รายชื่อผู้นำเสนอครั้งที่6.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
updatedข้อมูล วันที่  11  เมษายน  2560
3
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลสถาบันการศึกษาชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทย)ประเภทของการเข้าร่วมงานสาขาวิชาที่จะนำเสนอ
4
1นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายได้ของเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดสงขลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
เศรษฐศาสตร์
5
2สันติ สุขแก้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การศึกษาพฤติกรรมองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
6
3ทศพร พิมานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมรรถนะหลักในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 11
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
7
4วันวิสาข์ ช่วยจันทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทัศนคติและความพร้อมในการสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นการจัดการทางการศึกษา
8
5ศศิธร ทับชัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรในจังหวัดตรังนำเสนอโปสเตอร์เท่านั้นส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9
6ฐิติมา ฉิมวารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริม ประเภทเสริมสร้างกล้ามเนื้อของผู้ออกกำลังกายในสถานออกกำลังกาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นบริหารธุรกิจ
10
7เจนจิรา เสถียรวงศามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ความพร้อมในการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นการจัดการทางการศึกษา
11
8ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ความภักดี ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานีนำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นการตลาด
12
9นูรไลลา แวสะมะแอมหาวิทยาลัยทักษิณผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้นการศึกษา
13
10วรรณี ศรีเชยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Supply Chain และ Logistic
14
11
ธันย์นิชา ธัญศิระวงศ์ธร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ปฏิบัติงานในทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 11
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
15
12อรอนงค์ หนูเรืองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลดำเนินงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
16
13วัลย์ลียา ชูศักดิ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน สังกัดคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) เขตภาคใต้ตอนบน
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
17
14สุภัตรา ไชยนาเคนทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
18
15อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับรู้และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
19
16นูรฟิตรี สาแลแมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับกรณีศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การศึกษา
20
17ชุติมา ห้าวหาญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการซ้ำของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีวัฒน์กำจัดปลวก
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
การตลาด
21
18
ธัญยรัชต์ เรืองสมานวงศ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับฝากเลี้ยงแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
22
19อมรรัตน์ ยุวกุลกำธรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและความต้องการใช้บริการอาหารเจจัดส่งแบบถึงที่ในช่วงเทศกาลกินเจของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
23
20พลาธิป วิกรัยศักดามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ (1999) จำกัด
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
24
21จรินทร์ พริกนุ่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับรู้กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
25
22 สรพงศ์ จันทร์เหล็กมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ตอนบน
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
26
23วิษณุ ศรีอุทัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการซื้อสุนัข ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้นการตลาด
27
24ธนรักษ์ สอนทองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
28
25สาวิตรี วุฒิสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจท่องเที่ยวสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
29
26
เกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักอิทธิบาท 4 และความสุขในการทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
30
27ธนะรัตน์ รัตนกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การวิเคราะห์แถวคอยการเข้าใช้สถานีบริการปั๊มก๊าซ NGV
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน
31
28นิตยา รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
การตลาด
32
29ลักษมี พันธุวัฒน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การใช้แมลงป่าไม้เพื่อประเมินการบริการของระบบนิเวศและสุขภาพ บริเวณสวนป่าสักภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
33
30ภัทรพงค์ บุญทองมหาวิทยาลัยทักษิณ
การวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดสงขลา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
34
31แม้นนฤมาศ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิเคราะห์ความแตกต่างของคุณภาพกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
35
32วลิดา พลาลำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและงบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
36
33ปาณวาท ดำประไพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
37
34ประกิจ จิ๋วพัฒนกุลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
38
35ฤทัยภัทร พิมลศรีมหาวิทยาลัยพะเยา
สวัสดีกว๊านพะเยา สบายดีหลวงพระบาง ; รูปแบบการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
39
36ธนิตา พัฒนพงศ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
40
37ยุทธชัย ฮารีบินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รูปแบบการสร้างทีมเพื่อพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
41
38สุพา ปิยะเขตร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การรับรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
42
39ธัญลักษณ์ ธรรมจักษ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
43
40จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาผู้นำในศตวรรษที่ 21
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
44
41ธนาพฤกษ์ ไพรภิมุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ บริษัท สุราษฎร์ เอ็ม อาร์ ไอ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
45
42รวมพร วาณิชชาภาณุพงศ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสาวยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
46
43
สโรชา วิริยาธิการนุสรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
บริหารธุรกิจ
47
44ศิริขวัญ จันลาศรี
คณะวิทยาการจัดาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของกิจการกับคะแนนประเมินประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การเงินและบัญชี
48
45อภิชัย เลิศจรรยากุล
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ใช้ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
บริหารเทคโนโลยี และ นวัตกรรม
49
46นิธิกร ม่วงศรเขียว
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวชายแดน ด่านสิงขร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
50
47วันทนี แก้วเรือง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์
ความสำเร็จของผู้ประกอบการจองหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
เศรษฐศาสตร์
51
48ศรัญญา เนียมฉายมหาวิทยาลัยศิลปากรกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของการท่องเที่ยวย้อนยุค
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
52
49นวพร ฝอยพิกุลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังยา โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการจัดการทางโลจิสติกส์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Supply Chain และ Logistic
