิราพร สมสุขครูเคมี
94
2/5/2017, 15:49:46
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
นายสำราญ เมืองพิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
95
2/5/2017, 16:04:58นิคมสร้างตนเอง2
สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ
ผู้อำนวยการการบริหารการศึกษา
96
2/5/2017, 16:19:15บ้านหนองโพธิ์นายธงไชย ทรัพย์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
97
2/5/2017, 17:02:34บ้านวังพอกนางสาวอรวรรณ สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
98
2/5/2017, 17:18:13บ้านนาหว้านายลือชัย จูมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา
99
2/5/2017, 17:50:09
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
นายประเสริฐ เชื้อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เคมี
100
2/5/2017, 17:54:51บ้านคำเขื่อนแก้วนายขจรเดช พละพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
Loading...
Main menu