แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาปีที่ 1 รหัส 2560
5
รหัสวิชาชื่อวิชา
หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน
6
วิชาแกน
7
988-112Basic Mathematics I3(3-0-6)ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ
8
988-122General Chemistry I3(3-0-6)ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
9
988-123
General Chemistry Laboratory
1(0-3-0)ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
10
988-124General Biology3(3-0-6)ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี* (Midterm)
11
อ.อุดมลักษณ์ คงสังข์ (Midterm)(Final)
12
Dr.Raymond J. Ritchie (Midterm)(Final), อ.วิโรจน์ ภู่ต้อง (Final)
13
988-125General Biology Laboratory1(0-3-0)ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี* (Midterm)
14
อ.อุดมลักษณ์ คงสังข์ (Midterm)(Final)
15
Dr.Raymond J. Ritchie (Final), อ.วิโรจน์ ภู่ต้อง (Final)
16
วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
17
975-130Earth Systems Science3(3-0-6)ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์
18
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (บังคับเลือก 3 หน่วยกิต)
19
975-100Wisdom of Living3(2-2-5)อ.อุดมลักษณ์ คงสังข์*(Midterm) , ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์(Midterm), ดร.จันทินี บุญชัย(Midterm)
20
รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ(Final), ดร.วีระพงค์ เกิดสิน(Final), ดร.สุภัสรา ขุนศรี(Final)
21
วิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต (นศ.เลือกเรียน 1 รายวิชา)
22
975-150**
Prepratory Foundation English
3(1-4-4)คณะวศษ.
23
975-151
Fundamental English Listening and Speaking
3(2-2-5)คณะวศษ.
24
วิชาพลศึกษา
25
975-xxxxxx1(0-2-1)
26
total21
27
หมายเหตุ * คือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
28
** คือ รายวิชาที่ไม่นับจำนวนหน่วยกิต
Loading...
Main menu