53
50ปวีณา สุภาวรพงศ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
​การรับรู้โปรแกรมแบบสังเกตความปลอดภัยและการสื่อสารและพฤติกรรม ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
54
51พงษ์พัฒน์ ช่วยเวชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัมนาการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
55
52วนาวัลย์ ทิลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
MBA
56
53ฐิติชญา ประสมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
57
54ขนิษฐา นุ่มนวลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการลงทุนในสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
58
55สุวิกรานต์ แสงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
บริหารธุรกิจ
59
56จิราภา พึ่งบางกรวยมหาวิทยาลัยบูรพา
ความเข้าใจในการรับรู้ในชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
60
57สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
การใช้โปรแกรมจัดการฟาร์มโคนม LCDF (Ladkrabang Chumphon Dairy Farm)
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การจัดการ
61
58สวงษ์ ไชยยามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
62
59ลิขิต กนกหิรัญญากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
63
60ดวงกมล ทองคำมหาวิทยาลัยทักษิณ
การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
การศึกษา
64
61 นงลักษณ์ จินทศรมหาวิทยาลัยมหิดล
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับรองรับการปรับเปลี่ยนสู่ธนาคารดิจิทัล
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Enterprise Architecture
65
62คุลยา ศรีโยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาการลดความสูญเสียในแผนกตัวถังและสี
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเพิ่มผลผลิต
66
63ณัฐฐา วิจิตรลัญจกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวตลาดนัดคอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา ตลาด Art Box
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
67
64 รังสิมา บุญมามหาวิทยาลัยศิลปากร
พฤติกรรมที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกบริโภคสาหร่ายพวงองุ่นของผู้รักสุขภาพ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
68
65โสพิศพิไล ทองใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทัศนคติต่อการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของนักศึกษาสาขาการบัญชี ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
69
66ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่)/คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
70
67
หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดิ์ดานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทัศนคติต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของการประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชีในสถาบันการศึกษา เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
71
68พัชรี พระสงฆ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
72
69วิลานุช ผดุงเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การศึกษาระบบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
73
70อรัญญา จินาชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในชุมชน หมู่ที่ 13 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
74
71อรพรรณ ใบดีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ไสใหญ่
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเครื่องแกง กรณีศึกษา: กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขาตาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
75
72ภณิดา สมบัติชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ไสใหญ่
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
76
73ชยากร ศรีพรภาคย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ความลื่นไหลในกิจกรรมการสอนของครู
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
77
74ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Supply Chain และ Logistic
78
75อนุรักษ์ ถุงทอง
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพัฒนานโยบายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้ผลการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลนักศึกษา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
79
76จตุพร อภิโชติภูดินันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
80
77อรทัย ชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชากรในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การเงินและบัญชี
81
78โชคลาภ มั่นคงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวแปรทางการเงินเพื่อการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์เศรษฐกิจไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การเงินและบัญชี
82
79สุพาพร ศิริผึ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้ารับบริการร้านกาแฟ อเมซอน กรณีศึกษา เขตทวีวัฒนา
นำเสนอบทความวิจัยหรือโปสเตอร์
การตลาด
83
80ชิตพล ศรีเมืองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริบทของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพฤติกรรมส่วนบุคคลกับการออกกลางคันของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
84
81ธิดาพร กวินเดโชมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลยุทธ์การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดเชียงใหม่
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารธุรกิจ
85
82อรวรรณ์ กิตติศัพท์กุล
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
คุณภาพการบริการ
86
83นัจมี หลีสหัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศักยภาพของชุมชนในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่: กรณีศึกษาชุมชนหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การจัดการระบบสุขภาพ
87
84ภควัต บุญห่อ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
88
85สุพาพร ศิริผึ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้ารับบริการร้านกาแฟ อเมซอน กรณีศึกษา เขตทวีวัฒนา
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
89
86ธนวรรณ สำนวนกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M - Banking
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
90
87นภัส แดงบุหงา
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
91
88นริศรา อยู่จรรยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การเงินและบัญชี
92
89กาญจนา วงษ์อิสระ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในห่วงโซ่อุปทาน บริบทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Supply Chain และ Logistic
93
90ลิขิต กนกหิรัญญากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
94
91ศิริพรรณ ศุภรทวีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักลงทุนสถาบันกับการตกแต่งกำไรผ่านการสร้างรายการธุรกิจ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การเงินและบัญชี
95
92ธีร์ภาวิชญ์ พึ่งเมืองวิทยาลัยนวัตกรรม
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน(พร้อมเพย์) ในบริบทภาคตะวันออก
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
96
93
สุฑาทิพย์ สังข์สิงห์ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำ
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
โรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ
97
94ณัฐณิชา ณรงค์พันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การยอมรับโฆษณาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในบริบทเทคโนโลยีทางการเงินนของสถาบันทางการเงิน
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
98
95ยงยุทธ ทองชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยนวัตกรรม เอกบริหารเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี บริบทการจองคิวร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
การตลาด
99
96รจนา ชูทองมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคการใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นำเสนอโปสเตอร์เท่านั้น
การศึกษา
100
97กนกวรรณ ภู่ไหมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร : บริบทธนาคารพาณิชย์
นำเสนอบทความวิจัยเท่านั้น
Innovation
Loading...
 
 
 
10